O-STA

XXV. skupščina Loterije Slovenije

Na XXV. skupščini delničarjev Loterije Slovenije, d. d., ki je potekala v četrtek, 18. junija 2020, so se prisotni delničarji, ki so zastopali 92,69 % kapitala družbe, seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2019, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, politiko prejemkov članov organa vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter o potrditvi letnega poročila.

Delničarji so soglasno potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 v skupni višini 3.952.853 evrov. Del bilančnega dobička v višini 3.862.560 evrov oz. 52 evrov bruto na delnico je namenjen za izplačilo dividend delničarjem; v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, razliko v višini 27 evrov bruto na delnico pa bo družba izplačala 30. 6. 2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 6. 2020.

Prisotni delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2019 in potrdili začasno znižanje prejmkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID-19.