O-STA

Jutri 9. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 9. marec 2020 - Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 9. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje

4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6)

6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 846)

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20)

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10)

9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27)

10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje

11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

12. Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje podjetništva v letu 2019

13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2019

14. Poročilo o uresničevanju ukrepov projekta Slovenia Green za leto 2019

15. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019

16. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2020

17. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2019

18. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2019

19. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2019

20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019

21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2019 sofinancirala iz proračuna

22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736