O-STA

Potrjen rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

Velenje, 28. oktober 2020 - Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji med drugim potrdili tudi rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020. Rebalans proračuna je pripravljen z namenom uskladitve proračuna z realizacijo proračuna v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, spremembe dinamike izvedbe investicij ter vključitve ocene vpliva spremenjenih gospodarskih gibanj in ukrepov, ki jih država in občina izvajata za preprečitev in ublažitev posledic epidemije covida-19 na izvrševanje proračuna. S predlogom rebalansa proračuna se prihodki in prejemki proračuna zmanjšujejo za 440 tisoč evrov, odhodki in izdatki pa za 2,376 milijona evrov. Kar 42 % letošnjega proračuna namenjamo za investicije.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je ob predstavitvi rebalansa proračuna povedal, da je bil rebalans potreben zaradi uravnoteženja javnih financ. Zaradi zdravstvene krize smo imeli milijon evrov izpada prihodkov, poleg tega pa se izvedba nekaterih evropskih investicij prenaša v prihodnje leto. Kljub dvigu povprečnine se sredstva za delovanje občin ne zvišujejo v takšni višini, da bi lahko pokrili vse z zakonom določene naloge, zato mora občina zagotavljati lastna sredstva. Župan je poudaril, da se občina zadolžuje za namene investicijskih projektov. Mestna občina Velenje ima daleč največ investicij na število prebivalcev. Zadnjih 10 let je proračun izrazito investicijsko naravnan, kar predstavlja dobre temelje za nadaljnji razvoj.

Z rebalansom so prihodki in prejemki načrtovani v višini 51.967.651 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 54.637.053 evrov. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2020 je načrtovano v višini 2.312.580 evrov.

Za tekoče odhodke in izdatke je načrtovanih 31.743.576 evrov oziroma 58 % proračuna, za investicijske odhodke pa 22.893.477 evrov oziroma 42 % proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 440 tisoč evrov manj prihodkov in prejemkov. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov za sofinanciranje projektov CTN revitalizacija starotrškega jedra - 1,297 milijona evrov, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij - 400 tisoč evrov, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza - 227 tisoč evrov, prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - 170 tisoč evrov, odprodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov - 132 tisoč evrov manj in davka na promet nepremičnin - 122 tisoč evrov. Več je načrtovanih predvsem prihodkov od dohodnine - 1,051 milijona evrov in prodaje zemljišč - 951 tisoč evrov.

Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 2,376 milijona evrov manj odhodkov. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekte CTN Revitalizacija starotrškega jedra - 2,395 milijona evrov, Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij - 670 tisoč evrov, CTN Prireditveni oder in prostor - 601 tisoč evrov, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza - 303 tisoč evrov in za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 210 tisoč evrov. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč - 493 tisoč evrov, obnove cest - 451 tisoč evrov, vzdrževanje javnih površin - 194 tisoč evrov, ureditev in zaris kolesarskih stez - 158 tisoč evrov.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2020 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe - 11,905 milijona evrov, odkupi zemljišč - 1,510 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo - 994 tisoč evrov, obnove cest po programu koncesije - 968 tisoč evrov, Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza - 647 tisoč evrov, obnove cest izven programa koncesije 531 tisoč evrov, Garaže Gorica - 530 tisoč evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline - 423 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 388 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 383 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda - 312 tisoč evrov, ureditev in zaris kolesarskih stez - 291 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda - 252 tisoč evrov in vzdrževanje objektov KS - 213 tisoč evrov.

Za financiranje projektov v letu 2020 načrtujemo 9,753 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij.


Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2,81 milijona evrov. Odplačila dolga so načrtovana v višini 2,273 milijona evrov.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje