O-STA

V sprejetem proračunu upoštevane pobude svetnikov

Velenje, 22. december 2020 - Na današnji seji Sveta Mestne občine Velenje so svetniki med drugim sprejeli tudi Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021. V predlogu odloka so bile upoštevane tudi pobude svetnikov, ki so bile podane na prejšnji seji. Sprejet proračun bo tudi v prihodnje zagotavljal socialno varnost in dostojno življenje občanov.

S proračunom za leto 2021 so prihodki in prejemki načrtovani v višini 47.261.570 evrov. Odhodki in izdatki so načrtovani v višini 50.880.074 evrov, od tega za investicijske odhodke 16.997.142 evrov oziroma kar 33,4 % proračuna. Stanje sredstev na računih na dan 31. december 2021 je načrtovano v višini 180.281 evrov. Leto 2021 bo zaznamovalo dokončanje investicij po programu mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v skupni višini 4,514 mio evrov.

Župan Peter Dermol je predstavil Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021 in izpostavil njegovo uravnoteženost. Določene postavke so se v primerjavi z osnutkom proračuna spremenile, saj smo prisluhnili podanim pobudam svetnic in svetnikov.

Dodatnih 18 tisoč evrov bomo namenili kulturnim ustvarjalcem, katere smo že povabili k izvedbi osrednjih občinskih proslav v letu 2021. 50 tisoč evrov namenjamo za industrijski inkubator, predvsem za projektno dokumentacijo in začetne postopke ustanovitve. Za izdelavo potrebne dokumentacije v okviru prestrukturiranja premogovnih regij smo dodali 15 tisoč evrov. Za spodbujanje podjetništva, predvsem za oprostitve plačila najemnin, smo dodatno namenili še 30 tisoč evrov z namenom blažitve posledic širjenja koronavirusne bolezni.

Za pripravo projektne dokumentacije za komunalno ureditev območja Rakove goše dodatno namenjamo 20 tisoč evrov. Na področju prometne signalizacije za tretjo razvojno os je predvidenih dodatnih 30 tisoč evrov. Sredstva bomo namenili ukrepom v času izgradnje tretje razvojne osi. Občani se namreč ob območju izgradnje soočajo s težavami v prometu, ki jih lahko olajšamo s prilagojeno prometno ureditvijo in signalizacijo.

Dodatnih 100 tisoč evrov bomo namenili za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi 12. Načrtujemo, da bi že v prihodnjem letu pričeli z vsemi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za ustanovitev EON centra, ki bo namenjen izobraževanju, pa smo predvideli dodatnih 110 tisoč evrov.

Svetnice in svetniki so se zahvalili za skrbno pripravljen proračun, v katerem smo upoštevali njihove predloge in pobude.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje