O-STA

Objavljen razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

Velenje, 22. februar 2021 - Na občinski spletni strani www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2021. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 78.200 evrov, ki jih bomo namenili za štiri ukrepe. Vloge zbiramo do 2. aprila.

V letu 2021 namenjamo 78.200 evrov za štiri ukrepe:

- Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

- Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis).

- Pomoč za gozdarstvo (de minimis).

- Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva (nosilci ali člani), ki imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini ter opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin, se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ali so lastniki gozdov ter registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Mestna občina Velenje je v lanskem letu za ta namen razdelila dobrih 64 tisoč evrov oziroma 82 % vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev je bila namenjena investicijam na kmetijskih gospodarstvih (nakup priklopne mehanizacije, obnova gospodarskih poslopij, nakup rastlinjakov, urejanje zemljišč ...). Deloma smo sofinancirali zavarovalne premije za zavarovanje živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zavarovanje posevkov. Sredstva smo namenili tudi za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter nakup gozdarske opreme. Društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, so v lanskem letu predvsem zaradi epidemije koronavirusne bolezni svoje načrtovane aktivnosti izvedla v bistveno manjšem obsegu, zaradi tega so v lanskem letu iz proračuna Mestne občine za ta namen prejela le dobrih 3 tisoč evrov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje