O-STA

Potrjen Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

Velenje, 24. november 2020 - Na današnji seji so svetnice in svetniki Mestne občine Velenje med drugim potrdili tudi Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021. Z osnutkom proračuna za leto 2021 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 46.725.833 evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v višini 49.727.470 evrov, od tega za investicijske odhodke namenjamo 16.112.394 evrov oziroma 32,4 % proračuna. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2021 je načrtovano v višini 180.281 evrov.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021. Cilj predlaganega akta je, da v novo leto vstopimo z uravnoteženim proračunom. Najvišji vir prihodka predstavlja dohodnina, ki se je nekoliko zvišala. Kljub temu ne zagotavlja dovolj sredstev za izvrševanje vseh zakonsko določenih nalog lokalne skupnosti, za katere bomo morali zagotoviti lastna sredstva. V zadnjih desetih letih smo se za investicije v skupni vrednosti 180 milijonov evrov zadolžili za 27 milijonov evrov ter odplačali dolg v višini 19 milijonov evrov.

Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 46.725.833 evrov, največ je načrtovane dohodnine (40,5 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (16,9 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (10,3 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (6,8 %), sofinanciranja projektov mehanizma CTN (4,9 %), prodaje zemljišč (4,3 %), najemnin stanovanj (3 %), sofinanciranja skupne občinske uprave SOU SAŠA (2,3 %), najemnin za zemljišča (1,5 %) in sofinanciranje projekta Parkirišče Velenjska plaža (1,3 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 49.727.470 evrov, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (11,6 %), administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupne občinske uprave SOU SAŠA, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (10,1 %), spodbujanje stanovanjske gradnje (7 %), urejanje cestnega prometa (5,4 %), obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (5,3 %), programe športa (4,6 %), investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,8 %), nakupe zemljišč (3,2 %), oskrbo s toplotno energijo (3,2 %), oskrbo z vodo (2,7 %), upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,6 %), ravnanje z odpadno vodo (2,3 %), osnovno šolstvo (2,2 %), delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,1 %) in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (2,1 %).

Za investicijske odhodke je načrtovanih 16.112.394 evrov oziroma 32,4 % proračuna.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2021 so: investicije po programu mehanizma CTN - 3,824 milijona evrov, odkupi zemljišč - 1,424 milijona evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo - 1,013 milijona evrov, obnove cest po programu koncesije - 1 milijon evrov, Parkirišče Velenjska plaža - 750 tisoč evrov, Garaže Gorica - 530 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo - 501 tisoč evrov, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline - 439 tisoč evrov, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 410 tisoč evrov, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda - 361 tisoč evrov, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje - 298 tisoč evrov, prometno ureditev v KS Šmartno - 221 tisoč evrov, odpravo posledic plazov v tekočem letu - 205 tisoč evrov, nakup gasilskih vozil - 200 tisoč evrov in vodovod Črnova - 200 tisoč evrov.

Za financiranje projektov v letu 2021 načrtujemo 3,416 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ter od drugih evropskih institucij in donacij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3,2 milijona evrov. Odplačila dolga so načrtovana v višini 2,473 milijona evrov.

Mestna občina Velenje s sredstvi občinskega proračuna poleg zakonsko obveznih socialnih transferjev financira nekatere zakonsko neobvezne oblike pomoči - projekt socialna košarica. Na ta način blažimo socialne stiske naših občanov ter omogočamo boljše življenjske pogoje (enkratne izredne denarne pomoči, varna hiša, brezplačno pravno svetovanje, denarna pomoč ob rojstvu otroka, mestna blagajna, center ponovne uporabe, brezplačen mestni potniški prevoz Lokalc, brezplačna izposoja koles BICY ...). V letu 2021 bomo za to namenili 1,032 milijona evrov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje