O-STA

Odbor za pomoč občankam in občanom pomagal družini s Paškega Kozjaka

Velenje, 24. februar 2021 - Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje se je na februarski dopisni seji odločil, da s finančno pomočjo v višini 1.500 evrov pomaga družini s Paškega Kozjaka, ki je zaradi pogina govedi izgubila celotni prihodek od prodaje mladega pitanega goveda, prav tako so na kmetiji nastali nepredvideni stroški za ponovno vzpostavitev proizvodnje reje krav dojilj.

Družina s Paškega Kozjaka, ki se ukvarja z rejo govedi se je znašla v hudi finančni stiski, saj so zaradi napake v električnem sistemu izgubili vso živino in tako tudi vse prihodke.

Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje je bil ustanovljen v letu 2009 z namenom, da uravnoteženo skrbi in koordinira dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. Upravičence, postopek in merila dodeljevanja denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene določa pravilnik.

Do denarnih pomoči po tem pravilniku so upravičeni huje materialno ogroženi posamezniki in družine, ki so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske že izkoristili in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti (kot je na primer družina s Paškega Kozjaka).

Seznam upravičencev do denarnih pomoči pripravi posebna delovna skupina in ga predloži Odboru za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje v potrditev. Delovno skupino sestavljajo predstavniki Rdečega križa Slovenije OZ Velenje, Društva za boj proti raku Velenje, Centra za socialno delo Velenje, Župnijske Karitas Velenje, Medobčinske Zveze prijateljev mladine Velenje in drugi. Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje na podlagi vlog dodeljuje sredstva posameznikom, družinam, humanitarnim organizacijam za nakup prehrambnih paketov in šolskih potrebščin ter za letovanje otrok na morju.