O-STA

Objavljena prednostna lista prosilcev za občinska stanovanja

Velenje, 11. januar 2021 - Mestna občina Velenje je danes na spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavila prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem. Na listo A se je uvrstilo 243 prosilcev, na listo B pa 42. Stanovanja po novi listi dodeljujemo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Števila stanovanj, ki jih bomo dodelili v letih 2021 in 2022, ni mogoče predvideti; glede na izkušnje upamo na 50 stanovanjskih enot vsako leto.

Na javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, v katerem je bil poseben poudarek namenjen reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin, je prispelo 346 vlog. Od prispelih vlog je bilo 10 zavrnjenih oziroma zavrženih, od upravičenih je 51 vlog za zamenjavo stanovanja. Prosilce smo obvestili o številu prejetih točk na razpisu, prav tako so prejeli odločbe o zaporednem mestu na prednostni listi.

Ob javnem razpisu smo zbirali tudi vloge za zamenjavo stanovanj. Občina lahko na podlagi 28. člena republiškega pravilnika v okviru svojih zmožnosti omogoči menjave najemnih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji, legi, višini najemnine in stanovanjskih stroških. Za upravičence do zamenjave stanovanj sta sestavljena posebna seznama A in B.

Seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, ne bomo objavili, ker števila razpoložljivih stanovanj ni mogoče vnaprej predvideti. Stanovanja bomo dodeljevali skladno s številom upravičencev na prednostni listi in seznamom za zamenjavo glede na primerno stanovanjsko površino ter višino najemnine.

Prednostna lista zajema listo A za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, in listo B za neprofitna stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati lastno udeležbo.

Listi sta na ogled tudi v avli Mestne občine Velenje. V četrtek, 14. januarja 2021, pa bo lista objavljena v časniku Naš čas.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje