O-STA

Za javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa letos več sredstev kot lani

Velenje, 11. januar 2021 - Mestna občina Velenje obvešča, da je danes na občinski spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021. Za javni razpis namenjamo 539.500 evrov, od tega 300.000 evrov za nadpovprečne športne dosežke. V primerjavi z lanskim letom smo za nadpovprečne športne dosežke dodali 100 tisoč evrov, saj se zavedamo težke situacije, s katero se v zadnjem času soočajo športniki in športni klubi. Prijavitelji morajo prijave oddati do vključno 9. februarja 2021 do 15. ure.

Na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje se lahko prijavijo športna društva in športne zveze, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe in področja športa, določene z Letnim programom športa, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in zasebni športni delavci.

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2021 na področju športa sofinancirajo:

- športni programi: športna vzgoja otrok in mladine prostočasno (celoletni prostočasni športni programi, celoletni pripravljalni športni programi), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (celoletni prostočasni športni programi), športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (celoletni tekmovalni športni programi otrok, celoletni tekmovani športni program mladine, programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda), kakovostni šport (celoletni tekmovalni športni programi odraslih, programi kategoriziranih športnikov državnega razreda), vrhunski šport (programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda), šport invalidov (celoletni netekmovalni športni programi invalidov), športna rekreacija (celoletni športno rekreativni programi odraslih) in šport starejših (celoletni športno rekreativni programi starejših);

- organiziranost v športu: delovanje športnih društev;

- športne prireditve: športne prireditve občinskega, regijskega, državnega pomena;

- razvojne dejavnosti: sofinanciranje nadpovprečnih športnih dosežkov.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev pravice do sofinanciranja športnih programov.

Upravičenci po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v zaprti ovojnici v vložišče Mestne občine Velenje oddajo natisnjena, osebno podpisana in žigosana zavihka "SPLOŠNO" in "IZJAVA" iz razpisne dokumentacije. Na e-naslov razpissport@velenje.si pošljejo izpolnjene razpisne obrazce v formatu Excel z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih priložijo v kateremkoli formatu (Word, Excel, pdf, jpg ...).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje