O-STA

Zaključena marčevska seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 16. marec 2021 - Danes je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 16. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo, na kateri je bilo sedemnajst točk dnevnega reda, je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Svetnice in svetniki so vse predlagane akte sprejeli. O vsebini posameznih aktov, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov), vas bomo še obveščali.

Zapisnik 15. seje Sveta Mestne občine Velenje so sprejeli s pripombo.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje (imenovani Klemen Arlič, Tjaša Oderlap, Alma Glotič, Alex Radovanovič, Zvonko Hranjec), Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje (imenovan Drago Martinšek), Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek Velenje (imenovana Simona Valoh) in Predlog Sklepa o izdaji soglasja k podaljšanju mandata direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil Predlog Sklepa o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj.

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-141 CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024 je svetnicam in svetnikom predstavil vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sklenitvi pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Mestni občini Velenje z novim izvajalcem, Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve "pomoč družini na domu" v Mestni občini Velenje in Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje, ki ga svetnice in svetniki sprejmejo brez razprave, je predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili, ki so se predhodno že obravnavala na Sosvetu za izboljšanje varnosti občanov (Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2020, Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2020, Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje za leto 2020 in Poročilo o delu Skupne občinske uprave SAŠA regije za leto 2020).