O-STA

Zaključena aprilska seja sveta

Velenje, 20. april 2021 - Včeraj je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 17. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo, na kateri je bilo 17 točk dnevnega reda, je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. O vsebini posameznih aktov, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov), vas bomo še obveščali.

Svetnice in svetniki so najprej sprejeli zapisnika 16. redne in 3. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predstavitev projekta "Prestrukturiranje regije SAŠA skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva", s katero so se svetnice in svetniki seznanili, je predstavil vodja projektne skupine doc. dr. Franc Žerdin.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje (imenovana mag. Karmen Grabant) in Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (imenovan Franc Sever).

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je predstavil Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah in Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila za izdajo soglasja k delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov.

S Predlogom Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah Mestna občina Velenje kot ustanovitelj ugotavlja, da podružnična osnovna šola v Cirkovcah v šolskem letu 2021/2022 na podlagi podatkov o številu vpisanih otrok ne bo izpolnjevala pogojev za delovanje. Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2021/2022 je vpisano število učencev premajhno in v skladu s pravilnikom ne izpolnjujemo pogojev za obstoj in do sredstev za delovanje s strani ministrstva nismo upravičeni. Glede na to, da je podružnica začasno zaprta že v šolskem letu 2020/2021, posledično zaradi tega učenci že obiskujejo matično šolo, jo bodo tudi bodoči prvošolci. Sklep so svetnice in svetniki sprejeli.

S Predlogom Sklepa o podelitvi pooblastila za izdajo soglasja k delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana Mestne občine Velenje za izdajo soglasja za izplačilo dela plač za delovno uspešnost poslovodnih organov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Velenje. O izvrševanju pooblastila se Svetu Mestne občine Velenje poroča enkrat letno.

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 410-0402-0014 Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024 je predstavila vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar. Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti "JR PMIS". Mestna občina Velenje bo tako v letu 2021 kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti. Projekt bo v primeru uspešne kandidature sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se bo pričel izvajati septembra 2021 in se bo izvajal do konca meseca avgusta 2023.

Vodja Urada za premoženje in investicije Alenka Rednjak je predstavila Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1403-016 Program revitalizacije starotrškega jedra v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2021-2024. Mestna občina Velenje med letoma 2017 in 2021 izvaja projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt fizične prenove bo v letu 2021 končan; s tem bo pripravljen na vnos vsebin in revitalizacijo območja tudi v programskem smislu. V okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe ostajajo neporabljena sredstva, ki se bodo v okviru novega povabila, objavljenega s strani Združenja mestnih občin Slovenije, ponovno razpisala. Zato bo Mestna občina Velenje v letu 2021 kandidirala za pridobitev teh sredstev s projektom Program Revitalizacija starotrškega jedra. Projekt bi lahko bil v primeru uspešne kandidature v višini 80 % upravičenih stroškov sofinanciran z evropskimi sredstvi iz ESRR in sredstvi proračuna Republike Slovenije. Projekt se bo pričel izvajati septembra 2021 in se bo izvajal do 30. junija 2023.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je predstavil Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli. O tem smo že obveščali.

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje je predstavila vodja Urada za premoženje in investicije Alenka Rednjak in svetnice in svetniki so ga sprejeli.

Svetniki so na pobudo svetnika Mateja Jenka razširili dnevni red s točko Javna podpora zahteve za referendumsko pobudo novele Zakona o vodah. Na predlog župana Petra Dermola so obravnavo te točke sklenili s predlogom, da bo Svet Mestne občine Velenje o tem odločal, ko bo pripravljeno ustrezno gradivo.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje in se seznanili z letnimi poročili Zdravstvenega doma Velenje, Lekarne Velenje in Poročilom o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje. O posameznih točkah bomo še obveščali.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje