O-STA

Hexion Specialty Chemicals, Inc. objavil rezultate drugega četrtletja

COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--22 avgusta, 2005--Družba Hexion Specialty
Chemicals, Inc. je danes objavila poslovne rezultate drugega četrtletja letošnjega leta (do 30. junija) in ameriški komisiji za nadzor trga vrednostnih papirjev oddala četrtletno poročilo na obrazcu 10-Q.

Glavni poudarki tega četrtletja:

-- Skupni prihodki od prodaje v višini 1,2 milijarde dolarjev, kar je po ocenah za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani;

-- Prihodki iz poslovanja v višini 51 milijonov USD;

-- Čista izguba v višini 57 milijonov USD, kar vključuje negativni učinek povezan z ustanavljanjem podjetja in izgube zaradi opuščenih programov v višini 71 milijonov USD.

-- Ocenjeni prilagojeni dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v višini 150 milijonov USD, kar je za 28 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. (To ni merilo po računovodskem standardu GAAP, je pa z njim usklajeno kasneje v tem sporočilu.)

Navedeni izidi odražajo skupne rezultate podjetji, ki so se nedavno združili v družbo Hexion Specialty Chemicals: Borden Chemical, Inc., Resolution Performance Products, LLC (RPP), Resolution Specialty Materials, LLC (RSM), in Bakelite AG. Borden Chemical je Bakelite prevzel 29. aprila in se 31. maja združil z RPP in RSM, s čimer je nastala družba Hexion Specialty Chemicals. Objavljeni rezultati za drugo četrtletje in za prvih šest mesecev vključujejo rezultate Bakelita samo od datuma njegovega prevzema, medtem ko so pri ostalih treh podjetjih, ki so jih imele v lasti hčerinske družbe Apollo Management, L.P., zajeti rezultati za celotno obdobje.
"V tem četrtletju smo beležili solidno poslovanje v večini tržnih segmentov," je dejal Craig O. Morrison, predsednik in glavni izvršni direktor Hexiona. "Osredotočamo se na zadovoljevanje potreb naših kupcev ob sočasni integraciji poslovanja, s katerim želimo izkoristiti sinergije med pridruženimi podjetji. Naše ekipe si prizadevajo ustvariti prihranke pri poslovanju, nabavi surovin in organizaciji podjetja. Prepričani smo, da nam bodo aktivnosti, ki jih nameravamo izpeljati do konca leta, omogočile doseči napovedane sinergijske učinke v višini 75 milijonov dolarjev do konca leta 2006."
Negativni učinek na neto prihodke tega četrtletja v višini 71 milijonov USD vključuje stroške združitve podjetji Borden Chemical, RPP in RSM v višini 22 milijonov USD; odpis aktivnih časovnih razmejitev v zvezi z zamenjavo kreditnih aranžmajev podjetji RSM, RPP in Borden Chemical in refinanciranjem dolga povezanega s prevzemom Bakelita v skupni višini 17 milijonov USD; za 8 milijonov USD stroškov zaradi izplačila upravičencem opcij zaradi sprememb v zvezi z združevanjem; in čista izguba v višini 10 milijonov USD, ki je povezana s poravnavo spora v zvezi z opuščenimi programi. Družba je poleg tega plačala za 14 milijonov davkov v tujini.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Hexion Specialty Chemicals beležila prihodke od prodaje v višini 2,2 milijarde USD, kar je po ocenah za 25 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki iz poslovanja so znašali 111 milijonov USD, čista izguba pa 67 milijonov USD. Ta znesek vključuje stroške transakcij v višini 29 milijonov USD, odpis aktivnih časovnih razmejitev v višini 17 milijonov USD, 10 milijonov izgube zaradi opuščenih poslov, izplačilo upravičencem opcij v višini 8 milijonov USD in plačilo davkov v tujini v višini 14 milijonov. Ocenjen prilagojen dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo v prvih šestih mesecih je znašal 291 milijonov USD, kar je 30-odstotni porast v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Poročilo, ki ga je družba danes oddala na obrazcu 10-Q, vsebuje natančnejšo razlago njenega poslovanja. Hexion Specialty Chemicals je oddal registracijsko prijavo na obrazcu S-1, ki pa še ni vstopila v veljavo, zato ne bo pripravil video konference, na kateri bi predstavil svoje rezultate.

Prilagojen EBITDA

Prilagojen dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo je definiran kot dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo, ki ne vključuje izrednih postavk in drugih prilagoditev dovoljene pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti v zvezi z določenimi dolžniškimi instrumenti podjetja. Družba meni, da je z upoštevanjem dodatnih prilagoditev zagotovila dodatne informacije investitorjem in da je tako delovala v skladu s svojimi obveznostmi.

Prilagojen EBITDA ni mišljen kot merilo poslovanja v skladu s splošno priznanimi računovodskimi načeli (GAAP), poleg tega se lahko izračun in uporaba tega merila razlikuje od drugih podjetij. Ta merila, ki niso v skladu z GAAP, se ne smejo uporabljati neodvisno od drugih podatkov ali namesto meril poslovanja oziroma likvidnosti, kot tudi ne kot alternativa neto izgubi po GAAP-u za potrebe ocenjevanja poslovnih izidov podjetja, ki so bili pripravljeni v skladu z GAAP.
-0-
*T
Uskladitev prilagojenega EBITDA s čisto izgubo (v milijonih USD)
----------------------------------------------------------------------

Drugo četrtletje Prvo polletje
2005 2004 2005 2004
--------- -------- -------- -------

Čista izguba (57) (7) (67) (15)
Amortizacija 36 16 72 31
Stroški obresti (1) 67 20 113 39
Stroški davka na dobiček (v dobro) 22 (10) 35 (18)
--------- -------- -------- -------

EBITDA 68 19 153 37

Prilagoditve
-----------
Stroški transakcij (2) 22 7 29 7
Negotovinski stroški (3) 18 66 22 70
Izredne postavke (4) 23 29 37 54
Prevzemi (5) - (25) 12 13
Sinergije (6) 19 21 38 42
--------- -------- -------- -------

Prilagojen ocenjen EBITDA 150 117 291 223

(1) Stroški obresti vključujejo 17 mio USD zaradi odpisa aktivnih časovnih razmejitev. Od tega je bilo 6 mio USD porabljenih za premostitev kreditnega aranžmaja, ki je bil poplačan v letu 2005, in 11 mio USD povezanih s predčasnim zaključkom kreditnih aranžmajev pridruženih podjetij.
(2) Znesek predstavlja stroške transakcij v zvezi s prevzemom Bakelita in združitve podjetij Borden Chemical, RPP, RSM in Bakelite.
(3) Gre za negotovinske stroške, kot so zmanjšanje vrednosti osnovnih in neopredmetenih sredstev ter oslabitev dobrega imena podjetja, stroške izplačila upravičencem opcij in nerealizirano izgubo pri dolžniških instrumenti, ki se glasijo na valute, v katerih imetnik sicer načeloma ne posluje.
(4) Med izredne postavke sodi:

Drugo trimesečje Prvo polletje
2005 2004 2005 2004
--------- -------- -------- -------

Učinki nakupnega knjigovodstva/zaloge 9 1 9 (1)
Provizija za upravljanje 1 1 2 1
Opuščeni programi 10 - 10 -
Poslovna preusmeritev 2 15 4 30
Drugo 1 12 12 24
--------- -------- -------- -------
Skupaj 23 29 37 54

(5) Znesek predstavlja učinek prevzema in združitev na EBITDA (pred uskladitvijo), kot da je do njih prišlo v začetku obdobja.
(6) Gre za oceno stroškovnih sinergij od prevzema Bakelita in združitev.
*T

O družbi Hexion Specialty Chemicals

Hexion Specialty Chemicals, ki ima sedež v Columbusu, v ameriški zvezni državi Ohio, združuje nekdanja podjetja Borden Chemical, Bakelite, Resolution Performance Products in Resolution Specialty Materials v vodilnega svetovnega proizvajalca na področju smol s termičnim nanosom. Hexion prek 86 proizvodnih in distribucijskih enot v 18 državah svetovne lesne in industrijske trge oskrbuje z široko paleto tehnologij termičnega nanosa, specializiranih proizvodov in tehnično podporo za kupce v različnih industrijskih panogah in z različnimi možnostmi uporabe. Hexion Specialty Chemicals je v lasti hčerinskega podjetja Apollo Management, L.P. Dodatne informacije so na volji na spletni strani www.hexionchem.com.

Opozorilo glede napovedi

Izjave, ki jih vsebuje to sporočilo lahko vključujejo napovedi glede finančnih rezultatov družbe, kot jih pojmuje poglavje 27A noveliranega zakona o trgu vrednostnih papirjev iz leta 1933, in poglavje 21B noveliranega zakona o trgu vrednostnih papirjev iz leta 1934. Napovedi so bile narejene na podlagi trenutno dosegljivih podatkov in poslovnih načrtov. Zaradi tveganj in negotovosti v zvezi s poslovanjem družbe, njenih trgov, storitev, cen in drugih dejavnikov, ki so navedeni v poročilih Agenciji za trg vrednostnih papirjev, se dejanski rezultati lahko bistveno razlikujejo od tu navedenih. Omenjena tveganja in negotovosti med drugim vključujejo gospodarske, konkurenčne, zakonske, vladne in tehnološke dejavnike. Tako ni nobenega zagotovila, da se bodo predvidevanja družbe uresničila. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, da javnost seznanimo s popravki v zvezi z napovedmi, ne glede ali bi do njih prišlo na podlagi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega, razen kot to določa zakon.


KONTAKT Hexion Specialty Chemicals, Inc.

Peter F. Loscocco, 614-225-4127
peter.loscocco@hexionchem.com