O-STA

Sprejet pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj


Velenje, 11. april 2019 - Svetniki so na 3. seji sveta sprejeli tudi Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem. S sprejetim pravilnikom bomo urejali oddajo oskrbovanih stanovanj v lasti občine in tistih, ki bodo pridobljena v soinvestitorstvu ali z javno-zasebnim partnerstvom.

Mestna občina Velenje, skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, med Jenkovo in Jurčičevo cesto v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje gradi 15 oskrbovanih stanovanj, ki jih bomo predvidoma jeseni oddali v najem. Na razpolago bodo garsonjere in enosobna stanovanja, za katera je že sedaj veliko zanimanja. Stanovanja bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, ki bo objavljen predvidoma v mesecu maju. O objavi razpisa bomo še obveščali.

Na podlagi pravilnika bo do najema oskrbovanih stanovanj upravičen prosilec, ki je starejši od 65 let; ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine; mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših; je glede na svoje ekonomsko stanje, sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju in ni v osebnem stečaju; je državljan Republike Slovenije ali držav EU "z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS", če je državljan drugih držav pa je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti; mu ni bila odpovedana najemna pogodba za neprofitno stanovanje oziroma za namensko najemno stanovanje za upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje iz razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu in tudi ni v teku postopek za odpoved takšne pogodbe; ima prosilec do prejšnjega lastnika stanovanja poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine ter dosega dohodkovni cenzus glede na povprečno mesečno neto starostno pokojnino v Republiki Sloveniji glede na število članov gospodinjstva: 1 član najmanj 120 % oziroma 2 člana najmanj 180 % od povprečne neto starostne pokojnine v Republiki Sloveniji.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................