O-STA

Jutri seja sveta v domu kulture

Velenje, 23. november 2020 - Jutri, 24. novembra, bo od 8. ure dalje 13. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu Sveta Mestne občine Velenje

4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor

5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinske volilne komisije

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 665/22 in 953 666/1)

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/12)

9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 940/9)

10. Predlog Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MOV (po skrajšanem postopku)

12. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje