O-STA

Jutri 3. seja Sveta Mestne občine Velenje


Velenje, 8. april 2019 - Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje

 1. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
 4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
 5. Predlog Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
 6. Predlog Sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodbe
 7. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
 9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
 10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
 11. Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
 12. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
 13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
 14. Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
 15. Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
 16. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
 17. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2017
 18. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Staro Velenje za leto 2017
 19. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja osnovne šole Gorica Velenje za leto 2017
 20. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Lekarne Velenje za leto 2017
 21. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2017
 22. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru poslovanja Urada za okolje in prostor SAŠA regije za leto 2017
 23. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem nadzoru proračunske postavke 40506019 - Saša Inkubator za leto 2017
 24. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2019
 25. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018
 26. Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2017/2018
 27. Poročilo o izobraževalnih oblikah na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2017/2018
 28. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2017
 29. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2018
 30. Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018
 31. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2018
 32. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018
 33. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018
 34. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2018
 35. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 2018
 36. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018
 37. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2018
 38. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2018
 39. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
 40. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MO Velenje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 41. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje s parkirišči in z garažnimi hišami - modre cone v letu 2018
 42. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2018
 43. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2018
 44. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736