O-STA

Dopisna Seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 3. april 2020 - V torek, 7. aprila, in v sredo, 8. aprila, bo potekala 1. Dopisna seja Sveta Mestne občine Velenje. Gradivo smo svetnicam in svetnikom poslali po elektronski pošti in ga objavili tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov).

Na dnevnem redu seje so naslednje točke:

1. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje

2. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor

3. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje

4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020

6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19)

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2)

8. Predlog Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 - 2022

9. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje

Glasovanje se bo v skladu s poslovnikom izvedlo z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti.

Ostanimo zdravi! Ostanimo doma!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si