O-STA

Revizijsko poročilo: poslovali v skladu s predpisi in pogodbenimi določili

Velenje, 23. oktobra 2019 - Računsko sodišče je v ponedeljek, 21. oktobra, izdalo revizijsko poročilo o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Mestne občine Velenje v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva do konca leta 2015. O pravilnosti poslovanja je računsko izreklo mnenje s pridržkom. Glede smotrnosti poslovanja v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javno-zasebnega partnerstva, računsko sodišče meni, da je občina ravnala delno učinkovito. V vseh pomembnih pogledih pa je občina poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.

Mestna občina Velenje je bila ena prvih občin v Sloveniji, ki se je lotila izvedbe postopka javno-zasebnega partnerstva. Občina je za izvedbo celotnega postopka javno-zasebnega partnerstva najela zunanje strokovnjake, z namenom zagotovitve, da so postopki izvedeni pravilno in v skladu z vso veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi ter načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Prve koncesijske pogodbe so bile sklenjene v letu 2008 za daljše časovno obdobje in se izvajajo od 8 do 15 let. V času gospodarske krize so imeli nekateri od izvajalcev gospodarskih javnih služb resne finančne težave. O vseh možnih rešitvah koncesijskega razmerja pa je odločal Svet Mestne občine Velenje.

Računsko sodišče je pregledalo tri koncesijske pogodbe (za urejanje javnih površin, vzdrževanje cest in avtobusne prevoze) in izreklo mnenje s pridržkom. Računsko sodišče je izreklo, da je Mestna občina Velenje pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva ravnala delno učinkovito: "Ciljev za posamezen projekt javno-zasebnega partnerstva v proračunih občine v nekaterih primerih ni opredelila oziroma jih ni določila na jasen in merljiv način."

Mestna občina Velenje je pri podeljenih koncesijah zasledovala cilje, kot so vzpostavitev preglednosti in racionalnosti pri izvajanju dejavnosti javnih služb, določitev boljšega standarda vzdrževanja, zagotavljanje urejenih, čistih in varnih javnih površin ter urbane opreme občanom Velenja in ostalim uporabnikom. S sklenitvijo predmetnih koncesijskih pogodb smo prešli v stabilnejšo obliko izvajanja gospodarskih javnih služb, tako z vidika financiranja kot z vidika izvajanja predmeta koncesije. Občina je koncesionarje izbrala na način, da je zagotovila transparentnost, konkurenčnost ponudnikov in njihovo enakopravno obravnavo, saj je bil postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja zakonito izveden.

Občina je v času izvajanja revizije vseskozi poskušala pojasniti izvajanje nadzora nad izvajanjem posamezne koncesijske pogodbe, in sicer na različne načine: s tedenskimi, mesečnimi in letnimi poročili koncesionarjev, anketiranjem občanov, morebitnimi pritožbami oziroma pohvalami uporabnikov, pregledom drugih evidenc izvajalca gospodarske javne službe ipd. Vsako leto so koncesionarji predstavili poročilo o izvajanju in poslovanju koncesije občinskim svetnikom. V letu 2018 je občina začela tudi z izvajanjem finančnega nadzora nad izvajanjem koncesijskih pogodb. Občina se je pri vseh izvedenih javno-zasebnih partnerstvih trudila ravnati gospodarno in učinkovito. Prav tako pa smo s partnerstvi dosegli tudi visoke finančne prihranke. Kot izhaja iz revizijskega poročila, je računsko sodišče zaključilo, da je Mestna občina Velenje v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.

V Mestni občini Velenje smo pripombe Računskega sodišča skrbno preučili in, v kolikor je bilo to mogoče, tudi ustrezno popravili. Vsekakor bomo priporočila in ugotovitve Računskega sodišča upoštevali pri sklepanju novih javno-zasebnih partnerstev. Kot občina smo na področju sklepanja in izvajanja javno-zasebnih partnerstev pred 10-15 leti orali ledino. Glede na to, da so se v tem času že dodobra izoblikovali pravna praksa, stališča in izkušnje tudi ostalih lokalnih skupnosti, bo v prihodnje delovanje občin veliko lažje, saj so smernice sedaj dorečene in jasne.