O-STA

Jutri 10. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 11. maj 2020 - Jutri, v torek, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 10. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo bomo pripravili ob upoštevanju preventivnih ukrepov.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje

3. Informacija o aktivnostih lokalne skupnosti v zvezi z napovedanim množičnim odpuščanjem v Gorenju

4. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca

6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada

7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica

8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek

9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda

10. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha

11. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje

12. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski

13. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje

14. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija

15. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor

16. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Lekarna Velenje

17. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1702-005 Oprema v ZD Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023

18. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 404-1606-002 Odkupi zemljišč v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2020-2023

19. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila predpogodbe o menjavi nepremičnin

20. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

21. Predlog Sklepa o potrditvi Načrta upravljanja s kulturno dediščino za objekte grad Velenje, grad Šalek in graščino Gorica

22. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019

23. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)

24. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si