O-STA

Ravnanje z odpadki

Velenje, 24. junij 2020 - Ravnanje z odpadki na območju mestne občine Velenje poteka v skladu s sprejetim poslovnim načrtom lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter programom izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V letu 2019 je bilo v regijski center za ravnanje z odpadki iz Mestne občine Velenje pripeljano največ mešanih komunalnih odpadkov v količini 4.429.344 kilogramov, sledili so biorazgradljivi odpadki v količini 2.115.447 kilogramov.

Direktor podjetje PUP Saubermacher, d. o. o., Janez Herodež je svetnikom na včerajšnji seji sveta predstavil Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019.

Poudaril je, da je delo v lanskem letu potekalo po načrtih in da so uspešno implementirali nov tehnični pravilnik. Še vedno velik poudarek pri svojem delu namenjajo izobraževanju in osveščanju občanov o pravilnem ravnanju z odpadki.

Zaradi spremenjenega tehničnega pravilnika so v lanskem letu spremenili frekvenco odvoza odpadkov, kar so občani dobro sprejeli. Občani uspešno koristijo tudi možnost odvoza kosovnih odpadkov, ki ga omogočajo med marcem in novembrom.

Kljub temu, da se trend ločevanja odpadkov razvija v pozitivno smer, ugotavljajo, da je v črni posodi še vedno preveč plastike in organski odpadkov. Prav zaradi tega bodo tudi v prihodnje zelo aktivni na področju osveščanja.

V nadaljevanju je direktor Janez Herodež predstavil tudi Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020, katerega so svetniki potrdili. V letu 2020 načrtujejo kar nekaj investicij. Največja investicija bo v požarnovarnostni sistem z infrastrukturo zbirnega centra Velenje. Načrtujejo tudi pripravo idejnega projekta spremenjenega načina zbiranja ločeno zbranih frakcij in logistike. Še naprej bodo izvajali nadzor ločenega zbiranja odpadkov in nadaljevali tudi s preverjanjem vsebin posod pri individualni in blokovni gradnji.

Izvajalec gospodarske javne službe predelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave je podjetje Simbio, d. o. o., ki ima podeljeno koncesijo in tudi opravlja storitve v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki v Celju.

Vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije podjetja Simbio Tina Kramer je predstavila Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2019 in Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020. V letu 2019 je bilo v regijski center za ravnanje z odpadki iz Mestne občine Velenje pripeljano največ mešanih komunalnih odpadkov v količini 4.429.344 kilogramov, sledili so biorazgradljivi odpadki v količini 2.115.447 kilogramov. Na podlagi teh podatkov načrtujejo tudi količine prevzetih odpadkov za leto 2020.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700