O-STA

Izjava ob prvi obletnici Podjetniškega pospeševalnika za ženske

Anita Bhatia, Deputy Executive Director, UN Women

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-V nadaljevanju lahko najdete izjavo vodstva Podjetniškega pospeševalnika za ženske ob prvi obletnici te pionirske pobude.

To sporočilo vsebuje multimedijske vsebine. Celotno sporočilo si oglejte na: https://www.businesswire.com/news/home/20200924005283/en/

Pred enim letom smo se zavezali, da bomo v prihodnjih desetih letih prek Podjetniškega pospeševalnika za ženske (Women's Entrepreneurship Accelerator/WEA) izobrazili in opolnomočili deset milijonov podjetnic. Začeli smo postavljati temelje sistemske preobrazbe za odpravo ovir, ki ženskam preprečujejo, da bi se finančno osamosvojile in prispevale k boljši prihodnosti zase in za skupnosti, v katerih živijo.

V današnjih izjemnih časih so se ženske znašle na križišču zgodovine. Nesorazmerno so jih prizadele gospodarske posledice pandemije covida-19, ob tem ko imajo istočasno v rokah ključ do okrevanja. Ženske predstavljajo 39% vseh zaposlenih po svetu, vendar pa hkrati predstavljajo kar 54% tistih, ki so izgubili službe v času pandemije, in bolj verjetno delajo v ranljivih sektorjih, kot so proizvodnja, izobraževanje, turizem, gostinstvo in storitve, povezane s hrano, ter trgovina, tako vele- kot maloprodaja. Podjetja žensk so še posebej dovzetna za gospodarske pretrese. Vendar pa lahko ob predpostavki, da ukrepamo takoj v boju proti tem trendom, gospodarski prispevek žensk okrepi globalni bruto domači proizvod za 13 bilijonov USD do leta 2030.1 Tako je v interesu vseh držav, da ženske postavijo v središče gospodarskega razvoja in okrevanja po pandemiji.

Zato morajo podjetnice postati arhitektke novega globalnega gospodarstva - trajnostnega, odpornega in enakopravnega za vse. Naša skupna odgovornost je, da ustvarimo spodbudno okolje, v katerem bodo podjetja pod vodstvom žensk delovala kot nosilci preobrazbe:

l Politični okviri: Države članice Združenih narodov pozivamo k razvoju nacionalnih okvirov politik s konkretnimi in z roki podprtimi cilji za povečanje števila in zmogljivosti podjetij v lasti žensk. Pozdravljamo države, ki so že sprejele ukrepe v odziv na krizo covida-19 za financiranje in nudenje storitev podjetnicam,2 vendar pa podjetij žensk v večini nacionalnih programov in ukrepov v podporo malim in srednje velikim podjetjem ni.

l Dostop do financiranja: Zasebni in javni sektor se morata povezati, da bi povečala vlaganja v podjetja žensk v času pandemije in po njej. To bi moralo vključevati razvoj inovativnih finančnih rešitev prek lastniškega in dolžniškega financiranja ter uvajanja davčnih spodbud v podporo sektorjem, ki jih je kriza covida-19 najbolj prizadela.

l Naročila: Vlade in podjetja vseh velikosti lahko ustvarijo neverjetne gospodarske spremembe prek nabav prek podjetij v lasti žensk. Spodbudite povečan delež podjetij pod vodstvom žensk v dobavnih verigah s proaktivnim iskanjem podjetij v lasti žensk, postavljanjem ciljev in spremljanjem njihovega uresničevanja in s podporo podjetnicam pri dostopu do novih priložnosti pri naročilih.

l Digitalna izobrazba: Podjetnice potrebujejo dostop do informacij, digitalne veščine in usposabljanje, zato da lahko ustvarjajo in vodijo v virtualnem svetu. Čas je, da premostimo digitalni razkorak med spoloma in da omogočimo ženskam, da ostanejo povezane z dostopnimi in fleksibilnimi viri izobraževanja.

l Socialna varnost: Ženske in dekleta opravijo 75% neplačanega dela v negi in gospodinjstvu na globalni ravni, delež pa se je le še povečal v času pandemije. Socialno varnost v smislu starševskega dopusta oziroma bolniške za nego otroka, državno podprtega otroškega varstva in nadomestila za brezposelnost je treba okrepiti, tako da bo pokrila ženske v formalnih in neformalnih oblikah zaposlitve, vključno s samozaposlenimi. To bo stabiliziralo celotno skupnost in bo več ženskam omogočilo, da se odločijo za pot podjetništva.

l Medsektorsko zagovorništvo: Vsi imamo pomembno vlogo pri podpiranju ženskega podjetništva. Javni in zasebni sektor, civilnodružbene organizacije, poslovna združenja, šole in univerze lahko sodelujejo pri izgradnji ekosistema, ki bo podjetnicam omogočil uspeh.3

Tvegamo, da bomo pustili milijone žensk samih in izgubili desetletja napredka v prizadevanjih za enakopravnost spolov, če se ne bomo osredotočili na potrebe žensk v dolgoročnem odzivu na pandemijo. To vključuje tako odpravo dolgotrajnih ovir kot tudi zagotavljanje varnosti vsake ženske.

Negativne posledice covida-19 so še poglobile obstoječe neenakosti, ki ženskam iz različnih okolij preprečujejo, da bi se enakovredno vključile v delovno silo. Pomembno je, da se razvijanja strategij v podporo ekonomskim potrebam vseh žensk v prizadevanjih za okrevanje lotimo večplastno.

Ustvarjanje sveta, ki je dober za podjetja žensk, bo imel za posledico pozitivne spremembe za vse. V skupnem odzivu se moramo boriti proti neenakostim in izgraditi trajnostna gospodarstva, ki so osredotočena na ženske.

Vlaganje v podjetnice je ključno pri tem, da iz pandemije izidemo močnejši, z družbo, ki je bolj vključujoča in odporna. Od tega je odvisna naša prihodnost.

Podpisane,

Anita Bhatia
namestnica izvršne direktorice Agencije ZN za ženske (UN Women)

Pamela Coke-Hamilton
izvršna direktorica Mednarodnega trgovinskega centra (ITC)

Annemarie Hou
vršilka dolžnosti izvršne direktorice Urada ZN za projektne storitve (UNOPS)

Deborah Gibbins
operativna direktorica pri Mary Kay Inc.

O Podjetniškem pospeševalniku za ženske

Podjetniški pospeševalnik za ženske je večpartnerska pobuda, katere namen je motivirati, izobraževati in opolnomočiti podjetnice po vsem svetu. Misija pospeševalnika je odpraviti ovire za podjetnice po vsem svetu s pomočjo Štirih poti opolnomočenja: izobraževanja, financiranja, zagovorništva in udeležbe. Globalna pobuda brez omejujočih pogojev za sodelovanje, ki jo je zasnovala Mary Kay Inc, je strateško partnerstvo, razvito v sodelovanju s šestimi agencijami Organizacije združenih narodov: Agencijo ZN za ženske (UN Women), Uradom Združenih narodov za projektne storitve (UNOPS), Mednarodno organizacijo dela (ILO), Mednarodnim trgovinskim centrom (ITC), Globalnim dogovorom ZN (UNGC) in Razvojnim programom ZN (UNDP). Cilj pospeševalnika je ekonomsko opolnomočenje 10 milijonov žensk do konca leta 2030.

Za več informacij obiščite https://www.we-accelerate.com/. Sledite nam na Twitterju (We_Accelerator), Instagramu (@we_accelerator), Facebooku (@womensentrepreneurshipaccelerator).

O Agenciji ZN za ženske (UN Women)

Agencija Združenih narodov za ženske je organizacija Združenih narodov, ki se zavzema za enakost spolov in opolnomočenje žensk. Agencija je bila ustanovljena kot globalni zaveznik žensk in deklet, da bi pospešila napredek na področju izpolnjevanja njihovih potreb po vsem svetu.

Agencija ZN za ženske podpira članice Združenih narodov pri postavljanju svetovnih standardov za doseganje enakosti spolov ter sodeluje z vladami in civilno družbo pri oblikovanju zakonov, ukrepov, programov in storitev, ki so potrebne za učinkovito uveljavitev teh standardov in podporo ženskam in dekletom po vsem svetu. Agencija deluje po vsem svetu, da bi uresničila vizijo Ciljev trajnostnega razvoja za ženske in dekleta, in podpira enakopravno vključenost žensk v vseh sferah življenja, tako da se osredotoča na štiri strateške prioritete:

m Ženske enakopravno vodijo, sodelujejo in so deležne koristi v sistemih upravljanja

m Ženske imajo dohodkovno varnost, dostojno delo in so gospodarsko avtonomne

m Vse ženske in dekleta so varne pred vsemi oblikami nasilja

m Ženske in dekleta prispevajo k in imajo večji vpliv pri ustvarjanju trajnega miru in odpornosti in imajo enake koristi od preprečevanja naravnih nesreč in konfliktov ter dobrodelnih akcij.

Agencija prav tako koordinira in spodbuja delo Združenih narodov pri vzpostavljanju enakosti med spoloma in pri vseh razpravah in sporazumih, povezanih z Agendo 2030. Organizacija si prizadeva, da bi utemeljila enakost spolov kot bistveno za doseganje Ciljev trajnostnega razvoja in bolj vključujoči svet.

O Mednarodnem trgovinskem centru

Mednarodni trgovinski center (ITC) je skupna agencija Svetovne trgovinske organizacije in Združenih narodov. ITC mikro, malim in srednje velikim podjetjem v državah z gospodarstvom v razvoju ali tranziciji pomaga povečati konkurenčnost na globalnih trgih in tako prispevati k trajnostnemu gospodarskemu razvoju v okviru pobude Aid-for-Trade in Ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli Združeni narodi.

Pobuda SheTrades Mednarodnega trgovinskega centra (ITC) si prizadeva za vključitev treh milijonov podjetnic in podjetij v lasti žensk na mednarodne trge do leta 2021. SheTrades sodeluje z vladami, korporacijami in organizacijami, ki podpirajo podjetja, da bi tako izvajala raziskave, oblikovala spodbudne trgovinske ukrepe in pravila, omogočila lažje financiranje ter razširila dostop do javnih razpisov in korporativnih dobavnih verig. Pobuda podjetnicam nudi raznoliko izobraževalno okolje in fleksibilne programe na svoji platformi www.shetrades.com. Za več informacij obiščite www.intracen.org in sledite ITC na omrežjih Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Flickr.

O Mednarodni organizaciji dela (ILO)

Mednarodna organizacija dela (ILO) je specializirana agencija ZN, ki je bila ustanovljena leta 1919, po koncu uničujoče vojne, z vizijo, ki sledi premisi, da je univerzalen in trajen mir mogoče doseči le na podlagi socialne pravičnosti. Osrednji namen ILO je uveljavljanje pravic pri delu, spodbujanje dostojnih zaposlitvenih priložnosti, krepitev socialne varnosti in krepitev dialoga o vprašanjih, povezanih z delom. Edinstvena tridelna struktura organizacije daje enakopraven glas delavcem, delodajalcem in vladam, da bi zagotovila, da se stališča socialnih partnerjev kar najbolj odražajo v standardih dela in pri oblikovanju politik in programov.

Posebni program agencije ILO za spodbujanje razvoja podjetnic (ILO-WED) je del Enote za majhna in srednje velika podjetja (SME) in deluje že več kot desetletje. ILO-WED si prizadeva, da bi povečal število priložnosti za ženske v gospodarstvu tako, da izvaja spodbudne akcije, ki podpirajo ženske na začetku njihove poslovne poti ter pri razvoju njihovih podjetij, hkrati pa ta program tudi izpostavlja enakost spolov in probleme na tem področju pri delu mednarodne organizacije dela glede razvoja podjetništva.

Spletna stran: www.ilo.org | Twitter - @ILOWED | Facebook - ILO WED (International Labour Organization)

O Globalnem dogovoru ZN (UNGC)

Kot posebna pobuda generalnega sekretarja Združenih narodov je Globalni dogovor ZN poziv podjetjem po vsem svetu, da svoje poslovanje in strategije uskladijo z desetimi univerzalnimi načeli na področju človekovih pravic, dela, okolja in preprečevanja korupcije. Namen pobude, ki je bila ustanovljena leta 2000, je, da usmerja in podpira globalno poslovno skupnost pri uveljavljanju ciljev in vrednot ZN prek odgovornih korporativnih praks. Globalni dogovor je največja pobuda korporativnega trajnostnega razvoja na svetu, saj vključuje več kot 10.000 podjetij in 3000 podpisnic iz drugih sfer iz več kot 160 držav ter več kot 60 lokalnih omrežij.

Za več informacij sledite @globalcompact na družbenih omrežjih in obiščite našo spletno stran unglobalcompact.org.

O Uradu ZN za projektne storitve (UNOPS)

Urad Združenih narodov za projektne storitve (UNOP) želi biti zaupanja vredna platforma za povezovanje partnerjev ter ustvarjanje priložnosti in rešitev za dosego Ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Urad ZN za projektne storitve deluje globalno, regionalno in znotraj držav za preobrazbo sveta prek partnerstev za dosego omenjenih ciljev v dobrobit ljudi in planeta.

UNOP nadzoruje Sklad ZN za mednarodna sodelovanja, Sklad ZN za demokracijo, poslovno platformo SDG Action Hub in podpornike doseganja teh ciljev, ki jih določi generalni sekretar (SDG Advocates). Za več informacij obiščite: https://www.un.org/partnerships/.

O Mary Kay

Mary Kay Ash, ena prvih rušiteljic steklenega stropa, je svoje kozmetično podjetje ustanovila pred več kot 57 leti s tremi cilji: razviti dobre priložnosti za ženske, ponuditi mamljive proizvode in izboljšati svet. Te sanje so se razcvetele v več milijard dolarjev vredno družbo, ki ima v skoraj 40 državah milijone prodajalcev. Mary Kay investira v znanost, ki stoji za lepoto, in izdeluje najsodobnejšo kozmetiko za nego kože, ličila, prehranska dopolnila in dišave. Mary Kay je predana opolnomočenju žensk in njihovih družin prek partnerstev z organizacijami iz vsega sveta, podpiranja raziskav na področju raka, zaščite žrtev družinskega nasilja, polepševanja naših skupnosti in spodbujanja otrok, naj sledijo svojim sanjam. Prvotna vizija Mary Kay Ash - ena šminka na enkrat - se še vedno blešči. Za več informacij obiščite spletno stran www.marykay.com.

1McKinsey Global Institute, Covid-19 in enakopravnost spolov: Boj proti nazadujočim učinkom, avtorji Anu Madgavkar, Olivia White, Mekala Krishnan, Deepa Mahajan in Xavier Azcue (julij 2020)

2Vključno s Kanado, Kolumbijo, Egiptom, Gvatemalo, Gruzijo, Hondurasom, Irsko, Mehiko, Marokom, Paragvajem in Veliko Britanijo. Primere različnih držav, ki so se na covid-19 odzvale s spolno občutljivimi politikami, je mogoče najti na Sledilniku globalnega odziva na covid-19 v smislu enakopravnosti spolov Agencije ZN za ženske in Razvojnega programa ZN, https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html

3Krepitev podpore podjetnicam v odzivu na covid-19 in orodje v podporo okrevanja p.2 na voljo na: https://www.empowerwomen.org/en/resources/documents/2020/09/strengthening-support-for-women-entrepreneurs-in-covid-19-response-and-recovery?lang=en

Originalno verzijo si oglejte na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200924005283/en/


Kontakti


Mary Kay Inc.
Michael Wassmer
media@mkcorp.com
+1-972-687-5332

UN Women
Oisika Chakrabarti
oisika.chakrabarti@unwomen.org
+1-646-781-4522

Mednarodni trgovinski center
Vittorio Cammarota
vcammarota@intracen.org
+41 (0)22 730-0322Vir: Mary Kay Inc.