O-STA

Podeljene nagrade na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) tudi v letu 2019 podelila priznanje za najboljše doktorsko delo, priznanje za izjemne dosežke ter priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Med prejemniki priznanja za najboljše doktorsko delo je dr. Marina Volk s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Priznanja s področja raziskovanja vzgoje in izobraževanja so bila podeljena na znanstveni konferenci Pedagoškega inštituta, SLODRE in CMEPIUS, ki potekala 18. in 19. septembra 2019 v Ljubljani. Med letošnjimi prejemniki priznanja za najboljše doktorsko delo je dr. Marina Volk, doktorandka doktorskega študijskega programa tretje stopnje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, ki je pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič in prof. dr. Andreje Istenič Starčič zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Medpredmetne povezave v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole z vključevanjem IKT.

V doktorski disertaciji se dopolnjujeta teoretični del in empirični del, ki skupaj tvorita celovit pogled na učinkovitost učnega pristopa medpredmetnega poučevanja z vključevanjem tabličnih računalnikov pri pouku v 3. razredu osnovne šole. Teoretični del je sestavljen iz pregleda literature s področja didaktike matematike, medpredmetnega poučevanja ter vključevanja sodobne IKT v pouk. Empirični del pa temelji na pedagoškem eksperimentu, ki je nastal na podlagi smernic domače in tuje literature ter na analizi učnih načrtov za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje z vidika vključevanja medpredmetnih povezav ter IKT.

Disertacija je izrazito interdisciplinarna, kar je za poučevanje in učenje velik doprinos, saj otrok dojema svet celostno in je hkrati vpet v današnji svet, prepleten s tehnologijo. Ta pristop učenja in poučevanja matematike pomeni prispevek k razvoju didaktike matematike v Sloveniji in tudi širše, in sicer pri postavitvi teoretičnih osnov za sam pristop medpredmetnega pouka. Učenje in poučevanje temelji na razumevanju pojmov in konceptov v učenčevem življenjskem okolju, neposredno povezanih z njihovimi izkušnjami, pridobljenimi z reševanjem realističnih statističnih problemov, ter razreševanju problemskih situacij.

Opravljena teoretična in eksperimentalna raziskava, ki je avtoričino izvirno znanstveno delo, je omogočila avtorici pridobiti vrsto novih argumentacij, pojasnitev in spoznanj, ki so izjemnega pomena za razvoj didaktike matematike v slovenskem prostoru in tudi širše.