O-STA

Za razpis naknadnega referenduma pobudniki niso zbrali dovolj podpisov

Velenje, 21. oktober 2019 - Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto je zbrala premalo podpisov za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu Sveta Mestne občine Velenje. Zbrali so 806 podpor, potrebovali bi jih 1.355. Zahteva za razpis naknadnega referenduma je vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev na območju Mestne občine Velenje, to je 5 % volivcev v občini. Zakonskega roka za zbiranje podpisov ni mogoče podaljšati.

Na podlagi pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o delu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje pod točko 48, ki jo je podala Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto (za njo Andrej Vrbec in ostali) dne 28. 5. 2019, z dopolnitvijo z dne 10. 6. 2019, je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič skladno z določili Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter Statuta Mestne občine Velenje izdal Odredbo o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/19). Z odredbo je župan Mestne občine Velenje določil 35 dnevni rok za zbiranje podpisov, skladno z določbo 3. odstavka 12a. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, in sicer od 1. 9. 2019 do 5. 10. 2019. Prav tako je z odredbo, skladno z določbama 4. in 5. odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi, določil, da lahko volivci dajo podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma z osebnim podpisovanjem pred Upravno enoto Velenje oziroma s podpisovanjem obrazca preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Rok za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma se je 12. oktobra iztekel, to je sedem dni po preteku roka za zbiranje podpisov volivcev (tretji odstavek 12a. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi). 4. oktobra je Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto na župana naslovila vlogo za podaljšanje roka za čas treh oziroma petih dni z obrazložitvijo, da naj bi bilo civilni iniciativi oteženo zbiranje podpisov zaradi prevelikih gneč na Upravni enoti Velenje, nezadostnega števila uradnic na Upravni enoti Velenje za overjanje podpisov kot tudi izpadov informacijskega sistema na Upravni enoti Velenje. Župan je vlogo za podaljšanja roka zavrnil z izdajo odločbe, saj je rok za zbiranje podpisov, ki je določen v 3. odstavku 12a. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, zakonski rok, ki ga ni mogoče podaljšati. Ne določbe Zakona o lokalni samoupravi ali Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi županu ne dajejo diskrecijske pravice za njegovo podaljšanje. Predstavnik Civilne iniciative Ohranimo zeleno mesto Andrej Vrbec odločbe, ki mu je bila poslana po pošti dne 10. 10. 2019, do danes še ni prevzel.

Mestna občina Velenje je na podlagi zahteve za posredovanje informacije javnega značaja od Ministrstva za notranje zadeve tudi pridobila podatek o številu evidentirane podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma. Število evidentirane podpore je 806 volivcev, ki so z osebnim podpisovanjem podprli zahtevo za razpis naknadnega referenduma, kar je 549 podpisov manj, kot bi jih morali zbrati.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana