O-STA

Ponovno objavljen razpis za koncesionarja za urejanje in čiščenje javnih površin

Velenje, 22. januar 2021 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave), na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in na portalu S-PROCUREMENT www.s-procurement.si smo ponovno objavili razpis za izbiro izvajalca za opravljanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje. Odpiranje prispelih prijav je predvideno za 15. februar 2021. Po zaključenem dialogu, ki se lahko izvede v enem ali več krogih, bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji končnih ponudb. Postopek izbire se bo zaključil z izdajo akta izbire in s sklenitvijo koncesijske pogodbe, ki se bo skladno z določili odloka in razpisa sklenila za obdobje največ 11 let.

Objavljeni postopek konkurenčnega dialoga je razdeljen na tri faze, in sicer priznanje sposobnosti, dialog in oddaja končne ponudbe. V fazo dialoga bodo povabljeni zgolj kandidati, ki bodo predložili dopustne prijave in v celoti izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti. Dialog bo koncedent izvedel ločeno z vsakim od povabljenih kandidatov, in sicer po vrstnem redu prispelih prijav. Predmet dialoga bo uskladitev vzorca koncesijske pogodbe in drugih elementov, potrebnih za oddajo končne ponudbe, vključno z opredelitvijo obsega nalog javnih služb, ki bodo predmet koncesijske pogodbe.

Mestna občina Velenje je konec leta 2020 že izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin. Vendar smo v fazi konkurenčnega dialoga ugotovili, da nobena od predloženih prijav ni bila ustrezna, saj nobena ni izpolnjevala vseh pogojev za priznanje sposobnosti. Zato smo 9. decembra 2020 izdali sklep o zavrnitvi vseh prijav. Zaradi zagotovitve nadaljnjega nemotenega izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe je Mestna občina Velenje 22. decembra 2020 izdala odločbo, s katero smo podaljšali trajanje obdobja obstoječemu koncesionarju. Podaljšanje koncesije je bilo podpisano za opravljanje zimske službe in drugih nujnih del z družbo Andrejc, nizke gradnje, urejanje okolja, d. o. o., ki že zadnjih 10 let v Velenju opravlja to službo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje