O-STA

Med občinami z najboljšim življenjskim standardom

Velenje, 12. junij 2018 - Mestna občina Velenje sodi med občine z najboljšim življenjskim standardom v Sloveniji. Po opremljenosti stanovanj z osnovnimi elementi infrastrukture je Velenje prva občina v Sloveniji. Število zdravnikov v osnovnem zdravstvu je močno nad povprečjem, kot tudi stopnja investicijske aktivnosti ter višina sredstev, ki jih namenjamo za kulturo in šport. Nadpovprečno se je zmanjšala brezposelnost.

V začetku meseca junija smo prejeli analizo ISSO Zlati kamen - Informacijski sistem slovenskih občin, ki jo je izdelalo podjetje SBR, d. o. o. ISSO je sistem pametnih kazalnikov razvojne uspešnosti za slovenske občine, ki vključuje 54 kritičnih kazalnikov uspešnosti z osmih področij, narejen po meri slovenskih občin.

Če ocenjujemo povprečne uvrstitve glede na sestavljeni razvojni indeks ISSO, je v obdobju 2015-2018 Velenje v primerjavi z obdobjem 2010-2014 pridobilo kar 81 mest. To uvršča Velenje na visoko 4. mesto in med občine, ki so v zadnjem obdobju napredovale izraziteje.

Najboljše uvrstitve beleži Mestna občina Velenje na področju življenjskega standarda. Relativno visoki bruto prejemki in plače, izvrsten stanovanjski standard, dobra zdravstvena oskrba (število zdravnikov v osnovnem zdravstvu je močno nad povprečjem) ter veliki vložki v kulturo in šport. Indeks življenjskega standarda se je najbolj izboljšal prav v naši občini, na področju komunalne opremljenosti stanovanj pa smo vodilna občina v Sloveniji.

Velenje količine zbranih odpadkov nadpovprečno učinkovito zmanjšuje. Za slovenske razmere so močno nadpovprečni odhodki za spodbujanje trajnostne rabe in proizvodnje energije. Da smo na tem področju med izstopajočimi občinami, dokazujejo tudi številne dobre in inovativne prakse.

Velenje sodi med razmeroma "mlade" občine (ugodna vrednost indeksa staranja). Še posebej ugoden je visok delež populacije v delovno aktivnih starostnih skupinah. Vrednost indeksa staranja, ki kaže razmerje med starimi in mladimi prebivalci, je za slovenske razmere precej ugodna. Izrazito ugoden je tudi koeficient starostne odvisnosti. Po deležu prebivalcev v ekonomsko odvisnih starostnih skupinah je Velenje med desetimi odstotki občin z najugodnejšo vrednostjo kazalnika.

Velenje sodi med kraje, kjer se je brezposelnost nadpovprečno zmanjšala. Po številu delovnih mest je občina prav tako med vodilnimi kraji, kar pomeni tudi visoko stopnjo samozadostnosti trga dela.

Mestna občina Velenje je pomembno gospodarsko središče, ki ustvari nadpovprečno dodano vrednost. Značilnost Velenja je nadpovprečno visoka stopnja investicijske aktivnosti. Po vrednosti investicij na prebivalca je Velenje tako na prvem mestu med vsemi mestnimi občinami. Velenje odlikuje visoka raven investicij in za slovenske razmere zelo visoka ustvarjena dodana vrednost. Nadpovprečna je tudi gostota podjetij - število gospodarskih družb na 1.000 prebivalcev, kar je zelo pomemben kazalnih podjetniške klime. Relativno visoka sredstva, ki jih namenjamo za spodbujanje malega gospodarska, dosegajo svoj namen, saj nastajajo nova podjetja, katerih stopnja preživetja je relativno dobra.

Za slovenske razmere bogata občina sodi med kraje z največjo stopnjo finančne samostojnosti. Kraj ne pokriva z lastnimi sredstvi le vseh tekočih potreb, ampak se zbrana dohodnina v mestni občini preliva v druge, manj razvite kraje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. sociologinja
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si