O-STA

Kakovostno stanje vodotokov dobro

Velenje, 23. junij 2020 - Mestna občina Velenje že vrsto let spremlja kakovost stanja vodotokov. Rezultati monitoringa, ki ga je v lanskem letu izvedlo podjetje Eurofins ERICo Slovenija, so pokazali, da je kemijsko in ekološko stanje reke Pake ter vodotokov Lepena in Sopota na vseh merilnih mestih dobro.

V reki Paki so bili vzorci odvzeti na treh lokacijah: v naselju Selo, pod Cesto talcev in v Pesju. Iz vodotoka Lepena so bili vzorci odvzeti na dveh mestih, in sicer pred iztokom v Škalsko jezero in pred iztokom v Velenjsko jezero. Na vodotoku Sopota je monitoring potekal na lokaciji v Škalah, pred izlivom v Velenjsko jezero. V letu 2019 je bil odvzem vzorcev na reki Paki izveden štirikrat, na Lepeni in Sopoti pa dvakrat.

V okviru monitoringa kakovostnega stanja voda so spremljali fizikalne in kemijske parametre, ki med drugim zajemajo vsebnosti anorganskih hranil, organskih snovi in kovin ter sestavo združbe organizmov, ki živijo na dnu vodotokov. Kemijsko in ekološko stanje vseh treh vodotokov je bilo ocenjeno v skladu z določbami Uredbe o stanju površinskih voda.

Primerjava večletnih rezultatov monitoringa na vodotokih v mestni občini Velenje je pokazala, da se stanje reke Pake in Lepene od leta 2006, odkar se izvajajo redni letni monitoringi, ni bistveno spremenilo, saj na obeh vodotokih ostaja dobro kakovostno stanje voda, tako s kemijskega kot ekološkega vidika. Tudi na vodotoku Sopota, ki je bil v letu 2019 prvič vključen v monitoring, je bilo ugotovljeno dobro kakovostno stanje.

Mestna občina Velenje je zelo gosto poseljeno območje Šaleške doline, kar predstavlja potencialno tveganje za onesnaževanje vodotokov v njej. Monitoring, ki zagotavlja redno spremljanje kakovostnega stanja vodotokov, je s stališča pravočasne zaznave morebitnega poslabšanja kakovostnega stanja zelo pomemben.

Sporočilu prilagamo fotografijo reke Pake (avtor Miran Kambič).