O-STA

14. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 22. december 2020 - Danes je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 14. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Svetnice in svetniki so sprejeli zapisnik 13. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Direktorica SAŠA inkubatorja Karla Sitar je predstavila projektni predlog Industrijsko-tehnološki inkubator. Svetnice in svetniki so se podrobneje seznanili s projektnim predlogom. O projektu vas bomo še obveščali.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovana Aleksandra Vasiljević), Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije (imenovana mag. Milena Pečovnik) in Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (imenovan Marjan Klepec).

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13), Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021, Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 in Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020 je predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik.

Nepremičnina v Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13) ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetna nepremičnina izvzame iz javnega dobra. Po izvzemu iz javnega dobra nepremičnina postane last Mestne občine Velenje in je v pravnem prometu.

S Predlogom Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021 se razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine načrtuje v orientacijski vrednosti 7.453.149,19 evra. Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2021 se s tem letnim načrtom predvidevajo v višini 5.699.649,19 evra. Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2021 se s tem letnim načrtom predvidevajo v višini 600.000,00 evrov. Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2021 se s tem letnim načrtom predvidevajo v višini 1.153.500,00 evrov. Sredstva, namenjena za nakup nepremičnega premoženja, se za leto 2021 načrtujejo v orientacijski vrednosti 1.594.772,00 evrov. Odhodki za nakup zemljišč v letu 2021 se s tem letnim načrtom načrtujejo v višini 1.594.772,00 evrov. Odhodki za nakup stavb ali delov stavb ter za nakup zemljišč s stavbami v letu 2021 se s tem letnim načrtom ne načrtujejo.

S Predlogom Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 lahko Mestna občina Velenje v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Mestne občine Velenje sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021. Vendar skupna vrednost takih poslov ne sme presegati 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 oziroma 318.954,40 evra oziroma 20 % skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 oziroma 1.490.629,84 evra.

S spremembo Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020, ki je podlaga za dodelitev sredstev upravičencem (kmetijska gospodarstva in društva) prek javnih razpisov, se skladno z obvestili pristojnih ministrstev podaljšuje uporaba pravilnika v prehodnem obdobju do 30. junija 2023.

Svetnice in svetniki so sprejeli Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021, ki ga je predstavil vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek. Z letnim programom športa se v skladu z razvojnimi načrti občine, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu določijo športni programi/področja, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, višina proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov/področij, obseg in vrsta športnih programov/področij ter pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov/področij. Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2021 za programe športa zagotovi 2.302.214,00 evrov, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021.

Dimitrij Amon, kot soavtor programa, je predstavil Predlog Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021-2025.

Predlog Občinskega programa varstva okolja 2021-2025 sta predstavila mag. Branka Gradišnik in Klemen Kotnik. Program je osredotočen na šest strateških ciljev in iz njih izhajajočih okoljskih ciljev, strateških ukrepov ter operativnih ciljev z ukrepi. Pri večini gre za kontinuiteto, saj je MOV v preteklosti že sprejela številne dokumente s področja varstva okolja, ki so bili najprej združeni v Lokalni agendi 21, leta 2010 v prvi in leta 2015 v drugi Občinski program varstva okolja. Ob dejstvu, da so se negativni vplivi na okolje predvsem s strani energetike in industrije v zadnjih letih in desetletjih močno zmanjšali in se še zmanjšujejo ter kljub številnim pozitivnim odzivom s strani Mestne občine Velenje je postal promet najpomembnejši dejavnik obremenjevanja okolja na obravnavanem območju.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek - območje Kavčič je predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik.

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve obstoječega odloka dejanskemu stanju na terenu in zamenjav obstoječih grafičnih prilog z novimi, digitalnimi grafičnimi prilogami. V novih grafičnih prilogah so objekti, ki so že zgrajeni, označeni kot obstoječi objekti, predvideni objekti pa so preštevilčeni z novim vrstnim redom objektov. Pri pripravi sprememb in dopolnitev, ki ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju, so upoštevane tudi smernice nosilcev urejanja prostora ter izvedene na področju varstva kulturne dediščine, kjer so v spremembe in dopolnitve obstoječega odloka vključene dopolnitve teksta na podlagi mnenja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Pobude za spremembe v Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek - območje Kavčič, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog in sprejeli, sta podala lastnika parcel št. 2167/2 in 2159/1, k. o. 964 Velenje, ki želita na obravnavanem območju izvesti dopolnilno gradnjo treh stanovanjskih objektov. Umestitev novih predvidenih objektov predstavlja prilagoditev novih objektov okoliški zgrajeni strukturi stavb v širšem urbano-morfološkem kontekstu.

Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje Rok Gril je predstavil končna poročila o nadzoru Knjižnice Velenje za leto 2019, Zaključnega računa Mestne občine Velenje za leto 2019, Krajevne skupnosti Pesje za leto 2019, CVIU Velenje za leto 2019, OŠ MPT Velenje za leto 2019, Krajevne skupnosti Škale Hrastovec za leto 2019 in Krajevne skupnosti Cirkovce za leto 2019. S končnimi poročili so se svetnice in svetniki seznanili.

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je svetnice in svetnike seznanil z Okvirnim programom dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021. V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za razpravo in odločanje v svetu. Prav tako so vključeni tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.

Več o vsebini posameznih aktov vas bomo še obveščali.

Svetnice in svetniki so se na seji z minuto molka poklonili preminulemu častnemu občanu Mestne občine Velenje prof. dr. dr. h. c. Dušanu Mlinšku. Za častnega občana je bil imenovan leta 2007. Pogreb pokojnika bo jutri, v sredo, 23. decembra, ob 10. uri na pokopališču v Žalah.

Seja se je zaključila ob 11.50.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje