O-STA

Generacijski forum s starejšimi odlično sprejet

Velenje, 25. februar 2021 - V sredo, 24. februarja, popoldan smo na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola preko zoom aplikacije pripravili generacijski forum s starejšimi. Razgovori so potekali predvsem o potrebah po starejšim prilagojeni infrastrukturi in dostopnosti do zdravstvene oskrbe ter storitev. Predstavili smo tudi nov razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev. Generacijskega foruma za starejše se je udeležilo več kot 25 oseb. Sogovorniki so občinske investicijske projekte za starejše pohvalili, prav tako pa tudi nov način srečanja, saj so zaradi razmer v zadnjem letu zelo prikrajšani za druženja in razgovore. Izrazili so željo, da s takšnimi srečanji nadaljujemo tudi v prihodnje.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je sprejel naslednje zaključke in zadolžitve:

1. Mestna občina Velenje prepoznava rast potreb po novi infrastrukturi za starejše v Velenju, zato nadaljujemo z vsemi aktivnostmi, ki so vezane na izgradnjo novih oskrbovanih stanovanj. Preverili bomo možnosti za izgradnjo doma za varstvo odraslih oz. stanovanj za starejše na območju Stare vasi. Nadaljevali bomo s pripravo projekta za izgradnjo stanovanj za starejše na Žarovi cesti, podpiramo pa tudi nadgradnjo sedanjega doma za varstvo odraslih.

2. S projektom oskrbe na domu nadaljujemo s pomočjo Doma za varstvo odraslih Velenje. V projekte, ki zadevajo starejše in zdravstveno oskrbo vključili vse zavode in institucije, tudi nevladne organizacije ter bomo tako skupaj prispevali, da bo zdravstvena oskrba na visokem nivoju.

3. Razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje, ki ga v teh dneh zaključujemo, v sodelovanju z društvi upokojencev še enkrat uskladimo in sprejmemo skupno odločitev glede deleža sofinanciranja prijavljenih programov.

4. Mestna občina Velenje pripravi seznam izobraževalnih in drugih programov, ki jih različne velenjske institucije izvajajo za starejše.

5. V Upravi Mestne občine Velenje bomo imenovali koordinatorja oz. skrbnika za društva upokojencev in starejše, ki bo povezoval in usklajeval projekte, programe, sprejemal predloge in pobude ter starejšim posredoval želene informacije.

Pod 1. točko dnevnega reda - potrebe po novi infrastrukturi, je Alenka Rednjak, vodja Urada za premoženje in investicije povedala, da smo leta 2019 namenu predali prvi blok s 15 oskrbovanimi stanovanji. Kmalu bomo pripravili tudi nov projekt, in sicer bomo na Žarovi cesti en objekt porušili in zgradili stanovanja za starejše občane, dogovorjeno je, da bo tudi tovrstna stanovanja sofinanciral Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora je predstavila idejni projekt, ki smo ga pripravili pred časom in na območju sedanje Vrtnarije PUP v Stari vasi nasproti Sončnega parka predvideli izgradnjo novih stanovanjskih kapacitet za starejše. Takrat so predvideli prb. 200 postelj, realizacija pa bo možna po prestavitvi podjetja PUP na drugo lokacijo. Obiskovalce foruma je nagovorila tudi direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc, ki je povedala, da je obstoječi dom nujno potreben nadgradnje, za kar že imajo izdelan projekt in tudi zagotovilo, da naj bi se letos začela realizacija, seveda pa čakajo še uradno potrditev s strani ministrstva. Nadgradnja doma bi omogočila namestitev za vsaj 220 stanovalcev, morda celo več (v čakalni vrsti imajo prb. 500 vlog).

Pod 2. točko dnevnega reda smo obravnavali dostopnost do zdravstvene oskrbe. Vodja urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je na kratko predstavil možnosti, ki jih omogoča naša občina (pomoč družini na domu, javna kuhinja, enkratne denarne pomoči, vsako leto izvedba medgeneracijskega festivala, programi Rdečega križa in Karitasa, izvajanje projekta Kamerat, spletna stran Starosti prijazno mesto ...). Povedal je tudi, da smo storitev pomoč na domu s Centra za socialno delo sedaj prenesli na Dom za varstvo odraslih Velenje, ki že ima tovrstne izkušnje iz drugega kraja. Obiskovalce foruma je nagovoril tudi direktor Zdravstvenega doma Velenje mag. Janko Šteharnik, ki je povedal, da se v Zdravstvenem domu Velenje resnično trudijo in še posebno pozornost namenjajo starejšim. V sodelovanju z Mestno občino Velenje so tako po izbruhu epidemije s številnimi ukrepi, jasno označitvijo vhodov in natančnimi navodili, ki so jih vsi občani prejeli v nabiralnike, občanom olajšali dostop do osebnih zdravnikov in storitev zdravstvenega doma.

Pod 3. točko smo na generacijskem forumu za starejše obravnavali razpis (v pripravi) za sofinanciranje programov društev upokojencev. Vodja urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil nov razpis, ki bo namenjen sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. V teh dneh pa bo objavljen razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov za letošnje leto. Predsednik Društva upokojencev Velenje Franc Vedenik je nov razpis pohvalil, vendar je predlagal nekatere spremembe pri višini lastnega deleža sredstev, saj imajo mala društva sredstev zelo malo.

Pod razno so predstavniki iz posameznih društev predstavili nekatere težave, s katerimi se soočajo, predvsem so izpostavili težave pri delu s pametnimi telefoni in sodobnimi tehnologijami. Zato sta svoje programe predstavili direktorica Duštva Novus Selma Filipančič Jenko in direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje Brigita Kropušek Ranzinger, obe institucije izvajata namreč za starejše veliko programov, tudi takšnih, ki jim bodo pomagali pri sodobnih tehnologijah. Obe sta povedali, da so njihova vrata za starejše vedno odprta in da jim bodo z veseljem pomagali.

Na forumu so sodelovali Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev, Društvo upokojencev državnih in občinskih organov občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mestne občine Velenje, Društvo upokojencev Velenje, Društvo upokojencev Škale, Društvo upokojencev Vinska Gora, Društvo upokojencev Šalek, Društvo upokojencev Šentilj pri Velenju, Klub upokojencev Premogovnika Velenje, Društvo upokojencev Pesje in Društvo upokojencev Paka pri Velenju. Prisotni so bili tudi predstavniki Doma za varstvo odraslih Velenje, Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje in Zdravstvenega doma Velenje.

Pošiljamo fotografijo s foruma.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje