O-STA

Mladinski svet Slovenije sprejel mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih

Na seji Zbora Mladinskega sveta Slovenije, ki je potekala 24. marca 2021, je bil sprejet mnenjski dokument o duševnem zdravju mladih. Gre za splošen in širok dokument, ki opredeljuje izzive in potrebe mladih na področju duševnega zdravja ter predloge za sistemske izboljšave na tem področju. S pričujočim dokumentom želimo mladinske organizacije prispevati k boljšim javnim politikam, hkrati pa tudi k ozaveščanju in spodbujanju dejavnosti na področju duševnega zdravja znotraj mladinskega sektorja.

Področje krepitve duševnega zdravja mladih je vse bolj pomembno, potreba po širšem družbenem odzivu ter opozarjanju na to problematiko pa postaja vedno večja. Duševno zdravje je v Sloveniji še vedno premalo naslovljeno in sistemsko urejeno področje. Posledice slabo obravnavanega in ne reguliranega področja občutijo vse demografske skupine prebivalcev, zlasti pa prizadenejo mlade, ki se ob svojem vstopu v samostojno življenje srečujejo še z mnogimi drugimi izzivi, kot so iskanje primerne zaposlitve in stanovanja, nezmožnost osamosvojitve, revščina, težke družinske razmere, stigma zaradi pripadnosti različnim manjšinam oz. deprivilegiranim skupinam v družbi. V zadnjem času pa je vpliv ukrepov ob pojavu koronavirusa še dodatno poslabšal socialni položaj in duševno zdravje mladih.

Med ključne problematike na področju duševnega zdravja uvrščamo:

- Slaba dostopnost strokovne pomoči za mlade, predolge čakalne dobe in preobremenjeni centri za duševno zdravje predstavljajo ključni problem.

- V srednjih šolah zaznavamo bistveno premalo vsebin s področja duševnega zdravja, prav tako čutimo potrebo po izobraževanju pedagoških delavcev na tem področju.

- Odsotnost sistemske skrbi za duševno zdravje študentov (kot jo poznamo v osnovnih in srednjih šolah); prav tako podporo na tem področju potrebujejo predavatelji.

- Kaže se velika potreba po širitvi preventivnih programov, s katerimi mladim pomagamo graditi pozitivno samopodobo in dobre medsebojne odnose, jim pomagamo pri soočanju s stresom in stiskami ter jih informiramo, kako in kje iskati pomoč.

- Duševno zdravje mladih v delovnem okolju je poseben izziv, saj so mladi večinoma zaposleni za določen čas in zato pogosto menjujejo službe, v katerih so vedno znova pod pritiskom, da se morajo dokazovati, hkrati pa so nenehno v procesu iskanja službe, kar pogosto prispeva k izgorevanju.

- Pri mladinskih oz. nevladnih organizacijah, sploh tistih, ki nimajo programov za področje duševnega zdravja, se kaže potreba po osnovnih znanjih o ravnanju z mladimi, ki izražajo duševne stiske (kaj storiti, kam jih napotiti, kako pomagati)

- Organizacije so sicer izrazile tudi potrebo po medsebojnem mreženju, izmenjavi informacij in znanj ter po tesnejšem sodelovanju s šolami in zdravstvenimi institucijami na področju duševnega zdravja mladih.

Trenutno stanje na področju duševnega zdravja kaže na to, da zakonska ureditev ni zadostna. Leta 2018 je sicer bila sprejeta težko pričakovana Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, vendar je njena implementacija trenutno zelo omejena. Zato na Mladinskem svetu Slovenije pozivamo k čimprejšnji zakonski ureditvi področja duševnega zdravja in implementaciji Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja v sodelovanju s stroko, ki bo prinesla želene rezultate in pozitivne spremembe.

Celotni mnenjski dokument je dostopen na naši spletni strani tukaj.

Več informacij:

Nina Rogelj Peloza, podpredsednica MSS za trajnostni razvoj

e: nina.rogelj.peloza@mss.si

telefon: +386 40 431 234