O-STA

Občinski svet se opredelil do strategije za prestrukturiranje premogovnih regij

Velenje, 27. oktober 2020 - Svet Mestne občine Velenje se je na današnji seji seznanil s predlogom Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo je pripravila družba Deloitte Slovenija. Svetniki so predlagan Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda potrdili. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na seji povedal, da je strategija ključni dokument za prihodnost te regije, zato je zelo pomembno, da so se glede tega dokumenta danes opredelili tudi občinski svetniki. V lokalni skupnosti ne bomo ničesar prepustili naključju. Prestrukturiranje je priložnost za razvoj Velenja, za mlade in da skupaj ustvarimo dodano vrednost za vse generacije. Župan je dejal tudi, da je odgovorno ravnanje države sedaj bistvenega pomena. Strategija je prvi korak k začetku postopka prestrukturiranja, seveda ob podpori države, evropske skupnosti ter vseh, ki imajo možnost vplivati na našo dolino.

Namen Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda je opredelitev premogovnih regij in določitev letnice, opredelitev procesa izstopa iz premoga z določitvijo scenarija za celovito družbeno in gospodarsko prestrukturiranje, identifikacija ustreznih virov ter način upravljanja procesa pravičnega prehoda, opredelitev ključnih vidikov zapiranja Premogovnika Velenje in ustvarjanje sinergij pri izvajanju pravičnega prehoda med regijami. Cilj prestrukturiranja so zadovoljni in motivirani prebivalci, ki v regiji ne le ostanejo, ampak se upoštevajoč visoko raven storitev in priložnosti vanjo vračajo oz. priseljujejo od drugod. Cilj je tudi trajnostna preobrazba energetike in energetskih lokacij, ki ostajajo eden od stebrov regionalnega razvoja. Na področju okolja želimo v celoti sanirane in preurejene degradirane površine, ki omogočajo nadaljnji prostorski razvoj in kakovostno naravno in bivalno okolje. Na področju gospodarstva pa stremimo k diverzificiranem in odpornem regionalnem gospodarstvu, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Svet Mestne občine Velenje je potrdil ugotovitev Evropske komisije, da sta v Sloveniji le dve premogovniški regiji, to sta Savinjsko-šaleška in Zasavska regija, med katerimi je edini še delujoči premogovnik Premogovnik Velenje. Obe regiji je, zaradi potreb Slovenije, močno zaznamovala dolgoročna dejavnost pridobivanja premoga in proizvodnja električne energije. Svet Mestne občine Velenje upravičeno pričakuje, da bodo sredstva za izvedbo pravičnega prehoda in prestrukturiranje namenjena izključno za namen opredeljen v strategiji. V veljavnih strateških dokumentih je izkopavanje premoga v Premogovniku Velenje načrtovano do leta 2054. V predstavljenem predlogu strategije so obdelani trije scenariji prehoda regije s premogovništva, leto 2033, 2038 in 2042. Svet Mestne občine Velenje pričakuje odobritev najzgodnejšega roka za prehod v letu 2042, z možnostjo pet letnega prehodnega obdobja, saj v krajšem obdobju, zaradi zahtevnosti ter obsežnosti del na odpravi posledic rudarske dejavnosti, pravičnega prehoda ni mogoče izvesti.

Uvozu tujega premoga v Svetu Mestne občine Velenje nasprotujejo, v primeru potreb se morajo v celoti izkoristiti razpoložljive zaloge premoga v Šaleški dolini. Občinski svet od Vlade Republike Slovenije, resornih ministrstev in Holdinga Slovenske elektrarne zahteva tudi jasen odgovor glede pričakovanega pričetka zapiranja Premogovnika Velenje ter takojšnjo pripravo ustreznih zakonskih in drugih podlag in opredelitev virov sredstev za izvedbo strokovno ustreznega in varnega zapiranja Premogovnika Velenje. Vlada mora čim prej sprejeti tudi akcijski program prehoda in opredeliti vire finančnih sredstev ter s tem omogočiti začetek izvajanja prestrukturiranja Savinjsko-šaleške regije.

Svet Mestne občine Velenje pričakuje, da bo Ministrstvo za infrastrukturo nemudoma pristopilo k iskanju okoljsko neoporečne in cenovno sprejemljive variante daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Izvedba nadomestne variante daljinskega ogrevanja mora biti izvedena pravočasno, to je pred prekinitvijo zanesljive oskrbe iz premogovnih blokov, najkasneje pred koncem obratovanja bloka 6.

Optimizirati je potrebno tudi stroške in nakup emisijskih kuponov CO2 z namenom znižanja cene toplotne energije v Šaleški dolini. Na letnem nivoju se več deset milijonov teh sredstev iz Šaleške doline prenaša v podnebni sklad Republike Slovenije, zato upravičeno zahtevamo, da se ta sredstva takoj začnejo vračati v Šaleško dolino, za financiranje izvedbe ekoloških projektov, ki so oziroma bodo sestavni del prestrukturiranja regije.

Občinski svet tudi močno podpira čim prejšnje dokončanje projekta 3. razvojne osi ter poziva k posodobitvi železniške infrastrukture, saj nam bo s tem omogočena uspešna izvedba prehoda in prestrukturiranja regije. Dokler 3. razvojna os ne bo zgrajena, ni možno pričakovati vidnejših uspehov pri aktiviranju poslovnih con, z namenom ustanavljanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter nadaljnjega razvoja turizma, kar vse je sestavni del nastajajoče strategije prehoda regije iz premogovništva.

V priponki pošiljamo Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do predloga Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje