O-STA

Občane vabimo k sodelovanju pri pripravi aktov

Velenje, 30. april 2019 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/e-obcina/11083) smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019, Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje, Predlog Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje, Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje, Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje in Predlog Pravilnika o oddajanju parkirnih mest v najem.

Gradivo, ki ga bodo svetnice in svetniki obravnavali na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 14. maja 2019, smo objavili na spletni strani. Prav tako smo uredili obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogih aktov, ki se bodo obravnavali na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736