O-STA

Elektronske vloge Mestne občine Velenje dosegljive tudi na portalu eUprava

Velenje, 7. oktober 2020 - Mestna občina Velenje, kot prva občina v Sloveniji, omogoča svojim občankam in občanom oddajo določenih vlog v elektronski obliki na portalu eUprava. V teh dneh je delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov občin in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, zaključila z obdelavo in aktivirala nabor e-vlog, ki jih lahko elektronsko izpolnijo in oddajo uporabniki. Občanke in občane pozivamo, da iz preventivnih razlogov zaradi širjenja koronavirusa v čim večji meri vloge oddajajo elektronsko.

Odslej so na portalu eUprava na voljo tudi vloge v pristojnosti lokalnih skupnosti. V elektronski obliki lahko oddate naslednje vloge:

· Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,

· Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

· Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku,

· Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi,

· Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici,

· Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej,

· Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine in

· Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.

Povezave do elektronskih vlog so objavljene tudi na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Obrazci, vloge).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje