O-STA

V Velenju dajemo prednost pešcem in kolesarjem

Velenje, 30. januar 2020 - V Mestni občini Velenje sledimo ciljem celostne prometne strategije naše občine, ki smo jo sprejeli leta 2017. Zavedamo se, da hiter tempo življenja v mestih danes narekuje izbiro najbolj učinkovitega prometnega sredstva. Pri tem prepogosto pomislimo na avtomobil, vendar to ni nujno potrebno. Zaradi naraščanja števila motornih vozil je na cestah v Velenju in drugod po Sloveniji vedno več zastojev, težave imamo pri iskanju prostega parkirišča, potrebe po številu parkirnih mest in težnje po širitvah prometnih pasov so vse pogostejše. Zaradi vsega tega izgubimo veliko časa, mesta pa s tem izgubljajo prostor za dejavnosti in aktivnosti namenjene ljudem. Zato je prav, da začnemo razmišljati in ravnati drugače. Hoja in kolesarjenje sta na kratke razdalje najbolj optimalna načina premagovanja razdalj, hkrati pa oboje zelo koristi našemu zdravju. Kadar to vendarle ni možno, imamo v Velenju možnost brezplačnega mestnega prevoza z Lokalcem. S takšnim ravnanjem prispevamo tudi k zmanjšanju izpustov iz prometa v zrak - promet je danes eden glavnih onesnaževalcev zraka.

V Velenju tako sledimo novemu pristopu pri reševanju prometnih zagat (uveljavljen je že v Evropski uniji in prav tako tendenca v Sloveniji), ki predstavlja celostno prometno načrtovanje, pri katerem pozornost ni več usmerjena samo v avtomobile, ampak prostor namenja tudi pešcem, kolesarjem in javnim prevoznim sredstvom. Prav s tem lahko promet v mestih naredimo bolj učinkovit, mesto pa bolj dostopno. Če zagotovimo za pešce in kolesarje dobre pogoje (širše, varne, udobne in povezane kolesarske in peš povezave, parkirišča za kolesa, privlačno in uporabno urbano opremo, širše pločnike, več dreves ipd.), bo to za ljudi bolj privlačno in zanimivo in več ljudi bo svoje potovalne navade spremenilo. H kolesarjenju/pešačenju bo spodbudilo tako otroke, starejše (ranljivejše skupine) kot tudi delovno aktivno prebivalstvo in olajšalo premikanje osebam z oviranostmi. Ker je prostor v mestih že v veliki meri izkoriščen, lahko zagotavljamo površine zanje v večji meri na račun avtomobilov - z ožanjem voznih pasov (s tem promet tudi umirjamo, cesta postane bolj varna, saj se hitrosti znižajo), z zmanjšanjem parkirnih površin, omejevanjem uporabe osebnih motornih vozil in z izvajanjem aktivne parkirne politike. S tem posredno vplivamo tudi na manjšo rabo avtomobilov, saj postane za uporabnika manj prijetna. Še vedno ne smemo pozabiti na občane, ki peš, s kolesom ali z javnim prevozom zaradi različnih razlogov ne morejo. In ravno njim bomo prepustili prostor vsi mi, ki zmoremo na drug način. Zato za daljše razdalje uporabimo javni potniški promet ali si prostor v avtomobilu delimo s sopotniki, pri prevozu na delo s sodelavci, pri vsakodnevnih opravkih s prijatelji in znanci. Če se v mesto vozimo s podeželja, parkirajmo avtomobile na obrobju mesta, centra. Naučimo in pospremimo otroke v šolo peš, na popoldanske aktivnosti pa s kolesi ali Lokalcem. Z manjšo uporabo avtomobilov na kratke razdalje ugodno vplivamo tudi na naše zdravje, telesno pripravljenost, saj se vsakodnevno več gibamo. Prispevamo k zmanjšanju izpustov iz prometa v zrak - promet je danes eden glavnih onesnaževalcev zraka. Avto predstavlja velik izdatek v družinskem proračunu, v Sloveniji imajo gospodinjstva kar 17 % stroškov za promet (največ v Evropi). In nenazadnje, veliko naredimo za naše mesto, manj hrupa, manj pločevine in več urejenih javnih površin bogati naš prostor.

V Velenju postopno zagotavljamo pogoje za različne oblike mobilnosti: za pešce, kolesarje, urejamo javni potniški promet in skrbimo za racionalno uporabo motornih vozil. Sprememb potovalnih navad ne bomo dosegli čez noč, ampak počasi, z uvajanjem novosti, s prilagajanjem, s preizkušanjem novih možnosti in s sodelovanjem občanov pri sprejemanju odločitev. Krovni dokument, Celostno prometno strategijo smo oblikovali s pomočjo javnosti, izvedli smo ankete, intervjuje, delavnice in javne razprave. Še vedno pa verjamemo, da lahko marsikaj dodamo, spremenimo, zato so pobude in predlogi, dobrodošli. Do konca meseca februarja vas vabimo, da na portal Pobude občanov vnesete tiste kritične točke na obstoječem kolesarskem omrežju, ki jih je z vidika uporabnikov potrebno popraviti.

V letu 2020 bomo z dograjevanjem kolesarskega omrežja nadaljevali, želimo pa popraviti tudi stare napake na obstoječih povezavah. V letu 2016 smo po opravljeni anketi v Velenju za opravljanje poti v 61 % uporabljali osebni avto, 10 % poti je bilo opravljenih z javnimi prevoznimi sredstvi, 9 % s kolesi in 20 % peš. Naš cilj je povečati deleže kolesarjev (na 20 %), pešcev (na 25 %) in uporabe javnih prevoznih sredstev (na 20%) ob zmanjšanju uporabe avtomobilov (35 %) za vsakodnevne vožnje na kratke razdalje. Bodite del sprememb tudi vi!

S spremembo potovalnih navad bomo koristili sebi in okolju! Naj bo vaša izbira načina potovanja prijazna vsem - in trajnostno naravnana.

Velenje, moje mesto - moja izbira!