O-STA

Vabilo na zaključno konferenco projekta NAT2CARE Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Spoštovani predstavniki medijev,

Projekt NAT2CARE bo v petek 12. junija 2020 od 15.00 do 17.15 (CEST) na spletni platformi gostil zaključno konferenco, na kateri bomo javnosti predstavili glavne aktivnosti, rezultate in zanimive prigode, ki smo jih doživeli na terenu. Konferenca bo potekala v italijanskem in slovenskem jeziku, za prevajanje bo poskrbljeno.

Na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti. Več informacij se nahaja v vabilu v priponki.

Vljudno vabljeni!

1. O PROJEKTU

Projekt NAT2CARE - Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000 je bil financiran iz programa za teritorialno sodelovanje Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 v skupni vrednosti 1.282.395,50 EUR. Projekt je uresničilo 6 partnerjev - 3 italijanski in 3 slovenski: Deželni naravni park Julijsko predgorje (vodilni partner), Deželni naravni park Furlanskih Dolomitov, Univerza v Vidmu ter Triglavski narodni park, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniški center Naklo.

2. GLAVNI CILJ PROJEKTA

Splošni cilj projekta je bilo izboljšanje in povečanje biotske vrednosti na območjih Natura 2000, za katera so pristojni projektni partnerji, preko:

• posegov na habitatih in vrstah;

• krepitve celovitega čezmejnega upravljanja habitatov in vrst;

• izboljšanja poznavanja, ozaveščenosti in usposobljenosti različnih skupin deležnikov kot tudi splošnejavnosti o različnih okoljskih vprašanjih;

• promocije ekosistemskih storitev.

3. GLAVNI REZULTATI PROJEKTA

V 33 mesecih trajanja projekta nam je uspelo s čezmejnim pristopom uresničiti številne aktivnosti, namenjenim povečanju poznavanja območij Natura 2000 in njihovega pomena, kot so aktivnosti monitoringa izbranih organizmov in habitatov, prepoznavanja in izboljšanja ekosistemskih storitev ter ozaveščanja in vključevanja splošne javnosti.

Natančneje, spremljali smo izbrane vrste omrežja Natura 2000, in sicer: alpski kozliček (Rosalia alpina L.), kosec (Crex crex L.), belka (Lagopus muta helveticus T.), ruševec (Lyrurus tetrix L.), divji petelin (Tetrao urogallus L.), kozača (Strix uralensis Pallas), beloglavi jastreb (Gyps fulvus L.), navadni gams (Rupicapra rupicapra L.), alpski kozorog (Capra ibex L.), vidra (Lutra lutra B.), divja mačka (Felis silvestris S.), evrazijski ris (Lynx lynx L.), sivi volk (Canis lupus L.), zlati šakal (Canis aureus L.) in rjavi medved (Ursus arctos L.). Za nekatere od teh vrst in periglacialno floro smo tudi vzpostavili ali poenotili skupne protokole monitoringa in izmenjali dobre prakse. Poleg tega smo izvedli 5 pilotnih akcij v habitatih, pomembnih za skupnost (SCI).

V sklopu aktivnosti na ekosistemskih storitvah smo prepoznali in opredelili najpomembnejše storitve v čezmejnem prostoru in izdelali programsko opremo za njihovo kvalitativno in kvantitativno vrednotenje. Posebno pozornost smo namenili aktivnostim za informiranje, izobraževanje, promocijo in ozaveščanje javnosti o pomembnosti mreže Natura 2000 na obravnavanem čezmejnem območju. V številne in raznolike aktivnosti smo vključili vse starostne skupine, še posebej pa mlade ljudi. V kar 116 izobraževalno-ozaveščevalnih dogodkih (kot so na primer vodeni ogledi, predavanja in delavnice, izobraževalni tečaji, raziskovalno terensko delo) je sodelovalo več kot 4000 udeležencev. Poleg tega pa smo s komunikacijskimi aktivnostmi preko elektronskih medijev (družbenih omrežij, spletnih strani, spletne platforme GIS ipd.) posredno dosegli še več tisoč ljudi.

Kontakt:

dr. Alenka Žunič Kosi

Nacionalni inštitut za biologijo

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Telefon: 059 232 774

E-mail: alenka.zunic-kosi@nib.si