O-STA

Skupina za civilni nadzor TEŠ-u in občinam posredovala vprašanja in pobude glede namere projekta za sosežig odpadkov v bloku 6 TEŠ

Velenje, 27. oktober 2020 - S strani Mestne občine Velenje imenovana skupina za civilni nadzor nad nameravanim projektom Sosežig SRF v TEŠ, ki jo vodi Andreja Katič, je Termoelektrarni Šoštanj ter občinam Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki posredovala vprašanja, pripombe in pobude, ki so na vpogled tudi na spletni strani velenjske občine https://www.velenje.si/e-obcina/11931.

Naloge in pristojnosti delovne skupine so: pregled poročila vplivov na okolje študija 219254-PorVO-1-D ( junij 2020) in njegovih morebitnih sprememb in dopolnitev, priprava odprtih vprašanj, ki jih članice in člani delovne skupine glede na svoja znanja in delo vidijo pri nameravanem sosežigu SRF, oblikovanje pobud in predlogov Mestni občini Velenje glede zahtevkov v uradnih postopkih, ki se vodijo v zvezi z nameravanim sosežigom SRF, udeležba in sodelovanje v aktivnostih in javnih razpravah ter predstavitvah v postopku javne razgrnitve nameravanega projekta ter predstavitev stališč delovne skupine Svetu Mestne občine Velenje in javnosti.

Skupina za civilni nadzor je zapisala, da se vsem članom, ne glede na njihova različna znanja in vedenja, postavljajo zelo podobna vprašanja. Razširitev dejavnosti TEŠ s pridobivanja elektrike iz premoga na sosežig iz odpadkov pridobljenega goriva zahteva, upoštevajoč previdnostni princip, bistveno razširitev območja vrednotenja potencialnih vplivov. V poročilu je namreč kot vplivno območje obravnavan le z ograjo omejen poslovni prostor TEŠ. Skupina izpostavlja nepredviden vpliv na okolje in zdravje ljudi, zlasti na onesnaževanje zraka, posredno na tla, vode in druge dele življenjskega okolja, najmanj v dolini kot tudi hribovitem okolju, kjer so nameščene naprave za monitoring. Zato ostajati v istem, prostorsko tako omejenem vplivnem območju kot do sedaj, po mnenju skupine, ni sprejemljivo.

Poleg CO2, SO2, NOx je potrebno upoštevati tudi druga onesnažila, ki jih sedaj ni v lignitu in tudi niso bila zajeta v obstoječi celoviti presoji vplivov. Skupina opozarja na spremenjene ostanke kurjenja, ki lahko v primeru morebitnega odlaganja na obstoječih lokacijah, namenjenih odlaganju ostankov kurjenja energenta v TEŠ, onesnažijo vode šaleških jezer in uničijo razvojne možnosti turizma in s turizmom povezanih dejavnosti obeh občin. To bi v prihodnosti zagotovo vplivalo na izgubo mnogih delovnih mest in razvojnih priložnosti.

Vhodni parametri, opozarja skupina, so predpostavljeni na določeni kvaliteti odpadkov oz. SRF in idealnem delovanju naprav brez napak. V poročilu so sicer bežno omenjena tudi tveganja, npr. nepravilna kvaliteta SRF, okvare na čistilnih napravah ipd., posledice izvajanja sosežiga v takih razmerah na okolje in zdravje ljudi pa niso predstavljene. Skupina za civilni nadzor zato zahteva, da se v poročilu predstavijo pričakovani vplivi posega na zdravje ljudi, ki pa ga morajo izdelati strokovnjaki medicinske stroke in mora biti kompleksno in preverljivo. Pri ovrednotenju vplivov na okolje in zdravje ljudi je treba bistveno bolj celostno in analitsko vključiti tudi vzporedne vplive, zlasti vliv povečanega prometa tovornih vozil (na vse segmente kakovosti življenja, ne le na okoljske vplive), saj je neznano, kje in iz katerih odpadkov se bo izdeloval SRF in vozil v Šaleško dolino, kjer si okolje od intenzivnega preteklega onesnaževanja še ni opomoglo.

Skupina tako pričakuje, da v TEŠ pristopijo k spremembi prostorske dokumentacije in gradbenega dovoljenja za poseg ter k celoviti presoji vplivov na okolje, saj gradnja bloka 6 ni predvidevala sosežiga odpadkov oz. SRF, s tem, da se ustrezno in bistveno razširi vplivno območje. Načrtovanje projekta in iskanje soglasij tako ne sme iskati bližnjic, saj sta najpomembnejša transparentnost postopka in zaupanje javnosti v predstavljene podatke.

Šaleška dolina je v preteklosti plačala velik davek za energetski razvoj Slovenije. Električna samooskrba je eden najpomembnejših dejavnikov gospodarske ter politične samostojnosti ter razvoja države in v preteklosti smo k temu dovolj prispevali. Okolje Šaleške doline si od onesnaževanja v preteklosti še ni povsem opomoglo, zato je nujen resen pristop k vprašanjem in pobudam skupine za civilni nadzor.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje