O-STA

Novinarska konferenca pred začetkom novega šolskega leta

VRTEC VELENJE

Število otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19*

1171

1251

1338

1337

1339

1381

1359

1394

1439

1445

66

70

75

76

76

79

77

79

82

83

*Predviden vpis otrok v Vrtec Velenje 1. septembra 2018

Število otrok v Vrtcu Velenje se v zadnjih desetih letih konstantno povečuje, razen izjeme z rahlim padcem v začetku šolskega leta 2015/16. Za šolsko leto 2018/19 je vpisanih 1445 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, kar pomeni, da bo število oddelkov s 1. 9. 2018 večje za en oddelek v primerjavi z začetkom lanskega šolskega leta. V Vrtcu Velenje je zaposlenih 177 oseb vzgojnega kadra, vseh zaposlenih je 219 oseb.

Vrtec Velenje je v šolskem letu 2017/18 na osnovi vpisa otroke razporedil v 82 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 81 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelek poldnevnega programa v okoliški enoti. Preko šolskega leta se je število oddelkov, zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok, ter otrok s posebnimi potrebami, povečalo še za 5 oddelkov. V enoti Najdihojca je bil novembra 2017 odprt dodatni razvojni oddelek, nato pa še štirje oddelki za najmlajše otroke, februarja 2018 v Tinkari, marca v Lučki, ter sredi aprila in maja v Jakcu (Pesje), ter v Najdihojci.

Na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je bilo v letu 2017/18 vključenih 37 otrok v redne oddelke in 9 otrok v razvojni oddelek. Mobilna specialna pedagoginja vrtca skrbi za obravnave znotraj vseh enot, dodatno strokovno pomoč pa izvaja še 9 zunanjih izvajalcev. Enega otroka v rednem oddelku skozi vzgojni proces dnevno spremlja spremljevalec, tako kot je zahtevano v odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2018) štel kar 1500 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev, ki deluje na 18 lokacijah. Vanj so vključeni otroci od enajstih mesecev do šestega leta starosti. Za prihodnje šolsko leto ohranjajo po dva oddelka vrtca v prostorih osnovnih šol Livada, Šalek in Gustava Šiliha. Na osnovnih šolah Gorica in Antona Aškerca pa so zaradi povečanega števila osnovnošolskih otrok lahko obdržali le po en oddelek 5 - 6 letnih otrok. Strokovne delavke vrtca, ki delujejo v oddelkih na osnovnih šolah, se dobro povezujejo z učitelji, predvsem se ustvarja pomembna povezava med šolo in vrtcem, kar je vsekakor pomembno za prehod otrok iz predšolskega v šolsko obdobje. Ohranili bodo tudi prostore v Tilnovem domu v Šentilju in mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak, poleg katere bosta v septembru odprti še dve novi modularni enoti in bosta pomenili rešitev začasne prostorske stiske.

Kljub temu, da v naslednjem šolskem letu podružnična šola v Cirkovcah ne bo delovala, se tam vseeno ohranja oddelek vrtca s poldnevnim programom in s šestimi vključenimi otroki.

Za šolsko leto 2018/19 so vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje. V oddelkih še ostaja nekaj prostih mest, v katere lahko vključijo otroke vseh starosti, predvsem otroke drugega starostnega obdobja.

Objekti vrtca so dobro vzdrževani, postopoma se izvajajo manjše prenove, kjer je to potrebno. Tudi prostorski normativ 3 m2 igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje še ni dosežen, zato se zagotavljajo dodatne prostorske možnosti. Mestna občina Velenje je za Vrtec Velenje pridobila od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport soglasje k sklepu Mestne občine Velenje za uporabo manjšega prostorskega normativa, kot to določa zakonodaja, ki se izteče konec prihodnjega šolskega leta, torej 31. 8. 2019.

V letošnjem letu je Mestna občina Velenje izvedla in še izvaja tudi večja investicijska dela na objektih Vrtca Velenje in sicer:

 • priprava terena, plošče in komunalnih vodov za postavitev dveh modularnih enot pri enoti Vrtiljak;

 • postavitev dveh modularnih enot, vključno s postavitvijo strehe in urejanjem teras za otroke v enoti Vrtiljak;

 • sanacija sanitarij, talne obloge in stene v enoti Cirkovce, ter

 • izbor koncesionarja v postopku javno zasebnega partnerstva za novogradnjo vrtca v Vinski Gori, ki se bo pričela z začetkom šolskega leta 2018/19.

Na področju vzdrževanja objektov so bila v Vrtcu Velenje v letošnjem letu opravljena naslednja dela iz sredstev Vrtca Velenje v skupnem znesku 20.446,99 €:

 • brušenje in lakiranje parketa v enoti Jakec;

 • popravilo strehe v enoti Tinkara;

 • montaža kuhinjske nape in druge opreme v enoti Vrtiljak;

 • prenovljena razsvetljava v kuhinji v enoti Lučka;

 • manjša popravila (popravilo sistema javljanja požarov, čiščenje peči, pregled butanske postaje, montaža žaluzij, menjava ključavnic, servis klimatske naprave, strojna instalacijska dela);

 • popravilo strehe v enoti Lučka;

 • demontaža in montaža vhodnih vrat v enoti Jakec;

 • izdelava in montaža vrat v enoti Vrtiljak;

 • elektro dela v enotah Tinkara, Vrtiljak in Lučka;

 • sanacija stopnišča v enoti Jurček;

ter za nabavljeno opremo v višini 9.739,53 €:

- zaščitna mreža za nadstrešek v enoti Enci Benci;

- kuhinjska oprema (transportna posoda, mešalniki, hladilnik, rezalnik zelenjave, servirni voziček);

- oprema za vzdrževanje (kotni brusilnik, laserski merilnik, kladivo, aku vijačnik);

- projektor, notesniki in multifunkcijska naprava.Vsako leto je poskrbljeno, da otroke na začetku šolskega leta pričakajo enote dobro vzdrževane. Hišniki opravijo manjša vzdrževalna dela, kot so beljenje prostorov, barvanje rekvizitov, urejanja okolice in igralnih površin.

Osnovno poslanstvo Vrtca Velenje ostaja še naprej zagotavljanje kakovostnega in strokovno ustreznega vzgojno-izobraževalnega dela za vse otroke, ki so vključeni v njihov vrtec. Z ustreznimi pristopi je poskrbljeno za spodbude, ki pri otrocih ohranjajo in spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in kritičnost. Na ta način vrtec pomaga staršem pri postavljanju osnov za vseživljenjsko učenje njihovih otrok.

Ker se kažejo pozitivni učinki vrtca le takrat, ko so vrtci kakovostni, je najpomembnejši vidik, na katerega so v Vrtcu Velenje pozorni, zagotavljanje kakovosti njihovega strokovnega dela.

Vrtec Velenje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje že drugo leto izvaja projekt Neverjetna leta - treningi starševstva, ki predstavlja dokazano učinkovito orodje pri preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav pri otrocih, pri krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontroli in čustvenem izražanju. Še vedno poteka po enotah tudi družinska rekreacija otrok skupaj s starši. Tako projekt Neverjetna leta, ki ga delno sofinancira tudi Ministrstvo za zdravje, kot tudi družinska rekreacija sta za starše popolnoma brezplačna, saj ju financira Mestna občina Velenje.

Ob koncu leta v vrtcu preverijo zadovoljstvo staršev z delovanjem vrtca. Pobude in predloge poskušajo vnašati v načrtovanje za naslednje šolsko leto, kjer so lahko izboljšave ali spremembe že vidne in je tako prispevek staršev upoštevan.

Financiranje:

Mestna občina Velenje bo za tekoče in investicijsko vzdrževanje Vrtca Velenje, priprave za novogradnjo vrtca v Vinski Gori, ter za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih namenila v letu 2018 znesek v predvideni višini 190.100 €.

Za področje otroškega varstva bo Mestna občina Velenje v letu 2018 predvidoma namenila sredstva za razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev, skupaj s popusti in počitniškimi rezervacijami v višini 4.680.000 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za otroško varstvo v Mestni občini Velenje predvidevamo, da bo v letošnjem letu zagotovljenih iz občinskega proračuna v višini

4.897.509 €.


OSNOVNE ŠOLE

Osnovne šole v Mestni občini Velenje bo v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 2.969 učencev (v šolskem letu 2017/2018 jih je bilo 2.936), od tega 380 prvošolcev (v šolskem letu 2017/2018 jih je bilo 359).

Šola

Število vseh učencev

2018/2019

Število oddelkov

2018/2019

Število prvošolcev na dan 27.8.2018


Število vseh učencev

2017/2018

Število oddelkov 2017/2018

Število prvošolcev na dan 1.9.2017

AA - matična

503

21

50

483

21

50

Pesje

58

4

14

64

4

14

OŠ AA

561

25

64

547

25

64

GO - matična

501

22

67

462

20

57

Vinska Gora

63

5

12

63

5

16

OŠ GO

564

27

79

525

25

73

GŠ - matična

464

19

49

450

19

52

Šentilj

51

3

19

46

3

8

OŠ GŠ

515

22

68

496

22

60

LI - matična

457

19

53

422

19

46

Cirkovce

/

/

/

5

1

2

Škale

36

2

8

36

3

11

OŠ LI

493

21

61

463

23

59

MPT - matična

413

18

52

400

18

51

Plešivec

12

2

3

14

2

4

OŠ MPT

425

20

55

414

20

55

OŠ ŠA

395

18

52

383

18

40

CVIU

108

16

3

108

16

8

Vse šole v Mestni občini Velenje

3061

149

382

2936

149

359


OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA

3. septembra 2018 bo OŠ Antona Aškerca odprla vrata 503 učencem v 21 oddelkih na centralni šoli in 58 učencem v 4 oddelkih na podružnični šoli v Pesju. Skupaj jih bo 561. V novo šolsko leto bo prvič zakorakalo 50 prvošolcev na centralni šoli v dveh oddelkih in 14 prvošolcev na podružnici v Pesju v samostojnem oddelku.

Učence bo poučevalo 48 pedagoških delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanje v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • oprema in beljenje učilnice za 1. razred;

 • zamenjava 10 oken v avli centralne šole;

 • nakup zatemnitvenih zaves v avli šole;

 • oplesk športnih garderob in hodnikov pri stranskem vhodu v šolo;

 • zamenjava talne keramike pri stranskem vhodu v šolo;

 • zamenjava treh jaškov kanalizacije;

 • zamenjava stenskih razstavnih panojev na centralni šoli;

 • zamenjava stavbnega pohištva v zbornici na podružnici v Pesju;

 • zamenjava tal v zbornici šole v Pesje;

 • sanacija in oplesk betonskih senčnikov na fasadi centralne šole;

 • nakup novega kotla za potrebe centralne kuhinje;

 • sanacija dveh umivalnic s sanitarijami za pouk športa na centralni šoli.


Novo šolsko leto bo potekalo v znamenju naslednjih projektov in prednostnih nalog:

 • projekt "Mavrica prijateljstva med generacijami";

 • okoljski projekti;

 • natečaji: Evropa v šoli, Likovni svet otrok, Grafični bienale, Mala Napotnikova kiparska kolonija;

 • projekti: Podarim se veselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Mala atletska olimpijada, Naj talenti, Beremo z varovanci DVO, Varno na kolesu, Novoletni bazar, Cankarjevo leto in petošolci;

 • celostno spremljanje učnega procesa (oblikovanje kriterijev uspešnosti skupaj z učenci);

 • NTC učenja v 1. razredu v povezavi z zgodnjim poučevanjem tujega jezika angleščina);

 • organizacija in izvedba enodnevnega tabora za učence 1. razreda v sodelovanju s Konjeniškim klubom Velenje in organizacija tabora za nadarjene učence;

 • organizacija strokovne ekskurzije za učence v London;

 • vključevanje v mednarodne projekte;

 • organizacija poletne jezikovne šole v mesecu avgustu (predavatelji iz Anglije);

 • izvedba delavnic za nadarjene učence v 2. VIO;

 • organizacija občinske proslave ob dnevu samostojnosti;

 • v mesecu juniju 2019 organizacija prireditve "Z glasbo v poletje" na promenadi v Velenju.


OSNOVNA ŠOLA GORICA

Osnovno šolo Gorica bo v novem šolskem letu skupaj obiskovalo 564 učencev. Na matični šoli bodo imeli 501 učenca in 22 oddelkov, v POŠ Vinska Gora pa 63 učencev in 5 oddelkov.

Prvi razred bo na matični šoli obiskovalo 67 učencev, v POŠ Vinska Gora pa 12 učencev.


Na šoli bo 47 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • obnova sanitarij za deklice v nadstropju;

 • obnova sanitarij za deklice v pritličju;

 • zamenjava razdelilne linije v kuhinji;

 • obnova avle;

 • obnova pisarne tajnice;

 • obnova predelne stene v učilnici PB;

 • dokup šolskih miz, stolov in omar;

 • generalno čiščenje in pleskanje;

 • brušenje in lakiranje parketa v učilnici 1. razreda na POŠ Vinska Gora in

 • generalno čiščenje.


Prednostne naloge za šolsko leto 2018/2019:

 • priprava občinske proslave ob dnevu mrtvih;

 • Zdrava prehrana - debelost;

 • Mednarodni dan strpnosti in prijateljstva;

 • Poklici prihodnosti.


OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA

Na Osnovni šoli Gustava Šiliha bodo imeli skupaj v šolskem letu 2018/19 515 učencev.

Na matični šoli bo skupno 464 učencev, na podružnični šoli v Šentilju bo 51 učencev. Vpisanih je 68 prvošolcev - 49 na matični šoli in 19 na podružnici.

Pouk bo potekal v 19 oddelkih na matični šoli in 3 oddelkih na podružnični šoli (kombinacija 2. in 3. razred), skupaj bo 22 oddelkov.


Na šoli je 44 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • sprotna vzdrževalna dela;

 • celotna obnova kabineta matematike (tla, pohištvo, beljenje, luči);

 • celotna obnova jedilnice na centralni šoli;

 • brušenje in obnova parketa v dveh učilnicah;

 • ureditev arhiva;

 • ureditev kabineta glasbeni pouk;

 • del žaluzij v pritličju šole;

 • predprostor tajništva;

 • računalniška oprema;

 • sanacija zunanjega kanalizacijskega sistema na PO Šentilj, vzdrževalna dela na šoli (beljenje, popravila).


Prednostne naloge v novem šolskem letu:

 • Priprava konference iz Učilnice v učilnico, ki bo januarju 2019 v Velenju. Tema konference bo Formativno spremljanje pouka in predstavitev dosežkov na tem področju. Na plenarna predavanja in praktične delavnice se bodo lahko prijavili učitelji iz cele Slovenije. Izvajalci izobraževanja bodo učitelji praktiki zaposleni na OŠ GŠ.

 • Erazmus + - OŠ Gustava Šiliha bo tudi to šolsko leto koordinatorka mednarodnega projekta na temo Integracija in inkluzija učencev iz novih in tradicionalnih migrantskih skupin. Projekt združuje pet držav: Francijo, Italijo in Veliko Britanijo, ki imajo izkušnje z migranti in Romunijo. Projektu so odobrena nepovratna sredstva v vrednosti 110.000 €. Zaključek srečanja bo meseca maja 2019 v Velenju na OŠ GŠ.

 • V mesecu septembru bodo pričeli še z enim projektom Erazmus +, ki bo imel ekološko tematiko.

 • Projekt Kakovost. OŠ Gustava Šiliha Velenje je bila izbrana kot razvojna šola v projekt "Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni poskus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja". Skupaj s sedmimi osnovnimi šolami v Sloveniji, delajo na kazalnikih vzpostavljanja kakovosti v osnovnih šolah. OŠ GŠ je mentorska šola za kakovost osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina. V letošnjem šolskem letu bodo s projektom nadaljevali in sodelovali pri predstavitvi kazalnikov na tematskih konferencah.

 • Projekt Podjetništvo. V šolskem letu 2018/19 imajo s strani ZŠRS odobren in financiran projekt Podjetništvo.

 • Interni projekti: Gustavka ima talent, Gusti hodi, Sprejem prvošolcev, Sprejem pri ravnateljici, Prvi šolski dan, Veliki brat, velika sestra, Z roko v roki na poti druženja.

 • Zdrava šola;

 • EKO šola;

 • Kulturna šola.


OSNOVNA ŠOLA LIVADA

Na Osnovni šoli Livada s podružnico v Škalah bo v šolskem letu 2018/2019 493 učencev in učenk od tega 457 na Livadi, 36 na podružnici v Škalah. Šolska vrata z novim šolskim letom začasno zapira podružnica v Cirkovcah. Vzrok za začasno zaprtje je premajhno število učencev, ki bi obiskovali podružnico. Sklep o začasnem zaprtju je sprejela ustanoviteljica MO Velenje.

V prvi razred bo vstopilo 61 prvošolcev in prvošolk. Na Livadi bo šolski prag prestopilo 53 prvošolcev in prvošolk, 8 na podružnici v Škalah.

Pouk bodo izvajali v 21 oddelkih. 19 oddelkov bo na Livadi, 2 oddelka v Škalah. V Škalah bodo izvajali, glede na normative in standarde, pouk v kombiniranem oddelku prvi in drugi razred ter v kombiniranem oddelku tretji in četrti razred.

V novem šolskem letu bo zaposlenih 43 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • zamenjava razsvetljave v devetih učilnicah;

 • sanacija toplotne podpostaje in plinske postaje;

 • zamenjava talne keramike v kletnih prostorih in jedilnici;

 • v okviru projekta SIO 2020, v katerem sredstva v deležu krije MIZŠ, so dokupili nekaj IKT tehnologije in napeljali omrežje;

 • v okviru rednih vzdrževalnih del so prepleskali nekaj učilnic in opravili manjša dela na elektro in strojnih inštalacijah;

 • za kuhinjo so nabavili nov konvektomat in zamenjali stole in mize v jedilnici.Prednostne naloge:

V novem šolskem letu bodo nadaljevali z že utečenimi šolskimi projekti in nalogami, posebno skrb pa bodo namenili uvajanju medvrstniške mediacije ter strpni in medsebojni komunikaciji. Nadaljevali bodo s preventivnim programom "To sem jaz", spodbujali ter krepili medgeneracijsko sodelovanje, izvajali preventivo v zvezi z varno in odgovorno rabo interneta. Še naprej bodo izvajali dobro vpeljano prostovoljno delo na področju medvrstniške pomoči. V pouk bodo uvajali poučevanje po metodi NTC in formativno spremljanje.


OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA

Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda bo v šolskem letu 2018/19 obiskovalo 425 učencev, od tega 413 učencev na matični šoli in 12 učencev na POŠ Plešivec.

Število vpisanih prvošolcev je 52 na centralni šoli ter 3 učenci na POŠ Plešivec.

Na centralni šoli bo 18 oddelkov ter 2 kombinirana oddelka (1.,2. in 3.,4. razred) na POŠ Plešivec.

Na OŠ Mihe Pintarja Toleda bo v tem šolskem letu 39 strokovnih delavcev.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • prenova strehe (upravni del in trakt predmetne stopnje);

 • sanacija skladišča kuhinje kosil;

 • posodobitev IKT opreme v sklopu razpisa SIO 2020;

 • pleskanje prostorov;

 • menjava stavbnega pohištva (vrat s podboji) na traktu predmetne stopnje;

 • posodobitev IKT opreme v sklopu razpisa SIO 2020 (osebni računalniki za razrede, projektorji);

 • pleskanje dveh učilnic, tajništva in zbornice.


Med prednostne naloge za novo šolsko leto uvrščajo:

 • dvig ustvarjalnosti pri pouku;

 • uvedba NTC sistema poučevanja in ustanovitev centra NTC za Šaleško dolino;

 • zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih in obšolskih dejavnosti. Skozi zagotavljanje pestre ponudbe interesnih dejavnosti in popoldanskih aktivnosti, ki se bodo odvijale na šoli, spodbujajo celoviti razvoj učenčeve osebnosti z zavedanjem svojih odgovornosti, spoštovanjem do soljudi in narave ter razvijanjem metod dela;

 • aktivni odmor;

 • Tutorstvo med učenci;

 • "Bodimo odgovorni" razvijanje pozitivne samopodobe učencev, komunikacije med učenci, reševanje konfliktnih situacij;

 • nadaljevanje izmenjave učencev z OŠ Safvet-beg Bašagić iz Sarajeva;

 • priprava glasbene predstave.


OSNOVNA ŠOLA ŠALEK


V šolskem letu 2018/2019 bo Osnovno šolo Šalek obiskovalo 395 učencev, ki bodo razporejeni v 18 oddelkov.

Prvič bo v šolske klopi sedlo 52 učencev.

Na OŠ Šalek je 32 pedagoških delavcev, vseh zaposlenih je 46.

Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

  • menjava oken na južni strani zgradbe;

  • menjava vrat v dvajsetih učilnicah;

  • preureditev in posodobitev kabineta prvega triletja;

  • ureditev učilnice za pouk angleščine na RS;

  • redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, garderob, nekaterih učilnic.


Prednostne naloge v tem šolskem letu:

  • Naših 30 - prireditve in dogodki ob obletnici OŠ Šalek;

  • izvajanje koncepta dela na vzgojnem področju ter spodbujanje pozitivnega vedenja v šoli - V NAŠI ŠOLI JE FAJN;

  • "Povej mi v faco" - omejena raba mobilnih telefonov, pasti spleta;

  • KulTURA - kultura vožnje s kolesom in varnost v prometu;

  • družinska obravnava za zdrav življenjski slog;

  • dvig bralne kulture;

  • okoljsko osveščanje in osveščanje o zdravem načinu življenja;

  • prireditve v Čutnem vrtu - ČUTENJA ČUTNEGA VRTA;

  • povezovanje šole z okoljem.


Projekti:

  • Ekošola kot način življenja;

  • Pasavček;

  • Rastem s knjigo;

  • Skupno branje ob tednu kulturne dediščine;

  • Evropski teden športa;

  • Ekologija odnosov;

  • Shema šolsko sadje in zelenjava;

  • Simbioza giba;

  • "Povej mi v faco" - omejena raba mobilnih telefonov, pasti spleta;

  • KulTURA - kultura vožnje s kolesom in varnost v prometu;

  • Evropa v šoli;

  • Semena sprememb;

  • Junaki našega časa - projekt Slovenske filantropije - prostovoljstvo;

  • Trajnostna mobilnost v šoli - Ministrstvo za okolje in prostor.


CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLANJE VELENJE


Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje bo v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 108 učencev, 58 v programu nižjega izobrazbenega standarda ter 50 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Prvo leto bodo Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje pričeli obiskovati 3 učenci (1 nižji izobrazbeni standard in 2 posebni program).

Letos bodo imeli 16 oddelkov.

V šolskem letu 2018/2019 bodo imeli na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 43 pedagoških delavcev.


Izvedene investicije in vzdrževanja v tem letu in v času šolskih počitnic:

 • namestitev klimatskih naprav v kuhinji in jedilnici;

 • ureditev talnega gretja v sprostitveni sobi;

 • premazi za tla za učilnice;

 • nakup garderobnih omar za učence;

 • menjava posameznih radiatorjev;

 • nakup 5 računalnikov za računalniško učilnico;

 • nakup šolskega pohištva.


Prednostne naloge v novem šolskem letu:

 • nadaljevanje izvajanja projekta Strokovni centri - VSI, skupaj z OŠ Glazija Celje, II. OŠ Žalec in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje;

 • organizacija iger MATP celjsko-koroške regije;

 • 60-letnica šole (več aktivnosti v začetku leta 2019);

 • razvijanje kompetenc za aktivno vključevanje v ožjo in širšo okolico;

 • aktivno sodelovanje pri lokalnih, regionalnih, državnih in mednarodnih projektih.


Financiranje:


Za vse osnovne šole v Mestni občini Velenje je za investicijsko in redno vzdrževanje v proračunu Mestne občine Velenje za to leto zagotovljenih 289.386 €. Osnovne šole so iz lastnih sredstev zagotovile 270.151 €. Skupaj s sredstvi osnovnih šol, bo v objekte tako namenjenih 559.537 €.

Za šolske prevoze v letošnjem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjamo 590.000 €.

Za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah je v tem letu iz proračuna Mestne občine Velenje namenjenih 172.800 €.

Za tekoče materialne stroške osnovnih šol v Mestni občini Velenje iz proračuna namenjamo v tem letu 328.700 €.

Za modernizacijo učne tehnologije iz proračuna osnovnim šolam namenjamo 10.000 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za osnovno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2018 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 1.566.062 €.

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE


Do 3. 8. 2018 je bilo vpisanih 947 učencev in dijakov. Individualni pouk na osnovni stopnji bo obiskovalo 729 učencev, PGV 12, GP 42, balet 60 in plesno pripravnico 44 učencev, nadstandardni baletni vrtec pa 35 učencev (program ples skupaj 139 učencev).

Srednješolski glasbeni program bo obiskovalo 33 dijakov v vzporednem programu in 42 dijakov v umetniški gimnaziji.

Pouk bo potekal tudi v dislociranem oddelku v Šoštanju, kjer bodo zaradi gradnje prizidka razpršeni na večih lokacijah skozi celo šolsko leto, saj je zaključek projekta predviden v začetku šolskega leta 2019/20 in v Šmartnem ob Paki.


Nadstandardni program v glasbeni šoli predstavljajo: pevski zbor, pouk sintetizatorja, čembala in baletni vrtec.


Število zaposlenih: 88 zaposlenih, od tega je 82 redno zaposlenih delavcev in 6 zaposlenih po 147. členu ZDR-1, 3 delavci dopolnjujejo delovno obvezo.

Izvedene investicije in vzdrževanja iz lastnih sredstev šole v tem letu in v času šolskih počitnic:

med počitnicami so obnovili parkete in talne obloge, klančine za dostop invalidov v dvorani, v Veliki dvorani so začeli s prvo fazo ureditve snemalnice, kjer so izvedli gradbena in instalacijska dela, drugo fazo s studijsko in snemalno tehniko bodo izvedli prihodnje leto, opravljena so bila tudi nujna vzdrževalna dela. V sodelovanju z MO Velenje so med počitnicami uredili šolsko okolico.


Večji projekti, dejavnost:


Osnovna dejavnost je kvalitetno glasbeno izobraževanje in vključevanje učencev v orkestre, zbore in komorne skupine. Zaradi tega poslanstva je šola prisotna na kulturnem področju tako v regijskem kot v državnem prostoru. Tudi v prihodnje bodo organizirali mednarodne in mojstrske seminarje ter sodelovali pri organizaciji glasbenih abonmajev ter regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj. Za osnovne šole in vrtce bodo pripravili glasbene abonmaje ter otroške in mladinske koncerte. Nadaljevali bodo z lastno produkcijo koncertov in baletnih predstav. Glede na zmožnosti bodo oddajali v najem prostore glasbene šole.

Letošnje leto bodo obeležili 150 - letnico Frana Koruna Koželjskega po katerem se šola imenuje. Tako bodo v septembru v sodelovanju z Muzejem Velenje pripravili razstavo o Korunovem življenju in delu, v oktobru v sodelovanju z Gimnazijo Velenje pripravljajo čitalniški večer, decembra pa bodo praznovanje zaključili z Slavnostnim koncertom v Veliki dvorani Glasbene šole.

Sodelovali bodo pri dogodkih povezanih z Mestno občino Velenje, s Festivalom Velenje in skupaj z glasbenimi šolami ZSGŠ organizirali revije in dogodke, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti glasbenega izobraževanja v Sloveniji.Financiranje:

Za dodatni program v glasbeni šoli iz proračuna Mestne občine Velenje v tem letu namenjamo 19.400 €, za tekoče materialne stroške pa 61.840 €. Za investicijsko in redno vzdrževanje Glasbene šole Fran Korun Koželjski, je letos v proračunu zagotovljenih 5.000 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za glasbeno šolstvo v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2018 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 172.940 €.


ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE


V lanskem letu so v številne programe in projekte vključili več kot 10.000 udeležencev. Načrtujejo, da bodo v prihodnjem letu številko vsaj dosegli, če ne presegli. Poleg rednih izobraževalnih oblik, številnih programov za zaposlene in brezposelne, delavnic medgeneracijskega centra Planet generacij, aktivnosti in izobraževanj za priseljence ter svetovalnih aktivnosti, ki so namenjene vsem udeležencem, bodo izvedli tudi veliko število mednarodnih in nacionalnih projektov. V šolskem letu 2018/2019 želijo izpostaviti sledeče projekte:


Izvedli bodo 14 projektov v okviru razpisa Erasmus+:


PROJEKT MANAGING MONEY - Projekt naslavlja potrebo po boljši finančni pismenosti odraslih, predvsem tistih z nižjo stopnjo izobrazbe. Premostiti želijo vrzel med znanjem o vodenju osebnih financ, ki ga pridobimo v šoli in med dejansko potrebo po znanju, ki se pojavi v vsakdanjem življenju.


SIMILAR - Projekt se osredotoča na integracijo migrantov, beguncev in azilantov. V okviru projekta je bila izdelana analiza stanja in pregled obstoječih ukrepov ter programov. Nastal bo priročnik za ozaveščanje in zbir ukrepov za boljšo empatijo pri delu z migranti. V projekt so vključili izobraževalce, prostovoljce, strokovne delavce in migrante.


GIRDA - Projekt naslavlja starejše (55+), ki nimajo izkušenj z uporabo digitalne tehnologije. V okviru projekta želijo uporabiti kot metodo razne igre na tablicah in na igriv ter zabaven način premostiti vrzel do znanja IKT. V projekt bodo vključili 210 starejših ter 35 mentorjev.


SCHOOL MOBILITY - V okviru projekta želijo identificirati potrebe in zahteve šol na področju prevozov učencev. Izdelati želijo profil in program za vodjo mobilnosti na posamezni šoli. Pripravili bodo podporna orodja in potrebna izobraževanja za osebje, ki se ukvarja z mobilnostjo otrok.


CoCos - Co-created Courses through Open Source initiatives - pri projektu proučujejo soustvarjanje izobraževalnih vsebin tečajev s strani udeležencev. Projekt se osredotoča na t. i. "open educational resources" oziroma prosto dostopne vire, ki ponujajo veliko izbiro učnih gradiv in orodij v katerokoli obliki. Cilj projekta je razviti in vzpostaviti tehnologijo, ki bo namenjena soustvarjanju izobraževalnih vsebin s prosto dostopnimi učnimi viri.


FLIP 2 LEARN - V okviru projekta želijo usposobiti predavatelje za pripravo gradiv in izvedbo izobraževanj po metodi obrnjenega učenja. Projekt se osredotoča na naravoslovne predmete.


RED - S partnerji v projektu opozarjajo na težavo z nizko funkcionalno pismenostjo odraslih v Evropi. Ustvariti želijo sodobno in inovativno platformo RED, ki bo zagotavljala osnovo za odkrivanje nizke pismenosti, nudila izobraževalna gradiva ter s pomočjo interaktivnih gradiv odraslim omogočila lažje in boljše razumevanje splošnih javnih storitev na spletu.


Projekt SCOUT temelji na projektu KISS, v katerem so v Slovenijo prenesli orodje ProfilPASS. Gre za orodje, s pomočjo katerega ugotavljajo kompetence in spretnosti pri odraslih. V projektu SCOUT bodo orodje priredili za uporabo pri priseljencih. Načrtovano je tudi usposabljanje za mentorje. Projekt vodi Nemški inštitut za izobraževanje odraslih.


InVolve je namenjen prostovoljcem, ki se pri svojem delu soočajo z različnimi ovirami v okolju, stresom, preobremenjenostjo. Opremiti jih želijo s kompetencami, s katerimi bodo lažje in hitreje opazili ovire ter jih odpravili, ohranili motivacijo in poskrbeli za svojo dobro bit. Cilj projekta je izmenjava dobrih praks in usposabljanj na področju prostovoljstva v partnerskih organizacijah ter izvedba usposabljanj, ki se bodo osredotočali na razvijanje mehkih veščin.


MOVIE - Tema Erasmus+ projekta Movie je učenje s pomočjo filmov in slik. Glavni cilji projekta so zbrati in razširiti primere dobrih didaktičnih praks, ustvariti osnovo in navodila za usposabljanja izobraževalcev in ostalih izobraževalnih delavcev. S tem nameravajo povečati motivacijo za učenje ter pripraviti in usposobiti učitelje za uporabo IT, družbenih medijev, filmskih in vizualnih vsebin ter drugih tehnološko-ustvarjalnih oblik pri pouku.


de FACTO - Projekt se osredotoča na izbor ustreznih in resničnih informacij s svetovnega spleta. S pomočjo projekta naj bi pri učiteljih in predavateljih spodbujali kritično mišljenje ter razvijali sposobnosti in orodja za varen in zanesljiv izbor podatkov v poplavi resničnih in manj resničnih informacij.


IDEAL FLIP - Projekt nadgrajuje lanski projekt iFLIP, gre za obrnjeno učenje v izobraževanju odraslih. Razvijali bodo gradiva, orodja in metodo obrnjenega učenja znova uporabili v izobraževanju odraslih.

SCIENCE4FUN - Cilj projekta je promocija učenja naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah. V okviru projekta želijo predstaviti naravoslovne predmete na zabaven način, pripraviti različne zabavne in inovativne učne metode, jih približati učencem, predvsem deklicam.


Skills+ - Projekt temelji na projektu ParaSkills, ki se je zaključil lansko leto. Gre za promocijo zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, s pomočjo nacionalnih in evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih.


Aktivni so tudi v številnih nacionalnih projektih, med drugim bodo začeli z izvajanjem dveh LAS projektov:

Jejmo lokalno - povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji in Jejmo lokalno - Tržne poti. Prvi temelji na ozaveščanju javnosti in je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedlo operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.


Pod okriljem MOV in Ljudske univerze Velenje deluje tudi vzorčno mesto:

Vzorčno mesto Velenje v šolskem letu 2018/19 pripravlja vrsto novih dogodivščin. Obiskovalci se bodo letos lahko preizkusili v edinstveni, Mixed Reality avanturi sobe pobega: "Potop v globino". Feel The Future, na edinem sejmu namenjenem digitalizaciji pri nas, Vzorčno mesto v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Noordung centrom in Celjskim sejmom pripravlja interaktivno postavitev učilnica prihodnosti na temo VESOLJE. Le nekaj dni zatem bodo odprli novo interaktivno učno postavitev, ki bo obravnavala VOJNE SVETA (22.10.2018). V drugi polovici šolskega leta se bodo obiskovalci podali raziskovati POZABLJENI SVET (4.4.2018) dinozavrov in ostalih praživali ter rastlin.


Aktivni bodo na področju integracije:

S septembrom bodo začeli z izvajanjem novega projekta, financiranega s strani Ministrstva za notranje zadeve. Projekt se osredotoča na ozaveščanje javnosti o integraciji kot dvosmernem procesu. Z različnimi aktivnostmi in promocijo želijo približati drugo kulturo in običaje lokalnemu prebivalstvu, kot tudi slovensko kulturo tujim priseljencem.Financiranje:

Za dejavnost Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje je v proračunu Mestne občine Velenje v tem letu namenjenih 13.300 €, za tekoče materialne stroške 7.500 €, za letni program izobraževanja odraslih pa 7.000 €. Za investicijsko in redno vzdrževanje AZ Ljudska univerza, je letos v proračunu zagotovljenih 5.000 €.

Za Vzorčno mesto letos iz proračuna namenjamo 137.000 €, za medgeneracijski center Planet generacij pa 20.000 €.

Skupaj z ostalimi sredstvi namenjenimi za andragoško izobraževanje v MO Velenje iz proračuna MO Velenje v letu 2018 zagotavljamo predvidena sredstva v višini 200.815 €.ŠOLSKI CENTER VELENJE


V 26 srednješolskih in 6 višješolskih programih bo na Šolskem centru Velenje v šolskem in študijskem letu 2018/2019 približno 1600 dijakov, 330 študentov in 800 odraslih udeležencev izobraževanj. Za vse programe imajo 205 redno zaposlenih delavcev in 85 zunanjih sodelavcev.

Dijaki bodo v srednješolskih programih razvrščeni v 57 samostojnih in 15 kombiniranih oddelkov. V prvih letnikih jih bo 496, razporejenih v 16 oddelkov in 7 skupin.


V dijaškem in študentskem domu bo bivalo 42 dijakov in 15 študentov.


V iztekajočem šolskem letu so na Šolskem centru Velenje zelo ponosni na 22 zlatih maturantov: 5 gimnazijcev na splošni maturi ter 17 dijakov na poklicni maturi - 11 na Elektro in računalniški ter 6 na Strojni šoli.


V šolskem letu 2018/2019 združujejo Šolo za rudarstvo in varstvo okolja in Strojno šolo v enotno Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje - ŠSGO. V novi šoli ohranjajo vse izobraževalne programe strojništva, rudarstva in varstva okolja ter dodajajo nov program Strojni mehanik, ki ga bodo izvajali v vajeniški obliki. Na ostalih šolah ŠC Velenje ohranjajo vse dosedanje izobraževalne programe.


Skrb za vsakega udeleženca izobraževanja je njihovo temeljno vodilo. Za dijake in študente posebej izpostavljajo možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini v okviru projektov Erasmus. Podobno prakso pa na Šolskem centru Velenje organizirajo tudi za dijake iz tujine.

Veliko pozornosti namenjajo sodelovanju z gospodarstvom in obrtjo, zlasti s projekti Usposabljanje mentorjev dijakov in študentov na PUD-u ter z novim projektom krajših izobraževanj in usposabljanj za že zaposlene za pridobitev in izboljšanje kompetenc, potrebnih na trgu dela.


V okviru investicij v teh dneh zaključujejo gradnjo dvigala v stavbi C. S tem tudi na lokaciji na Trgu mladosti 3 postajajo invalidom prijaznejša ustanova. Investicija je vredna 80.000 EUR. V tem letu načrtujejo še rekonstrukcijo sanitarij v vrednosti 70.000 EUR. Za izgradnjo in posodabljanje brezžičnih omrežij ter IKT opremo bodo namenili 60.000 EUR.


V jesenskem času bodo praznovali 60 let Šolskega centra Velenje. V okviru obletnice bodo od 26. do 28. 9. 2018 organizirali Dneve odprtih vrat ŠCV. Slavnostna akademija ob 60-letnici ŠC Velenje pa bo 26. 10. 2018 v Domu kulture Velenje.


Ob zaključku leta bodo obeležili še 15 let delovanja Medpodjetniškega izobraževalnega centra - MIC.VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

1. oktobra 2008 se je začelo prvo študijsko leto na Visoki šoli za varstvo okolja. Torej letošnjega 1. oktobra zaznamujejo 10 letnico izvajanja študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomskem študiju, pred šestimi leti pa so ga nadgradili z magistrskim študijskim programom. V teh letih je do današnjega dne diplomiralo 190 študentov, magistriralo pa 12. Šola deluje na področju, ki se izredno hitro razvija, čemur sledijo in zato pripravljajo prenovo študijskega programa.

Na VŠVO danes študira 170 študentov, trenutno pa so na začetku drugega prijavnega roka za vpis v prvi letnik. Tudi letos so se za študij na Visoki šoli za varstvo okolja odločili maturanti iz različnih krajev Slovenije in so veseli, da imajo možnost bivanja v študentskem domu. Prednosti VŠVO so, poleg priznanih predavateljev, odlično opremljeni prostori z lastnim laboratorijem, računalniško učilnico in knjižnico. Dobro so povezani z gospodarstvom in drugimi inštitucijami v našem okolju, to se posebej izkazuje pri izvedbi praktičnih usposabljanj študentov in sodelovanju pri projektih ter posledično pri zaposlovanju diplomantov.

Pomembna je tudi raziskovalna dejavnost šole.

 • Uspešni so bili pri prijavi in izvedbi dveh projektov v programu Po kreativni poti do praktičnega znanja, namenjenemu pospeševanju vključevanja študentov v delovni proces v gospodarskih družbah. Prvi obravnava razvoj in uporabo okolju prijaznih javnih stranišč, drugi pa proučuje stanje in potenciale rabe vodnih virov na območju Občine Vitanje.

 • V ciljnem raziskovalnem programu Zagotovimo.si hrano za jutri, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, so sodelovali

pri izvajanju dveh projektov s področja upravljanja s prostoživečimi živalmi in sicer pri monitoringu šakala in pripravi novih metod za ocenjevanje številčnosti parkljaste divjadi.

 • Za Direkcijo RS za infrastrukturo izvajajo monitoring učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo.


Velikega pomena za VŠVO je podpora Mestne občine Velenje, kar ji med drugim skušajo vračati z družbeno odgovornim delovanjem in večanjem njene mednarodne prepoznavnosti. Z različnimi obštudijskimi dejavnostmi se povezujejo z občani, vabijo jih na razstave, predavanja in prireditve vseživljenjskega učenja. Za mednarodno dejavnost so bili že dvakrat nagrajeni s priznanjem Zlato jabolko kakovosti. V študijskem letu 2017/18 je bilo na mednarodni izmenjavi v tujini devet njihovih študentov in pet profesorjev, šola pa je gostila tri študente in šest predavateljev iz tujine.


FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Fakulteta za energetiko je za študijsko leto 2018/19 razpisala 127 mest za redne študente (VS 70, UN 22, MAG 35) in 45 mest za izredne študente (VS 20, MAG 20, DR 5), skupaj 172 razpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije. Zaradi povečanega interesa državljanov držav nečlanic Evropske unije je v letošnjem letu razpisanih nekoliko več razpisnih mest za tujce in sicer 30 (VS 11, UN 19). Za študijsko leto 2018/19 prijavno-sprejemni postopek še poteka in se bo zaključil konec septembra 2018; takrat bo znano tudi končno število vpisanih študentov.


S študijskim letom 2018/2019 stopijo v veljavo prenovljeni študijski programi 1. stopnje Energetika (VS in UN) ter 2. stopnje Energetika (MAG). Novost je predvsem v manjšem številu predmetov, posodobljene so tudi vsebine predmetov.


Fakulteta za energetiko in študenti pa so aktivni tudi v poletnem času. Sodelujejo namreč v projektih Po kreativni poti do znanja 2017-2020 ter Študentskih inovativnih projektih za družbeno korist 2016-2018. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere študenti v okviru teh projektnih aktivnosti tako razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje, razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. Na ta način je študentom omogočen lažji prehod od izobraževanja do zaposlitve.


Zaposljivost študentov Fakultete za energetiko je nadpovprečno visoka, kar potrjujejo tudi podatki o številu diplomantov, ki so prijavljeni v evidenco iskalcev zaposlitve Zavoda RS za zaposlovanje. Delodajalci diplomante Fakultete za energetiko prepoznavajo kot perspektiven kader z dobrim znanjem in poznavanjem področja energetike. Poleg podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, prenosom, upravljanjem in trgovanjem z energijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov, po energetikih povprašujejo tudi podjetja, ki se zavedajo pomembnosti učinkovite rabe energije in s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja.


Konec avgusta bo Fakulteta za energetiko skupaj z družbo GEN energija d.o.o. organizirala "Poletni tabor energetike 2018". Na taboru bodo sodelovali dijaki, ki bodo izdelovali delujoči model sončnega sledilnika in pridobili znanja iz 3D načrtovanja, 3D tiskanja, programiranja mikrokrmilnika Arduino ter spoznavanja sončnih celic.


Kot vsako leto doslej bo Fakulteta za energetiko za bodoče študente v zadnjem tednu septembra organizirala tudi uvajalni tečaj matematike, ki je namenjen vsem, ki želijo pred pričetkom študija ponoviti oz. izboljšati svoje znanje s področja matematike.

Vse zainteresirane za študij na Fakulteti za energetiko vabijo, da svojo prijavno vlogo za študijske programe 1. stopnje oddate od 22. do 29. avgusta ter za študijske programe 2. in 3. stopnje še do 10. septembra.


SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE VELENJE


VARNOST OTROK V CESTNEM PROMETU S POVDARKOM NA VARNOSTI OTROK NA ŠOLSKIH POTEH


Osnova za naše delovanje je v aktualni zakonodaji, smernicah Agencije za varnost v prometu, ki so medresorsko usklajene ter v primerih dobrih praks v lokalnih skupnostih in lastnih izkušenj.


Za učinkovit sistem zagotavljanja večje varnosti na šolskih poteh vse leto izvajamo številne preventivno vzgojne aktivnosti za vse generacije. Začetku pouka, torej prvim šolskim dnem pa namenjamo še posebne dodatne aktivnosti in ukrepe.


Tako smo se že v mesecu juniju 2018 dogovorili za dodatne naloge in aktivnosti, ki morajo biti realizirane do začetka šolskega pouka.


Poseben poudarek je na:

 • pregledu varnosti šolskih poti ter njihovo urejanje in osveževanje prometne signalizacije in dodatno namestil floruscentne znake "otroci na cesti" v bližini šol na lokalnih cestah

 • oceni stanja šolskih poti, ki jih načrtujejo šole;

 • osveževanju načrtov šolskih poti;

 • poseben poudarek je na koordinaciji in sodelovanju s policijo, medobčinskim redarstvom in dodatno pomočjo ZŠAM, katerega načrt dodatnega varovanja otrok na bolj izpostavljenih mestih v okolici šol in šolskih poteh izdela policija;

 • pomemben je dogovor o sodelovanju s policijo in redarstvom glede IZVAJANJA NADZORA NAD HITROSTJO in drugimi zakonskimi določbami (pripetost otrok med vožnjo, odstopanje prednosti pešcem, pri prečkanju, ustavljanje in parkiranje vozil na neustreznih površinah);

 • rumene rutice za vse prvošolce in odsevne trakove

 • pregled in nadzor nad organiziranim šolskim prevozom (ustreznost vozil, trase, postajališč) ter dosledno pripetostjo otrok v sodelovanju s šolami, policijo in redarji;

 • vključitev prometne vzgoje in aktivnosti v letne delovne načrte vzgojno izobraževalnih ustanov (vrtci, šole, srednje šole);

 • PREVENTIVNA GRADIVA - le ta zagotavlja AVP s predhodnim naročilom SPV MO Velenje, naročili smo: knjižice Prvi koraki v svet prometa (za vse prvošolce), plakate trikotne plakatne znake, ter letake " Šolska pot"

 • skupaj z OŠ je uresničen projekt DIGITALIZACIJA ŠOLSKIH POTI.


Na šolskem centru se bodo dijaki prvih letnikov seznanili s prometno ureditvijo in parkiranjem. V času prvih šolskih dni se izvedejo dogovorjene vsebine v skladu z načrti posamezne šole. SPV MOV bo še naprej spremljal in po dogovoru sodeloval z učenci, starši ravnatelji in učitelji po dogovorjenih vsebinah.