O-STA

Podpis tripartitne koncesijske pogodbe za izvedbo Projekta Energetska sanacija Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec

Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje in znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja). Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov. Mestna občina Velenje je skupaj z zavodom Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (ŠRZ) identificirala dve stavbi, ki sta nujno potrebni energetske obnove. To sta stavbi Bazen Velenje in Podružnična osnovna šola (POŠ) Plešivec.

Mestna občina Velenje je pooblastila Rdečo dvorano ŠRZ, da prevzame vodenje postopka javnega razpisa, vključno s sprejemom odločitve o oddaji naročila za projekt.

V postopku javnega razpisa "Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije" je bil izbran edini ponudnik Resalta, d. o. o., Družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Predmet koncesije, ki se bo podelila za 15 let, je pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov. S projektom se zasleduje cilj učinkovite rabe energije oziroma zmanjšanje stroškov ogrevanja, porabe električne energije in vode.

  • Skupna investicijska vrednost je 1.100.000 EUR (brez DDV); POŠ Plešivec 230 tisoč evrov, Bazen Velenje 870 tisoč evrov.
  • Sredstva zagotovljena s strani Mestne občine Velenje v višini 85.162 evrov (brez DDV).
  • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek 114.815,24 evra (brez DDV).
  • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek električne energije 15.850 kWh.
  • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek toplote 105.112 kWh.
  • Skupni zagotovljeni pogodbeni prihranek vode 3.927 mᵌ.

Podpisniki tripartitne koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov POŠ Plešivec in Bazen Velenje so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, pomočnik direktorja Rdeče dvorane ŠRZ Matjaž Meža in direktor podjetja Resalta, d. o. o., Luka Komazec.

Sanacije na obeh objektih se bo pričela meseca maja. Dela na Podružnični osnovni šoli Plešivec bodo zaključena predvidoma do 1. septembra 2019, dela na bazenu pa predvidoma do konca septembra 2019.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike).

Operacija je sofinancirana v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020", prednostne osi 4 "Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja", prednostne naložbe 4.1 "Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju", specifičnega cilja 1 "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju".

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje