O-STA

Soglasno potrjen Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018

Velenje, 9. april 2019 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so na današnji seji sveta potrdili tudi Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018.

V zaključnem računu proračuna so izkazani prihodki in prejemki v višini 40.396.031 evrov, odhodki in izdatki v višini 39.663.492 evrov in presežek v višini 732.539 evrov. V letu 2018 smo se zadolžili v višini 1.773.488 evrov in odplačali dolg v višini 1.984.159 evrov, kar pomeni, da smo odplačali za 210.671 evrov več dolga, kot smo se zadolžili. Stanje sredstev na računih je konec leta 2018 znašalo 5.072.038 evrov.

Za plače in druge izdatke v zvezi z delom za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije ter javnih zavodih je bilo v letu 2018 porabljenih 5.094.981 evrov oziroma 12,8 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 22.420.066 evrov oziroma 56,5 % proračuna, za investicijske odhodke 12.088.446 evrov oziroma 30,5 % proračuna in za proračunsko rezervo 60 tisoč evrov oziroma 0,2 % proračuna.

V letu 2018 smo izvedli kar nekaj pomembnih projektov. Največ investicijskih sredstev smo namenili za naložbe v oskrbo s toplotno energijo - 1,880 milijona evrov, naložbe po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN) - 1,039 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije - 912 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 686 tisoč evrov in investicijsko vzdrževanje ter obnove stanovanj - 459 tisoč evrov.

Za financiranje projektov je občina v letu 2018 pridobila milijon evrov sredstev iz državnega proračuna, sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter donacij.

Infrastruktura za oskrbo s toplotno energijo v naši občini je že stara, na nekaterih območjih sta bili obnova in rekonstrukcija zato nujni. Mestna občina Velenje je v letu 2018 v ta namen porabila 1,880 milijona evrov, kar pomeni največjo investicijsko naložbo lani. V okviru naložbe smo izvedli prestavitev toplovodne postaje iz objekta Živic na drugo, samostojno lokacijo, nepredvidene sanacije, s katerimi smo odpravili večje okvare, tehnološko prenovo toplotnega sistema na Goriški cesti, sanacijo vročevoda Podkraj, obnovo SN elektro opreme v trafo postaji na Koroški 3a in vzdrževanje toplotnih postaj.

Na področju komunalnih dejavnosti smo v letu 2018 še nekaj pomembnejših investicij. Na območju krajevne skupnosti Šmartno smo uredili prehode za pešce, pločnik in prenovili komunalno infrastrukturo. Za investicijo smo namenili skoraj 343 tisoč evrov. Izvedli smo tudi 325 tisoč evrov vredno rekonstrukcijo Zidanškove, Jurčičeve in Bračičeve ceste. V Sončnem parku smo lani dokončali pred desetimi leti začeto sanacijo pohodnih površin. Obnovili smo tlak osrednje parkovne ploščadi, delno pa smo obnovili tudi oder nekdanjega glasbenega paviljona, vrednost investicije je znašala dobrih 173 tisoč evrov. Lani smo asfaltirali in obnovili tudi 6 odsekov cest (Žarova: odcep Muršič in Zbičajnik, Pajer-Totovnik, Paški Kozjak, Lipje in pločnik ob cesti na Lipo) v vrednosti skoraj 160 tisoč evrov. V središču Vinske Gore smo izvedli celovito komunalno ureditev, investicija je znašala 325 tisoč evrov. Obnovili smo sekundarno mešano in meteorno kanalizacijo v Pesju, vrednost investicije je bila 130 tisoč evrov. V drugi polovici leta smo izvedli tudi celovito prenovo osvetlitve Velenjskega gradu, ki je znašala 114 tisoč evrov. Večji strošek pa je predstavljala tudi sanacija plazu Postrpinek-Mlačnik v višini 99 tisoč evrov.

Izvedli smo prvi projekt, sofinanciran iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe: energetske sanacije objektov Cesta talcev 18a, Simona Blatnika 1, Vojkova 12a, v katerih je skupaj 161 stanovanjskih enot. Skupna vrednost projekta je znašala skoraj 776 tisoč evrov, od tega smo pridobili 353 tisoč evrov evropskih sredstev in sredstev Republike Slovenije, 352 tisoč evrov državnih sredstev za investicije občin, 70 tisoč evrov pa smo financirali iz občinskega proračuna.

Lani jeseni smo v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje začeli z izgradnjo 15 najemnih oskrbovanih stanovanj. Ocenjena vrednost investicije, ki bo predvidoma zaključena letos jeseni, je 1,5 milijona evrov, od tega Stanovanjski sklad Republike Slovenije financira 546 tisoč evrov, posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 238 tisoč evrov, 758 tisoč evrov pa financiramo iz občinskega proračuna.

Pomemben korak za privabljanje investitorjev in ustvarjanje pogojev za nastanek novih delovnih mest je zagotovo razširitev poslovne cone Stara vas. Poslovno cono smo že povečali za cca 23 tisoč m² in uredili cestno, komunalno, elektro-energetsko ter telekomunikacijsko infrastrukturo. Zaradi interesa podjetij letos načrtujemo ponovno razširitev, in sicer za dodatnih 7.842 m² komunalno opremljenih parcel za gradnjo. Vrednost ureditve infrastrukture II. faze je 982 tisoč evrov, od Evropskega sklada za regionalni razvoj naj bi dobili sofinanciranje v višini dobrih 800 tisoč evrov.

V Zdravstvenem domu Velenje smo uredili nove ambulante in administrativne prostore s spremljajočimi servisnimi prostori, skupna vrednost projekta je znašala 200 tisoč evrov, od tega smo iz občinskega proračuna financirali 100 tisoč evrov. Prenovljeni pa so tudi prostori v enoti za laboratorijsko medicino v Zdravstvenem domu Velenje, kar je predstavljalo investicijo v višini 140 tisoč evrov, od tega smo iz občinskega proračuna namenili 100 tisoč evrov.

Lani septembra smo ob enoti Vrtiljak odprli modularni prizidek z dvema oddelkoma in pripadajočimi prostori za otroke prvega starostnega obdobja, celotna vrednost investicije je znašala skoraj 400 tisoč evrov. Za redna vzdrževalna in sanacijska dela ter nakup različne opreme za velenjske osnovne šole smo v lanskem letu iz občinskega proračuna namenili 247 tisoč evrov.

21. septembra smo v prostorih Knjižnice Velenje odprli stalno zbirko Prva berila Velenjčana Marjana Marinška, ki jo je Knjižnica Velenje s finančno podporo Mestne občine Velenje odkupila konec leta 2016. Vrednost investicije je znašala 135 tisoč evrov. Na dan suverenosti, 25. oktobra, pa smo odprli Spominski center 1991, skupna vrednost projekta je znašala 296 tisoč evrov.

V letu 2018 smo sodelovali pri pripravi in prijavi projektov na razpise za izvedbo kolesarskih povezav, tako mestnih kot tudi državnih. Oktobra smo začeli z operacijo Mestno kolesarsko omrežje - vzhod, katere cilj je dograditi 13 odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 10.151 metrov, z namenom, da se izpolni ukrep, predviden s Celostno prometno strategijo Mestne občine Velenje. Vrednost investicije, ki se bo zaključila predvidoma v letu 2020, je 1,072 milijona evrov. Naložbo v višini 485 tisoč evrov sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Na zelenici med osnovnima šolama Gustava Šiliha in Antona Aškerca smo na veliko veselje otrok in mladih zgradili pumptrack (grbinasti/tlačilni) poligon. Vrednost investicije je znašala skoraj 82 tisoč evrov.

Poleg brezplačnega mestnega prevoza z Lokalcem in brezplačne izposoje koles v sistemu BICY v Velenju od novembra vozi tudi Kamerat, Kamerat omogoča brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane Velenjčane, ki nimajo drugih možnosti transporta. Mestna občina Velenje je v ta namen kupila električni avtomobil, za katerega je namenila 29 tisoč evrov. Z njim upravlja Mladinski center Velenje, vozijo pa ga prostovoljci skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje.

Z različnimi ukrepi si v Mestni občini Velenje prizadevamo, da bi bila kakovost življenja za vsakega občana in občanko na visokem nivoju. V Velenju deluje Odbor za pomoč občankam in občanom, izvajamo projekt "Velenje, starosti prijazno mesto", imamo zavetišče za brezdomce in javno kuhinjo, občanom v stiski pomagamo z izplačilom enkratnih denarnih pomoči, sofinanciramo socialne in zdravstvene programe in projekte, imamo dnevne centre za posamezne rizične skupine ter izvajamo brezplačno pravno svetovanje, ob rojstvu otroka izplačamo denarno pomoč in podpiramo program Območnega združenja Rdečega križa Veleje, sodelujemo tudi v projektu Občina po meri invalidov in omogočamo plačevanje položnic brez provizije v mestni blagajni na dveh lokacijah, imamo center ponovne uporabe in zagotavljamo brezplačni mestni potniški prevoz z Lokalcem ter brezplačno izposojo koles BICY. Za vse te programe smo v lanskem letu namenili dobrih 843 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje