O-STA

Flowserve Corporation začenja odkup nadrejenih obveznic z dospelostjo leta 2022 in obrestno mero 1,250%

DALLAS--(BUSINESS WIRE)-- Podjetje Flowserve Corporation (NYSE: FLS) (v nadaljevanju: Ponudnik), eden izmed vodilnih dobaviteljev produktov in storitev za nadzor pretoka za globalne infrastrukturne trge, sporoča, da je pričelo z gotovinskim odkupom (v nadaljevanju: Ponudba) vseh uveljavljajočih se nadrejenih obveznic z obrestno mero 1,250% in dospelostjo 17. marca 2022 (v nadaljevanju: Obveznice) od imetnikov obveznic (v nadaljevanju: Imetnik oziroma Imetniki). V skladu z roki in pogoji, določenimi v Memorandumu o ponudbi iz dne 14. septembra 2020 (vključno z morebitnimi naknadnimi dopolnitvami) (v nadaljevanju: Memorandum o ponudbi), vključno s spremljajočim zagotovilom o izvedbi (v nadaljevanju: Zagotovilo o izvedbi) in vključno z izpolnjevanjem (oziroma oprostitvijo) Novih pogojev izdaje (kot so določeni v tem besedilu), je Ponudnik objavil vabilo Imetnikom (pod pogoji Omejitev ponudbe in distribucije v Memorandumu o ponudbi) za odkup njihovih Obveznic po Nakupni ceni. Izrazi, ki so v tem besedilu zapisani z veliko začetnico, a niso definirani, imajo pomen, kot je definiran v Memorandumu o ponudbi.

Kopije Memoranduma o ponudbi in Zagotovila o izvedbi so Imetnikom na voljo na spletni strani http://www.lucid-is.com/flowserve.

Ponudba poteče 21. septembra 2020 ob 17h po newyorškem času (v nadaljevanju: Rok za izvedbo), razen v primeru, če jo Ponudnik po lastni presoji podaljša, ponovno odpre, umakne ali prekliče.

Opis obveznic

ISIN

Skupni znesek neodplačane glavnice

Nakupna cena(1)

Znesek, ki je predmet ponudbe

Nadrejene obveznice z obrestno mero 1,250% in dospelostjo leta2022

(Obveznice)

XS1196536731

500.000.000 EUR

1.000 EUR

Celoten znesek

_________

  1. Predstavlja nakupno ceno za 1,000 EUR glavnice obveznice (ta znesek je Nakupna cena).

Pogoj nove izdaje

Poleg tega je Ponudnik 14. septembra 2020 sporočil namero, da izda nove dolarske obveznice s fiksno obrestno mero (v nadaljevanju: Nove obveznice). Nakup Obveznic v skladu s to Ponudbo je odvisen od uspešnega zaključka ponudbe Novih obveznic pod pogoji, ki jih po lastni presoji določi Ponudnik, kar brez omejitev vključuje pogoj, da bruto znesek kupnine, ki jo Ponudnik pridobi z izdajo Novih obveznic, zadošča za financiranje odkupa glavnice Obveznic, ki so predmet odkupa in ki niso bile veljavno umaknjene pred Rokom za izvedbo (v nadaljevanju: Pogoj nove izdaje) oziroma opustitev Pogoja nove izdaje izdaje po lastni presoji Ponudnika.

Utemeljitev Ponudbe

Namen ponudbe je v kombinaciji s predlagano izdajo Novih obveznic aktivno upravljanje Ponudnikovih celotnih finančnih obveznosti in podaljšanje profila ročnosti (ob uresničitve Pogoja nove izdaje).

Podrobnosti ponudbe

V skladu z minimalnim zneskom posamičnega lota obveznic bo odkupna cena za 1.000 EUR glavnice, sprejete v odkup, znašala 1.000 EUR (v nadaljevanju: Odkupna cena). Za vse obveznice, sprejete v odkup, bo Ponudnik plačal tudi vse morebitne neplačane obresti za predmetne Obveznice, in sicer obresti, natečene do dneva tik pred Datumom poravnave, kar ne vključuje samega Datuma poravnave, ki bo po načrtih 23. septembra 2020 (v nadaljevanju: Datum poravnave).

Odkupljene obveznice bodo ukinjene. Obveznice, ki ne bodo veljavno prodane na dan Roka za izvedbo oziroma pred tem datumom ter sprejete v odkup v skladu s Ponudbo, ostajajo v veljavi po Datumu poravnave.

Okvirna časovnica ponudbe

Datum

Dejanje

14. september 2020

Pričetek Ponudbe

Sporočilo o Ponudbi. Pooblaščenec za Ponudbo in informacije objavi Memorandum o ponudbi.

21. september 2020

17h

(newyorški čas)

Rok za izvedbo / Rok za umik

Rok, do katerega lahko Pooblaščenec za Ponudbo in informacije sprejme vsa Navodila za prodajo, tako da lahko Imetniki sodelujejo v Ponudbi in so upravičeni do prejema Kupnine in Natečenih obresti na Datum poravnave, oziroma rok, do katerega lahko Imetniki veljavno prekličejo prodajo, razen če je zakonsko zahtevan poznejši rok (kot ga razumno po lastni presoji določi Ponudnik).

Kakor hitro bo izvedljivo


22. septembra 2020

Sporočilo o izidu Ponudbe

Ponudnik bo sporočil: (i) ali je bil izpolnjen Pogoj nove izdaje in (ii) odločitev, ali bo sprejel veljavne ponudbe za odkup Obveznic v skladu s Ponudbo (če so po lastni presoji Ponudnika izpolnjeni pogoji za izvedbo oziroma opustitev v skladu z Pogojem nove izdaje, če ta ni bil že prej izpolnjen), kar vključuje tudi morebitni Datum poravnave za Ponudbo in izid Ponudbe v skladu z metodami, določenimi v Memorandumu o ponudbi v razdelku Pogoji in roki Ponudbe - sporočanje.

23. september 2020

17h (newyorški čas)

Rok za predajo prodanih obveznic v skladu s postopki, določenimi v Zagotovilu o izvedbi

Če želi kak Imetnik prodati svoje Obveznice vendar dokazila o imetništvu ne more predložiti takoj, mora svoje Obveznice prodati v skladu s postopki, določenimi v Zagotovilu o izvedbi, ki so opisani v Memorandumu o ponudbi v razdelku Postopki za sodelovanje v Ponudbi (kar med drugim zahteva predložitev ustrezno izpolnjenega in izvedenega Zagotovila o izvedbi Pooblaščencu za Ponudbo in informacije pred Rokom izvedbe), in svoje obveznice predložiti do 23. septembra 2020 ob 17h (newyorški čas).

23. september 2020

Pričakovan Datum poravnave

Glede na izvršitev oziroma (po lastni presoji Ponudnika) odstop od Pogoja nove izdaje, je to pričakovan Datum poravnave. Plačilo Kupnine in Natečenih obresti v zvezi s Ponudbo.

24. september 2020

Pričakovan Datum poravnave v zvezi z Zagotovilom o izvedbi

Glede na izvršitev oziroma odstop od (po lastni presoji Ponudnika) Pogoja nove izdaje, je to pričakovan Datum poravnave za Obveznice, prodane v skladu z Zagotovilom o izvedbi, ki so v Memorandumu o ponudbi opisani v razdelku Postopki za sodelovanje v Ponudbi - Povzetek zahtevanih dejanj - Postopki za prodajo Obveznic z Zagotovilom o izvedbi.

Razen če je določeno drugače, bodo obvestila v zvezi s Ponudbo poslana v skladu s postopkom obveščanja, ki je v Klirinških sistemih določen za komunikacijo z Neposrednimi udeleženci. Obvestila so lahko tudi v obliki izjav za javnost v enem ali več Servisih za obveščanje. Kopije vseh obvestil, sporočil in izjav za javnost lahko pridobite tudi pri Pooblaščencu za Ponudbo in informacije. Pri pošiljanju obvestil v Klirinških sistemih lahko pride do precejšnjih zamud, zato Imetnike naprošamo, da za vsa obvestila v času trajanja ponudbe kontaktirate Pooblaščenca za Ponudbo in informacije.

Navodila za prodajo

Ponudnik mora v skladu s ponudbeno dokumentacijo Ponudbo za odkup Obveznic izvesti s predložitvijo veljavnih Navodil za prodajo. Ponudnik v skladu s Ponudbo ni na noben način zavezan k odkupu nobenih Obveznic. V skladu s to Ponudbo se sprejem v odkup izvede izključno po lastni presoji Ponudnika, ki lahko ponudbe za odkup zavrne iz kakršnega koli razloga. Ponudnik si pridržuje pravico, da povsem po lastni presojo podaljša, ponovno odpre, umakne ali prekliče Ponudbo in da dopolni oziroma se odpove kateremu koli roku ali pogoju, navedenem v Ponudbi, in sicer kadarkoli po objavi Ponudbe. Podrobnosti vsakršnega takšnega podaljšanja, ponovnega odprtja, umika, preklica, dopolnitve ali odpovedi bodo Imetnikom sporočene v najkrajšem možnem času po sprejemu takšne odločitve.

Imetnik, ki želi prodati Obveznice v skladu s Ponudbo, mora sam ali preko pooblaščenca v ustreznem Klirinškem sistemu in v skladu z zahtevami tega Klirinškega sistema poslati veljavno Navodilo za prodajo, ki ga do Roka za izvedbo prejme Pooblaščenec za Ponudbo in informacije.

V Navodilih za prodajo mora biti navedena glavnica Obveznice, ki ne sme biti manjša od Minimalne denominacije 100.000 EUR, nad tem zneskom pa se lahko povečuje v večkratnikih zneska 1.000 EUR.

Imetnikom svetujemo, da se pri banki, borznem posredniku ali drugem Posredniku, preko katerega imajo v lasti Obveznice, pozanimajo, v kakšnem času pred potekom posamičnih časovnih rokov morajo prejeti navodila od Imetnika, da lahko Imetnik sodeluje v Ponudbi oziroma do umakne navodilo za sodelovanje. Roki, ki jih Posredniki v posamičnem Klirinškem sistemu zahtevajo za posredovanje in umik Navodila za prodajo so krajši, kot zgoraj navedeni roki.

Imetnikom svetujemo, naj skrbno preberejo Memorandum o ponudbi, kjer so na voljo vse podrobnosti in informacije o postopkih sodelovanja v Ponudbi.

Podjetje BofA Securities, Inc. je ekskluzivni upravljavec posla (v nadaljevanju: Upravljavec posla) za Ponudbo, Lucid Issuer Services Limited pa opravlja vlogo Pooblaščenca za ponudbo in informacije (Pooblaščenec za Ponudbo in informacije).

Morebitna vprašanja in prošnje v zvezi s Ponudbo lahko naslovite na Upravlavca posla na telefonskih številkah +44 207 996 5420, +1 (888) 292-0070 (brezplačen klic znotraj ZDA), +1 (980) 387-3907 (na račun klicanega znotraj ZDA) ali na elektronski naslov DG.LM-EMEA@bofa.com.

Vprašanja in prošnje za pomoč v zvezi s pošiljanjem Navodil za prodajo lahko naslovite na Pooblaščenca za Ponudbo in informacije ne +44 20 7704 0880 ali flowserve@lucid-is.com.

Kopije Memoranduma o ponudbi in Zagotovila o izvedbi so Imetnikom na voljo na spletni strani http://www.lucid-is.com/flowserve.

Izjava o omejitvi odgovornosti

To obvestilo ne vsebuje ali predstavlja ponudbe ali nagovarjanja k ponudbi, prodaji ali vpisu obveznic, novih obveznic ali drugih vrednostni papirjev v okviru zakonskih pristojnost znotraj ali izven ZDA. Brati ga je potrebno skupaj z Memorandumom o ponudbi. Pričujoče obvestilo in Memorandum o ponudbi vsebujeta pomembne informacije in ju je pred kakršno koli odločitvijo glede Ponudbe potrebno prebrati podrobno. Če imate kakršne koli dvome glede vsebine tega obvestila, Ponudbe, Memoranduma o ponudbi ali koraka, ki naj bi ga naredili, vam priporočamo, da si zagotovite finančno in pravno svetovanje, vključno z davčnim svetovanjem, povezanim z davčnimi posledicami, in sicer neposredno pri vašem borznem posredniku, bančnem menedžerju, odvetniku, računovodji ali drugem finančnem ali pravnem svetovalcu. Vsak posameznik ali podjetje, katerega obveznice so bile zaupane v varstvo borznega posrednika, trgovca, zaupnika, zaupniškega podjetja ali drugega posrednika, mora te entitete pred morebitnim sodelovanjem v ponudbi kontaktirati.

Niti Ponudnik niti Upravljavec posla, Pooblaščenec za Ponudbo in informacije ali skrbnik ziroma njihovi direktorji, zaposleni, agenti ali podružnice v okviru pogojev, v veljavi za Obveznice (v nadaljevanju: Skrbnik), ne podaja nikakršnih priporočil v zvezi s tem obvestilom, Memorandumom o Ponudbi, Ponudbi oziroma priporočil o tem, ali naj Imetniki Obveznic prodajo Obveznice v Ponudbi ali kakor koli drugače sodelujejo v Ponudbi ali vpišejo Nove obveznice.

Niti Ponudnik niti Upravljavec posla, Pooblaščenec za Ponudbo in informacije ali skrbnik oziroma njihovi direktorji, zaposleni, agenti ali podružnice ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za pravilnost ali popolnost informacij glede Ponudnika, Obveznic, Ponudbe ali Novih obveznic v tem obvestilu ali v Memorandumu za ponudbo.

Niti Ponudnik niti Upravljavec posla, Pooblaščenec za Ponudbo in informacije ali skrbnik oziroma njihovi direktorji, zaposleni, agenti ali podružnice ne delujejo kot Imetnik Obveznic oziroma ne bo odgovoren kateremu koli Imetniku Obveznic zagotavljati zaščit, ki so na voljo njihovim strankam, ali zagotavljati nasvetov, povezanih s Ponudbo. Prav tako niti Ponudnik niti Upravljavec posla, Pooblaščenec za Ponudbo in informacije ali skrbnik oziroma kakšen njihovih direktorjev, zaposlenih, agentov ali nobena podružnica ne prevzema kakršne koli odgovornosti za morebitno neobjavo informacij s strani Ponudnika, povezanih s Ponudnikom ali Obveznicami, ki bi bile ključne v kontekstu Ponudbe in sicer niso javno dostopne.

OMEJITVE GLEDE PONUDBE IN DISTRIBUCIJE

Niti to obvestilo niti Memorandum o Ponudbi ne predstavljala povabila k sodelovanju pri Ponudbi v katerikoli državi ali ozemlju, kjer bi bilo takšno povabilo nezakonito, oziroma osebam, ki jim v skladu z veljavnimi zakoni o vrednostnih papirjem ni dovoljeno sodelovati oziroma biti udeležen v povabilu. Distribucija tega obvestila in Memoranduma o ponudbi na v določenih državah ali na določenih ozemljih utegne biti predmet zakonskih omejitev. Vsi, ki prejmemo to obvestilo ali Memorandum o ponudbi, so se dolžni preko Ponudnika, Upravljavca posla ali Pooblaščenca za Ponudbo in informacije podučiti o morebitnih tovrstnih omejitvah in jih upoštevati.

O podjetju Flowserve: Flowserve Corp. je eden svetovno vodilnih ponudnikov izdelkov in storitev za gibanje in nadzor tekočin. Podjetje, ki je deluje v več kot 55 državah, proizvaja inženirsko prilagojene in industrijske črpalke, tesnila in ventile in zagotavlja še celo vrsto storitev, povezanih z nadzorom toka tekočin. Več podatkov o Flowserve je na voljo na spletni strani podjetja www.flowserve.com.

Izjave o prihodnosti: To obvestilo vsebuje izjave o prihodnosti. Besede ali besedne zveze, kot so "utegne", "naj bi", "pričakuje", "bi lahko", "namerava", "načrtuje", "predvideva", "ocenjuje", "verjame", "napoveduje" in drugi podobni izrazi so lahko v pomoč pri prepoznavanju izjav o prihodnosti, ki brez omejitev vključujejo napovedi o prihodkih, izjave, povezane z našo poslovno strategijo in izjave glede pričakovanj, prepričanj, prihodnjih načrtov in strategij ter pričakovanih razvojev dogodkov v naši industriji, podjetju, poslavljanju ter pri finančnih rezultatih in stanju.

Izjave o prihodnosti v tem sporočilu temeljijo na trenutnih pričakovanjih, projekcijah, ocenah in predvidevanjih. Gre zgolj za predvidevanja, ne za zagotovila. Tovrstne izjave o prihodnosti so predmet številnih tveganj in negotovosti, ki jih je težko predvideti. Zaradi teh tveganj in negotovosti se lahko dejanski rezultati močno razlikujejo od teh, napovedanih v naših izjavah o prihodnosti in vključujejo, brez omejitev, naslednje: izjave, povezane s pričakovano časovnico, zaključnimi pogoji in zaključitvijo ponudbe ter podobne izjave glede pričakovanjih dogodkov in pričakovanja z izjemo zgodovinskih dejstev.

Vse izjave o prihodnosti v tem obvestilo temeljijo na informacijah, ki so nam ta hip na voljo in ne zavezujemo se, da jih bomo posodabljali.

Izvorna različica je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200914005559/en/

Veljavna verzija sporocila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjatiz izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.