O-STA

3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 10. april 2019 - Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 2. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018. Svetnice in svetniki so zaključni račun proračuna sprejeli soglasno.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (mandat preneha Saši Nežmah), Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (imenovana Irena Poljanšek Sivka in Drago Martinšek) in Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje (mandat preneha Janu Škobernetu in Nini Kozlevčar) je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je predstavil Predlog Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE. Sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

Predlog Sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodbe in Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem je predstavila vodja Urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je svetnicam in svetnikom predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak: parcela 952 267/42), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak: parcela 951 828/73), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak: parcele 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9) in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje so svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in ga tudi sprejeli.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka je podal pooblaščenec Varstveno-delovnega centra Ježek Velenje projektivno podjetje Žiher projekt, d. o. o. iz Ormoža (spremembe zasnove prizidave obstoječemu objektu). Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje je predlagal nekatere manjše spremembe (potreba po gradnji nove mestne tržnice, izgradnja novega kolesarskega poligona na zelenici med Osnovno šolo Gustava Šiliha in Osnovno šolo Antona Aškerca). Spremembe in dopolnitve so predvidene tudi zaradi določitve nekaterih regulacijskih pogojev za vzdrževanje in prenovo fasad na obstoječih objektih, ki so vezani na nekatere druge veljavne zakone (Zakon o varstvu kulturne dediščine, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora).

Pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka so upoštevane tudi smernice nosilcev urejanja prostora, ki smo jih prejeli v postopku sprememb in dopolnitev odloka in ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah, Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje, Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje in Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje.

Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah je bil podan, ker po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2019/2020 ugotavljamo, da je vpisano število učencev za naslednje šolsko leto premajhno - v kombinaciji prvi in drugi razred bi imeli štiri učence. S tem številom učencev po pravilniku ne bi izpolnjevali pogojev za obstoj in do sredstev za delovanje s strani ministrstva ne bi bili upravičeni. Tudi demografski podatki za naslednja leta ne dajejo vzpodbudne slike. Glede na to, da je podružnica začasno zaprta že v šolskem letu 2018/2019 in tako učenci že obiskujejo matično šolo, jo bodo tudi bodoči prvošolci. Za delovanje podružnice je v skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol normativ najmanj pet učencev. Predlog sklepa so svetnice in svetniki potrdili.

Župan Bojan Kontič je 3. sejo Sveta Mestne občine Velenje zaključil s 34. točko dnevnega reda; preostale točke bodo svetnice in svetniki obravnavali na nadaljevanju seje v ponedeljek, 15. aprila, ob 15. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi z različnimi poročili, ki so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 3. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Več o vsebini posameznih aktov smo vas že in vas še bomo obveščali.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736