O-STA

Pomen medpredmetnega poučevanja in povezovanja

25. septembra 2020 je Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem drugič organizirala spletno konferenco, tokrat v sodelovanju s pedagoškimi fakultetami iz Maribora, Užica in Jagodine (Srbija) z naslovom Pomen medpredmetnega poučevanja in povezovanja.

Gre za 16. mednarodni znanstveni sestanek, s katerim so organizatorji želeli spodbuditi raziskovanje in kritično razpravo o pomenu medpredmetnega pristopa poučevanja od predšolske vzgoje do univerzitetnega študija. Poleg tega so z izvedbo znanstvenega sestanka spodbudili različne raziskovalne pristope z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo pedagoških praks.

Udeleženci so predstavili štiri temeljna področja iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij, ki se navezujejo na medpredmetno poučevanje in povezovanje na različnih stopnjah vzgoje in izobraževanja; preizkušanje modelov medpredmetnega povezovanja; medpredmetno povezovanje v funkciji razvijanja kompetenc 21. stoletja; preverjanje in ocenjevanje medpredmetnega znanja.

Tema konference je bila izbrana na podlagi dejstva, da smo v današnjem času priče nenehnemu napredku na vseh področjih, ki od nas zahteva hitro odzivnost, prilagodljivost na spremembe okolja in družbe ter vseživljenjsko izobraževanje. Izhajajoč iz tega, moramo tudi poučevanje prilagoditi, tako da bomo učeče napotili na pot nenehnega in spreminjajočega se pridobivanja informacij, ki jih bodo znali povezati med seboj in izkoristiti v dani situaciji.

Pri tem organizatorji konference poudarjajo: "Pri prenosu znanja je pomembno, da se vzgojno-izobraževalne institucije zavedajo zunajšolskih okoliščin, v katerih morajo učenci delovati, in te okoliščine upoštevajo pri poučevanju. Znanje, spretnosti in veščine, ki jih učenci dobijo pri posameznem predmetu, so zagotovo pomembni in jim dajejo predmetni pogled, v realnem življenju pa potrebujemo za reševanje novih in večinoma medpredmetnih problemskih situacij širši, nadpredmetni pogled. Sodobni vzgojno-izobraževalni sistemi se morajo spreminjati v smeri medpredmetnega poučevanja, saj so nacionalni kurikuli podprli težnjo za razvoj ključnih kompetenc, ki združujejo znanja posameznih disciplin."

Znanstveni sestanek so sodelujoči zaključili z naslednjimi sklepi za prihodnost:

(I.) študijski programi, ki izobražujejo bodoči učiteljski kader, bodo morali dati večji poudarek na medpredmetnem povezovanju, saj se kaže tako pri študentih kot pri učiteljih v praksi pomanjkljivo poznavanje tega pedagoškega pristopa;


(II.) na vseh ravneh šolanja bi bilo potrebno dati večji poudarek na sodelovalnem poučevanju, saj se mnoge povezave izgubijo zaradi nepoznavanja drugih disciplinarnih področij;

(III.) največ medpredmetnih povezav se izvaja v predšolskem obdobju in na razredni stopnji osnovnega šolanja, bistveno manj pri nadaljnjem šolanju. Potrebno bi bilo več časa nameniti raziskavam s področja medpredmetnega povezovanja in širjenju medpredmetnega poučevanju tudi višje ravni šolanja.

V okviru konference je Založba Univerze na Primorskem izdala znanstveno monografijo z naslovom Medpredmetno povezovanje: pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev, v katero so vključeni izbrani prispevki.

Foto utrip