O-STA

Člani sosveta tudi o zlorabah drog, vandalizmu in povečanem smetenju

Velenje, 10. marec 2021 - Včeraj popoldan je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala seja Sosveta za izboljšanje varnosti občanov, ki jo je vodil mag. Iztok Mori, predsednik sosveta in direktor občinske uprave Mestne občine Velenje. Poudaril je, da je namen sosveta v tem, da vse institucije skupaj prispevajo k izboljšanju varnosti naših občank in občanov. V letu 2020 je delo v institucijah zaznamovala epidemija, ki je onemogočila izvedbo številnih projektov.

Člani sosveta so izpostavili področje zlorabe drog, vandalizma in povečanega smetenja v mestu. Velenje v primerjavi z drugimi večjimi mesti v Sloveniji na področju drog ne izstopa. Direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik je povedal, da se v okolici srednjih šol pozna policijska ura, ker se ljudje ne zadržujejo ponoči na klopeh, zato je posledično tudi manj zlorab drog.

V mestu pa smo zaznali tudi več dejanj vandalizma (poškodovana javna stranišča, ograje, fasade itd.) in na tem področju bomo v občini morali povečati nadzor. Ponovno pa vse občanke in občane prosimo, da obvestijo redarsko službo ali policijsko postajo, če bodo priča dejanjem vandalizma.

Glede povečanega smetenja je predsedujoči povedal, da bo letos občinska uprava organizirala čistilno akcijo v petek, 26. marca, in sicer na način, da bo vsak sodelujoči čistil v kraju, kjer živi.

Komandir Policijske postaje Velenje Boštjan Debelak je predstavil varnostne razmere na območju Policijske postaje Velenje in Mestne občine Velenje v letu 2020. Zaznali so manjši porast kaznivih dejanj glede na povprečje zadnjih pet let, kršitve s področja javnega reda so v okviru povprečja. Podanih je bilo 30 kazenskih ovadb (28 v Velenju), povprečje petih let je 28, ter ugotovljenih 89 prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (v Velenju 78), povprečje petih let je 76. V letu 2020 je bilo na naših cestah manj prometnih nesreč in tudi manj hujših posledic v prometnih nesrečah, saj ni bilo nesreče s smrtnim izidom.

Sonja Glažer je predstavila Poročilo o delu Skupne uprave SAŠA regije za leto 2020, v katero je vključenih 10 občin ustanoviteljic: Občina Gornji Grad, Občina Ljubno ob Savinji, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki in Mestna občina Velenje. Potreba po skupnih nalogah se je izkazala na naslednjih delovnih področjih: medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja in urejanje prostora. Teh sedem delovnih področij je oblikovanih v pet medobčinskih služb. V preteklem letu je bilo v skupnem organu zaposlenih 33 javnih uslužbencev. Ni bilo novih zaposlitev, temveč so prerazporedili zaposlene iz občinskih uprav v SOU SAŠA regije. Sonja Glažer je povedala tudi, da bomo še v tem mesecu na pobudo občank in občanov postavili tri dodatna ohišja za stacionarni radar z namenom umirjanja prometa.

S poročilom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je člane sosveta seznanil predsednik Matjaž Pečovnik. Svet se je pri svojem delu tesno povezoval tako z vladnimi kot nevladnimi organizacijami. V letu 2020 so zaradi epidemije morali prekiniti vse preventivne akcije na terenu. Kljub temu so želeli ostati aktivni in delovati v skladu s cilji, ki so si jih zadali. Izvedli so kolesarske izpite za petošolce ter aktivnosti ob prvem in zadnjem šolskem dnevu.

Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje in predsednik Medobčinske LAS, je predstavil delovanje Medobčinske lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje, ki deluje v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V lanskem letu so izvedli več preventivnih aktivnosti: izvedba programa Neodvisen.si, v sklopu katerega so izvedli dogodek Izzivalec ulice za mlade, srečanja staršev v programu Otroci so naše največje bogastvo oziroma t. i. Šola za starše, Družinska rekreacija v Vrtcu Velenje, treningi starševstva Neverjetna leta. Finančno so podprli delovanje terapevtske skupine za zdravljene alkoholikov Breza, ki deluje v Zdravstvenem domu Velenje in tradicionalni Tek očkov.

Člani sosveta so se seznanili tudi s poročilom o brezplačnem pravnem svetovanju, ki ga izvaja Polona Kramer. Zaradi epidemije so morali spremeniti način izvedbe svetovanja, saj so bili fizični stiki dlje časa nemogoči. Zanimanje za svetovanje ni bilo nič manjše, vanj se je vključilo okoli 900 občank in občanov Mestne občine Velenje, starih med 16 in 95 let. Še vedno je med udeleženci 40 % moških in 60 % žensk. Pravni problemi, ki jih rešujejo, iz leta v leto zelo podobni. Največ je še vedno vprašanj s področij dednega, družinskega, stvarnega, obligacijskega, delovnega in kazenskega prava. Število svetovanj je pokazatelj, da so občani to storitev zelo dobro sprejeli.

Pod točko razno je Bojan Prelovšek, namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje, prisotne seznanil s stanjem v občini glede epidemije in predstavil razlike med prvim in drugim valom.

Predstavljena poročila, s katerimi se bodo seznanili tudi svetnice in svetniki na marčevski seji sveta, so objavljena v gradivu na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Uprava in organi/Svet MOV; https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov).

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje