O-STA

Javno predstavljen osnutek študije za prestrukturiranje SAŠA regije

Velenje, 22. april 2021 - Vodja Odbora za pravičen prehod v okviru Območnega razvojnega sveta SAŠA doc. dr. Franc Žerdin je svetnicam in svetnikom predstavil osnutek študije Prestrukturiranje regije SAŠA skladno s politiko pravičnega prehoda iz premogovništva, ki je nastal v okviru območnega razvojnega programa SAŠA regije. Člani odbora so kot vizijo navedli: "V Savinjsko-šaleški regiji si bomo prizadevali izvesti pravičen prehod iz premogovniške regije v regijo z uspešnim gospodarstvom, zadovoljnimi ljudmi ter zelenim in življenju prijaznim okoljem." Na osnutek študije, ki je objavljena na spletni strani http://crti.si/prestrukturiranje-regije-sasa-skladno-s-politiko-pravicnega-prehoda, lahko podate pobude in predloge sprememb za dopolnitev do 31. maja 2021. Pripravljavci študije bodo pripravili tudi regijsko konferenco, s katero želijo odpreti čim širšo razpravo z vsemi deležniki in na ta način dokument še nadgraditi.

V študiji so predstavljeni nekateri danes znani projekti, ki smo jih v SAŠA regiji skupaj z gospodarstvom, sindikati, nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi prijavili v strategijo prestrukturiranja premogovne regije za pridobitev nepovratnih sredstev iz JTM sistema (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod), in sicer: Postavitev plinsko-parnega postrojenja, Lesnopredelovalni center Velenje, Proizvodnja vodika z uplinjanjem biomase, Vodikove tehnologije v brezemisijskem transportu in razogljičenju energetike, Vzpostavitev nove poslovne cone Pesje, Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA, Center prihodnosti, Zlati grič - zelena soseska, Tehnološki inovacijski center Univerze Maribor - INOVUM, Poslovno-kompetenčni center MEGATel, Razvojni center za ponovno uporabo odpadne plastike in nova tovarna biorazgradljivih materialov.

Savinjsko-šaleška regija se bo zaradi usihanja premogovništva spreminjala, zato moramo najti odgovore na vprašanja, kakšno regijo bomo v prihodnje njeni prebivalci cenili in vrednotili, jo sprejeli kot željeno destinacijo, v kateri bomo živeli, si ustvarili družino in si prizadevali za prijazno življenje vsakega posameznika ter uspešen razvoj regije kot celote. Če bomo znali spodbuditi prizadevanje za visoko dodano vrednost slehernega prebivalca v regiji, nam bo uspelo zagotoviti ugledno dodano vrednost tudi za prestrukturirano regijo v celoti. Ne glede na pričakovane spremembe in nevarnosti, ki so prisotne in se bodo dogajale tudi v prihodnje, moramo proces prestrukturiranja regije obravnavati predvsem kot priložnost za izvedbo sprememb, tudi tistih, ki sovpadajo z napori EU za prehod v brezogljično družbo.

Pravičen prehod zahteva izgradnjo domov za vse večje število ostarelih, ureditev kvalitetne rehabilitacije in zdravstvene oskrbe, izgradnjo vsaj 600 novih stanovanj za mlade družine, ki jih moramo zadržati ali privabiti v regijo, razvoj novih raziskovalnih inštitucij ter kvalitetnih izobraževalnih programov, delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, mlade strokovnjake, ki bodo svoje znanje pokazali v nastajajočih mikro, majhnih in srednjih podjetjih, v turizmu, kmetijstvu, prestrukturiranih energetskih dejavnostih ipd.

Kot je poudaril dr. Franc Žerdin, se morajo pri sprejemanju odločitev odločevalci (država) zavedati, da je najdražja tista energija, ki je ni. Pri tem si državljani vsekakor zaslužimo, da nas država pred odločitvijo o letnici prehoda podrobno in odkrito seznani z energetsko politiko Slovenije do leta 2050 in s ceno, ki jo bomo porabniki za omenjeno dobrino v prihodnosti morali plačati.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje