O-STA

Zdravilo Brilique je zmanjšalo obseg krvavitev v primerjavi z dvotirnim zdravljenjem pri visokorizičnih koronarnih bolnikih po podatkih podanalize v študiji TWILIGHT faze IV

Zdravilo Brilique je v monoterapiji zmanjšalo obseg zapletov zaradi krvavitev brez povečanja tveganja za ishemične dogodke pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki so prestali perkutano koronarno intervencijo.

Podobne rezultate so opažali tudi pri bolnikih, ki so prestali kompleksno perkutano koronarno intervencijo.

30. marec 2020


Rezultati analize podatkov dveh podskupin iz neodvisne študije TWILIGHT faze IV, ki jo jo je podprlo podjejte AstraZeneca, kažejo, da je zdravilo Brilique (ticagrelor) v monoterapiji zmanjšalo tveganje za klinično pomembne krvavitve v obdobju 12 mesecev v primerjavi z uporabo acetilsalicilne kisline skupaj z zdravilom Brilique pri visokorizičnih koronarnih bolnikih.


V eno od obeh analiz (TWILIGHT-DM) so vključili podatke podskupine bolnikov s sladkorno boleznijo, ki so prestali uspešno perkutano koronarno intervencijo (PCI), to je poseg vzpostavljanja prehodnosti zamašene ali zožene koronarne arterije. V drugo analizo (TWILIGHT-COMPLEX) so vključili podatke bolnikov, ki so uspešno prestali kompleksno perkutano koronarno intervencijo.


V obeh podskupinah je bilo zdravilo Brilique v monoterapiji povezano z manjšo pogostnostjo klinično pomembnih krvavitev brez povečanja tveganja za ishemične dogodke v obdobju 3 do 15 mesecev po perkutani koronarni intervenciji v primerjavi z dvotirno antiagregacijsko terapijo z acetilsalicilno kislino in zdravilom Brilique. Rezultati so se ujemali z rezultati celotne študije.


Mene Pangalos, izvršni podpredsednik Raziskav in razvoja bioloških zdravil (BioPharmaceuticals R&D), je povedal: "Bolniki, ki po perkutani koronarni intervenciji prejemajo dvotirno antiagregacijsko terapijo, imajo v obdobju dveh let po posegu povečano tveganje za smrt zaradi krvavitve. Novi podatki iz študije TWILIGHT kažejo, da sta ukinitev acetilsalicilne kisline in nadaljevanje zdravljenja samo z zdravilom Brilique zmanjšala obseg krvavitev pri visokorizičnih bolnikih, pri tem pa se učinek na ishemične dogodke ni bistveno spremenil."


Roxana Mehran, globalna glavna raziskovalka študije TWILIGHT, direktorica Centra za intervencijske kardiovaskularne raziskave in klinične študije (Center for Interventional Cardiovascular Research and Clinical Trials) v bolnišnici Mount Sinai Heart in profesorica kardiologije ter znanosti in politike javnega zdravja (Population Health Science and Policy) na Icahn School of Medicine inštituta Mount Sinai v New Yorku, država New York, je dejala: "Obstaja povsem jasna zdravstvena potreba po strategijah, s katerimi bi pri bolnikih, ki so prestali perkutano koronarno intervencijo, zmanjšali tveganje za krvavitve brez zmanjšanja zaščite pred ishemičnimi dogodki. Rezultati podanaliz iz študije TWILIGHT prinašajo pomembna spoznanja o uporabi ticagrelorja v monoterapiji pri teh visokorizičnih bolnikih."


Ključni rezultati podanaliz iz študije TWILIGHT


Brilique monoterapija

Brilique in acetil-salicilna kislina (DAPT)

HR (95-odstotni IZ)

Zaključek

Podskupina bolnikov s sladkorno boleznijo (n=2.620)i

primarni cilj opazovanja: krvavitev tipa 2, 3 ali 5 po opredelitvi BARC (kriteriji krvavitev)

4,5 %

6,7 %

0,65

(0,47-0,91)

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo Brilique v monoterapiji, je bilo tveganje za krvavitev za 35 % manjše, tveganje za ishemične dogodke pa podobno kot pri bolnikih, ki so prejemali DAPT.

sekundarni cilj opazovanja: smrt iz kateregakoli vzroka, srčni napad ali možganska kap

4,6 %

5,9 %

0,77

(0,55-1,09)

Podskupina bolnikov s kompleksno perkutano koronarno intervencijo (n=2.342)ii

primarni cilj opazovanja: krvavitev tipa 2, 3 ali 5 po opredelitvi BARC

4,2 %

7,7 %

0,54

(0,38-0,76)

Pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo Brilique v monoterapiji, je bilo tveganje za krvavitev za 46 % manjše, tveganje za ishemične dogodke pa podobno kot pri bolnikih, ki so prejemali DAPT.

sekundarni cilj opazovanja: smrt iz kateregakoli vzroka, srčni napad ali možganska kap

3,8 %

4,9 %

0,77

(0,52-1,15)

DAPT = dvotirno antiagregacijsko zdravljenje (dual antiplatelet therapy); HR = razmerje ogroženosti (hazard ratio); BARC = Akademski konzorcij za preučevanje krvavitev (Bleeding Academic Research Consortium)

  1. Angiolillo D et al. Ticagrelor With And Without Aspirin In High-Risk Patients With Diabetes Mellitus Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: Insights From The TWILIGHT Trial. presented at: ACC Congress, 2020 March 28 - 30, Chicago, Illinois.

  2. Dangas G et al. Safety And Efficacy Of Ticagrelor Monotherapy After Complex PCI: The TWILIGHT-COMPLEX Substudy. presented at: ACC Congress, 2020 March 28 - 30, Chicago, Illinois.


Rezultate obeh podanaliz iz študije TWILIGHT so predstavili 30. marca na 69. vsakoletnem strokovnem srečanju ameriškega kolegija za kardiologijo, združenim s svetovnim kardiološkim kongresom (American College of Cardiology's 69th Annual Scientific Session Together with World Congress of Cardiology, ACC.20/WCC) in jih hkrati objavili v reviji Journal of the American College of Cardiology.


Zdravilo Brilique je sočasno z acetilsalicilno kislino indicirano za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnim koronarnim sindromom ali anamnezo miokardnega infarkta ter z velikim tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka. Bolniki, ki jemljejo zdravilo Brilique, morajo jemati tudi acetilsalicilno kislino v vsakodnevnem nizkem vzdrževalnem odmerku 75-150 mg, razen če je to specifično kontraindicirano.


Akutni koronarni sindrom

Akutni koronarni sindrom (AKS) je vrsta kardiovaskularne bolezni, pri kateri se zaradi rupture ali erozije plaka v koronarnih arterijah formira krvni strdek, ki močno zmanjša (nestabilna angina pektoris) ali povsem zapre (miokardni infarkt) pretok krvi do srčne mišice. V letu 2015 je bilo ocenjeno število miokardnih infarktov oziroma srčnih napadov 7,29 milijona.1 Glede na izraženost osnovne bolezni se pri bolnikih lahko odločijo za zdravljenje z mehanskim posegom, kot je perkutana koronarna intervencija, ki lahko vključuje vstavljanje žilne opornice. Perkutano koronarno intervencijo vsako leto izvedejo pri približno treh milijonih oseb, kar pomeni, da je to najpogostejši način koronarne revaskularizacije pri bolnikih z boleznimi srca.2


Študija TWILIGHT

Študija TWILIGHT je bila randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija faze IV. Zasnovo in sponzoriranje študije je prevzela Icahn School of Medicine inštituta Mount Sinai v New Yorku, ZDA. Družba AstraZeneca je priskrbela študijsko zdravilo in finančno podporo v obliki subvencije za študijo, za katero dajo pobudo raziskovalci, vendar pri tem družba AstraZeneca ni imela nobenega vpliva na zasnovo študije ali analizo podatkov.


V študijo TWILIGHT so vključevali bolnike s kliničnimi in/ali anatomskimi značilnostmi, ki so pomenile veliko tveganje za razvoj ishemije ali krvavitve po opravljeni perkutani koronarni intervenciji z vstavljanjem najmanj ene z zdravili prevlečene žilne opornice (drug-eluting stent, DES). V študijo niso vključevali bolnikov z miokardnim infarktom z dvigom spojnice ST (STEMI) (znaki za STEMI so bili izključitveni kriterij); 5.739 bolnikov (64 % celotne kohorte) je imelo akutni koronarni sindrom brez dviga spojnice ST (non-ST-elevation acute coronary syndrome, NSTE-ACS). V študiji TWILIGHT so vsi vključeni bolniki (9.006) tri mesece po izvedeni perkutani koronarni intervenciji prejemali ticagrelor (90 mg dvakrat na dan) in gastrorezistentno obliko acetilsalicilne kisline (81-100 mg dnevno). Bolnike, pri katerih ni prišlo do dogodka in so se v trimesečnem obdobju držali režima dvojnega antiagregacijskega zdravljenja (dual antiplatelet therapy, DAPT) z acetilsalicilno kislino in ticagrelorjem, (7.119) so dvojno slepo randomizirali v razmerju 1:1 na bodisi nadaljnje prejemanje acetilsalicilne kisline ali placeba, kar so prejemali naslednjih 12 mesecev, pri tem pa so bolniki v obeh skupinah še naprej odprto prejemali ticagrelor. V študiji je sodelovalo 187 študijskih centrov v 11 državah, pri čemer so večino bolnikov vključili v ZDA.


Rezultati celotne študije kažejo, da je bilo zdravilo Brilique v monoterapiji povezano s 44-odstotnim zmanjšanjem pogostnosti krvavitev tipa 2, 3 ali 5 po opredelitvi BARC v enem letu z absolutnim zmanjšanjem tveganja za 3,1 % v primerjavi z uporabo zdravila Brilique skupaj z acetilsalicilno kislino (4,0 % v primerjavi s 7,1 %; razmerje ogroženosti (hazard ratio, HR): 0,56; 95-odstotni IZ: 0,45-0,68; p<0,001).7 Pri tem je bilo tveganje za smrt iz kateregakoli vzroka, miokardni infarkt ali možgansko kap podobno v obeh skupinah (3,9 % v primerjavi s 3,9 %; HR: 0,99; 95-odstotni IZ: 0,78-1,25; neinferiornost p<0,001).3


Podskupini TWILIGHT-DM in TWILIGHT-COMPLEX

V obeh podskupinah TWILIGHT-DM in TWILIGHT-COMPLEX so bolniki trimesečno obdobje dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja (DAPT) prestali brez večje krvavitve ali ishemičnega dogodka. V tem času so prejemali acetilsalicilno kislino in zdravilo Brilique, nato pa so jih randomizirali na bodisi prejemanje placeba ali acetilsalicilne kisline, vsi pa so nadaljevali z odprtim zdravljenjem z zdravilom Brilique, kar so prejemali nadaljnjih 12 mesecev.


V analizo podskupin iz študije TWILIGHT so vključili podatke bodisi bolnikov s sladkorno boleznijo, ki so prestali uspešno perkutano koronarno intervencijo (TWILIGHT-DM), bodisi bolnikov, ki so uspešno prestali kompleksno perkutano koronarno intervencijo (TWILIGHT-COMPLEX). Kompleksna perkutana koronarna intervencija je bila opredeljena z eno od naslednjih lastnosti: poseg na treh žilah, poseg na najmanj treh lezijah, celotna dolžina žilne opornice >60 mm, vstavitev dveh žilnih opornic na razcepišču koronarne arterije (bifurkaciji), uporaba katerekoli naprave za aterektomijo, perkutana koronarna intervencija na levi glavni koronarni arteriji, kirurško vstavljen obvod ali kronična popolna zapora kot tarčna lezija.


Analiza vnaprej opredeljene podskupine TWILIGHT-DM je vključevala podatke 2.620 bolnikov s sladkorno boleznijo, kar je bil kriterij pri vključevanju bolnikov v študijo TWILIGHT (37 % randomizirane populacije). Za analizo vnaprej opredeljene podskupine TWILIGHT-COMPLEX so kompleksno perkutano koronarno intervencijo izvedli pri 2.342 bolnikih (33 % randomizirane populacije visokorizičnih bolnikov, ki so prestali perkutano koronarno intervencijo).


Zdravilo Brilique

Zdravilo Brilique je peroralni reverzibilni neposredno delujoči antagonist receptorja P2Y12 in s svojim delovanjem zavira aktivacijo trombocitov. Pokazalo se je, da zdravilo Brilique skupaj z acetilsalicilno kislino statistično značilno zmanjšuje tveganje za pojav pomembnih neželenih kardiovaskularnih dogodkov (miokardnega infarkta, možganske kapi in kardiovaskularne smrti) pri bolnikih z akutnim koronarnim sindromom ali anamnezo miokardnega infarkta.


Zdravilo Brilique je v kombinaciji z acetilsalicilno kislino indicirano za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnim koronarnim sindromom in pri bolnikih z anamnezo miokardnega infarkta in velikim tveganjem za pojav aterotrombotičnega dogodka.


AstraZeneca in področje CVRM

Področje kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni (CVRM, Cardiovascular, Renal & Metabolism) predstavlja eno od treh terapevtskih področij družbe AstraZeneca in je hkrati področje, ki je ključno za rast celotne družbe. Na osnovi znanosti in boljšega poznavanja povezav, ki delujejo med srcem, ledvicami in trebušno slinavko, v družbi AstraZeneca vlagamo v ponudbo zdravil, ki upočasnjujejo napredovanje bolezni, zmanjšujejo tveganja in ugodno vplivajo tudi na sočasno prisotne bolezni ter s tem varujejo vpletene organe in izboljšajo izide za bolnike. V naši družbi si želimo spremeniti oziroma ustaviti naravni potek kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni in v največji možni meri obnoviti strukturo in funkcijo prizadetih organov, zato si bomo še naprej prizadevali za razvoj in ponudbo prelomnih znanstvenih dosežkov, ki izboljšujejo prakso zdravljenja ter kardiovaskularno zdravje milijonov bolnikov po svetu.


AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) je globalna, znanstveno usmerjena biofarmacevtska družba, ki deluje na področju odkrivanja, razvoja in trženja zdravil na zdravniški recept, predvsem za zdravljenje bolezni treh terapevtskih področij: onkologije, področja kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni (CVRM) ter področja respiratornih bolezni. Družba AstraZeneca s sedežem v Cambridgeu v Veliki Britaniji deluje v več kot 100 državah, inovativna zdravila, ki jih izdeluje, pa uporabljajo milijoni bolnikov po svetu. Več podatkov najdete na spletni strani astrazeneca.com, lahko pa nam sledite na Twitterju @AstraZeneca.

Kontaktni podatki

Kontaktne podatke Službe za stike z vlagatelji najdete tukaj. Kontaktne podatke službe za stike z mediji najdete tukaj.

Literatura

1. Roth GA et al. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. J Am Coll Cardiol 2017; 70(1):1-25.

2. Banerjee S et al. Use of Antiplatelet Therapy/DAPT for Post-PCI Patients Undergoing Noncardiac Surgery. J Am Coll Cardiol 2017; 69(14):1861-70.

3. Mehran R et al. Ticagrelor with or without Aspirin in High-Risk Patients after PCI. N Engl J Med 2019; 381(21):2032-42.SI-0871, datum priprave: april 2020