O-STA

Za Radečami ne bo Goričan!

Zaposleni in vodstvo Goričan so z zadovoljstvom sprejeli informacijo, da je nadzorni svet SRD na svoji ponedeljkovi seji obravnaval splošno informacijo o postopku prodaje delnic družbe Goričane d.d. in sprejel odločitev, da postopek v skladu z dosedanjo prakso prodaje državnega premoženja v okviru SRD korektno spelje do konca, predvsem zato, ker gre za prodajo velikega premoženja. Kot je znano, je NS naročil razpisni komisiji, da svojo nalogo v okviru aktivnosti postopka prodaje izpelje do konca in v razgovorih s ponudnikoma odpravi morebitne nejasnosti. Iz zanesljivih virov pa smo izvedeli, da so nekateri poznavalci pričakovali dokončno odločitev o prodaji deleža SRD že na ponedeljkovi seji.

Glede na veliko zanimanje javnosti in glede na izjave gospoda Petra Tevža objavljene v časopisu Delo dne 6. septembra, kjer omenja svoj strateški načrt povezovanja in v tem okviru tudi zanimanje za papirnico Goričane (domnevamo, da gre še vedno za idejo o združevanju slovenskih papirnic, ki pa sta jo stroka pa tudi študija Centra za mednarodno konkurenčnost pod vodstvom Vlada Dimovskega zavrgli), ponovno poudarjamo, da takemu povezovanju tako zaposleni kot vodstvo nasprotujemo.

Prav zaradi tega so se zaposleni skupaj z vodstvom že spomladi odločili, da samostojno nastopijo kot kupec Goričan in tako nadaljujejo uspešno pot razvoja tovarne, ki je bila zastavljena z investicijami v letu 1998. Goričane uživajo za nakup vso potrebno podporo poslovnih partnerjev in finančnih inštitucij.

Za ponudbo Papigorja torej stojijo zaposleni s svojim vodstvom, ki je že dokazalo, da je sposobno uspešno voditi majhno neintegrirano papirnico, kar potrjujejo doseženi rezultati zadnjih let. Širše vodstvo, združeno v družbi Papigor holding d.o.o. je razpisni komisiji predstavilo logično nadaljevanje svojega dosedanjega dela v Goričanah v 10-letnem poslovnem načrtu. Ta načrt zagotavlja nadaljnji razvoj Goričan in daje varnost delovnih mest in zaslužek sedanjim in bodočim zaposlenim.

Našega poslanstva nikoli nismo razumeli kot igre, pa naj bo to z odprtimi ali zaprtimi kartami, ampak kot trdo delo in tako bo tudi v bodoče.

Javnost smo preko medijev že večkrat seznanili z našim uspešnim poslovanjem. Prav tako v skladu s poslovnim načrtom potekajo priprave na izvedbo investicij v novembru letošnjega letu v višini 9 mio DEM. Če odločitev o prodaji v skladu z interesi družbe ne bo sprejeta v neposredni prihodnosti, lahko to ogrozi normalen razvoj družbe in pripelje do neljubih dogodkov, za katere bo vsekakor nekdo dolžan sprejeti odgovornost.