O-STA

Javni poziv k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic v Mestni občini Velenje

Velenje, 25. 1. 2021 - Mestna občina Velenje je danes objavila poziv k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic v Mestni občini Velenje (ulica v novi poslovni coni Stara vas, povezovalna cesta med Efenkovo in Šaleško cesto). Javni poziv z obrazcem je objavljen na naši spletni strani www.velenje.si (Javne objave).

Ulicama je potrebno določiti ime na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb. Ime ulice se določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Poleg imena iz prejšnjega odstavka lahko ime ulice vsebuje tudi oznako "ulica, cesta, pot, trg, ploščad, naselje" in podobno. V istem naselju ne smeta biti dve ulici z istim imenom niti ne smeta biti dve ulici z istim delom imena in različno oznako iz prejšnjega odstavka. Ime ulice mora biti v slovenskem jeziku.

Mestna občina Velenje poziva občane k oddaji predlogov za poimenovanje dveh ulic. Komisija bo izmed vseh prispelih predlogov po kriterijih izbrala 2 predloga. O ustreznosti predlaganih imen bo občina opravila tudi predhodno posvetovanje z osebami z območja, na katero se spremembe nanašajo, izbrani predlog pa potem predložila v obravnavo Svetu Mestne občine Velenje na seji predvidoma maja letos.

Predlog za poimenovanje lahko oddajo člani občinskega sveta Mestne občine Velenje, člani krajevnih skupnosti in mestnih četrti, fizične osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, in pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje. Predlog za poimenovanje mora biti pripravljen na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani www.velenje.si. Predloge lahko oddate po elektronski (info@velenje.si) ali navadni pošti (Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, s pripisom "Predlog poimenovanja ulic") do vključno 15. februarja 2021. Vsak predlog mora biti oddan na svojem obrazcu.

Vabljeni k sodelovanju!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje