O-STA

Vabilo na okroglo mizo: Zgodovinopisje, politika spomina in politični revizionizem v postresničnostni družbi

Okrogla miza

"Zgodovinopisje, politika spomina in politični revizionizem v postresničnostni družbi"

četrtek, 20. maja 2021, ob 11.30

YouTube kanal Oddelka za zgodovino FF UL

Oddelek za zgodovino FF, Univerza v Ljubljani - YouTube

Organizator dogodka: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Okroglo mizo Zgodovinopisje, politika spomina in politični revizionizem v postresničnostni družbi, ki bo potekala na platformi zoom in ki jo bo mogoče spremljati na YouTube kanalu Oddelka za zgodovino FF UL, bosta povezovala: doc. dr. Jernej Kosi in doc. dr. Ana Cergol Paradiž; sodelujejo: prof. dr. Božo Repe, prof. dr. Marta Verginella, izr. prof. dr. Rok Stergar in izr. prof. dr. Sašo Jerše.

Slovenske zgodovinarke in zgodovinarji se leta 2021 znova soočamo z izzivom, ki zadeva samo bistvo našega poklica - z izzivom iskanja odgovora na vprašanje kako, zakaj in čemu v sodobni družbi sploh kritično misliti preteklost. K vnovičnemu premisleku nas tokrat, nemara še veliko bolj izrazito kot v preteklih desetletjih, spodbujajo konfliktne družbene spremembe, problematične kulturne preobrazbe in sporne politične odločitve, ki vplivajo na naš poklicni vsakdan in na naše poklicno udejstvovanje. In četudi najprej pomislimo na domačo družbeno stvarnost, pa se vendar tovrstni premislek ne vsiljuje zgolj v slovenskem kontekstu. Nasprotno, izzivi, s katerimi se soočamo, so veliko kompleksnejši in vseobsegajoči. Po eni strani jih gre razumeti v specifičnem srednjeevropskem političnem in kulturnem kontekstu. Hkrati pa so tudi del globalnih preobrazb, za katere so v zadnjem desetletju značilni pogosti izbruhi vse silovitejših kriz.

Na okrogli mizi se bomo posvetili naslednjim vprašanjem:

Kakšna je vloga poklicnega zgodovinopisja kot kritične discipline o preteklosti v postresničnostni družbi?

Kaj lahko kritično zgodovinopisje prispeva k praksam kolektivnega spominjanja, ki jih promovira država?

O sodelujočih:

Dr. Jernej Kosi (1982) je docent za slovensko in občo novejšo zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot podoktorski raziskovalec deluje tudi na Inštitutu za politično zgodovino v Budimpešti v okviru ERC projekta Nepostrans. Raziskovalno se posveča preteklosti današnjega slovenskega prostora in tukaj živečega prebivalstva v 19. in 20. stoletju. Je vodja raziskovalnega projekta o postimperialnih tranzicijah na slovenskih mejnih območjih v letih po razpadu Avstro-Ogrske. V preteklosti je sodeloval v različnih domačih in tujih projektih, raziskovalno pa se je izpopolnjeval v Avstriji (Gradec, Dunaj) in Italiji (Firence). Leta 2013 je v knjižni obliki izšla njegova disertacija o zgodovini nastanka slovenskega nacionalnega gibanja (Kako je nastal slovenski narod, Založba Sophia).

Dr. Ana Cergol Paradiž (1983) je docentka za slovensko in občo novejšo zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovala je pri več raziskovalnih projektih, je članica evropskega raziskovalnega projekta EIRENE - Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severozahodnega jadranskega prostora. Raziskuje zgodovino žensk, telesa in znanosti ter demografsko zgodovino in socialno zgodovino medicine. Družbeno se je angažirala kot urednica portala Spol.si, kasneje pa kot članica njegovega uredništva. Je (so)avtorica razstav, znanstvenih študij in poljudnih člankov, ki posegajo na različna vsebinska področja, npr. nedavno so izšle njene naslednje študije: Evgenika na Slovenskem (2015); CERGOL PARADIŽ, Ana. Dinarska ali jadranska rasa? : italijanski znanstveni rasizem, severni Jadran in Balkan. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 26, št. 4, str. 1197-1216; CERGOL PARADIŽ, Ana, SELIŠNIK, Irena. Military courts from a gender perspective. V: BOISSERIE, Étienne (ur.), MONDINI, Marco (ur.). I disarmati = The disarmed : profunghi, prigioneri e donne del fronte italo-austriaco = refugees, prisoners and women of the Austro-Italian front. [Rovereto]: Museo Storico Italiano della Guerra, 2020, str. 97-122.

Dr. Božo Repe (1956) je redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z raziskovanjem novejše slovenske zgodovine ter zgodovine srednje in jugovzhodne Evrope. Poleg raziskovalnega projekta "Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva", vodi tudi raziskovalni program Slovenska zgodovina. Aktiven je tudi kot kolumnist in družbeni in politični aktivist. Leta 2004 je soustanovil gibanje Forum 21, leta 2013 pa je bil med vodilnimi člani Odbora za pravično in solidarno družbo, ki se je pozneje preoblikoval v stranko Solidarnost. Njegove najpomembnejše monografije so: Milan Kučan, prvi predsednik. Ljubljana: Cankarjeva založba (2015); S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. Ljubljana: Cankarjeva založba (2015); Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan (2002); "Liberalizem" v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije (1992). Obračun s Perspektivami. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče (1990).

Dr. Marta Verginella (1960) je redna profesorica za slovensko in občo novejšo zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vodila je in sodelovala pri številnih raziskovalnih projektih, je vodja projekta EIRENE - Povojne tranzicije v luči spola: primer severovzhodne Jadranske regije (ERC Advanced Grant). Za svoje raziskovalno delo je leta 2019 prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge. Pri raziskovalnem delu se posveča zgodovini 19. stoletja, ustni zgodovini, zgodovini žensk in spola, socialni zgodovini, mejnim in nacionalnim študijam ter spominskim študijam. V povezavi področjem spominskih študij je npr. objavila naslednje razprave: Political remake of Slovenian history and trivialisation of memory. V: LUTHAR, Oto (ur.), UHL, Heidemarie (ur.). The memory of guilt revisited : the Slovenian post-socialist remembrance landscape in transition. Göttingen: V & R unipress, cop. 2019. Jg. 46, h. 2, str. 189-204, 295. Zeitgeschichte, Jg. 46, H. 2.; Zgodovinopisna in politična raba pričevalca. Acta Histriae, 2012, letn. 20, št. 1/2, str. 107-120; Asimmetrie, malintesi e sguardi speculari : da una storia etnocentrica ad una storia plurale e congiunta della regione alto-adriatica. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 20, št. 3, str. 321-334.

Dr. Rok Stergar (1973) je izredni profesor za slovensko in občo novejšo zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Najpomembnejša področja njegovega raziskovanja so zgodovina Habsburške monarhije v 19. stoletju, zgodovina nacionalizmov in prve svetovne vojne. Sodeluje v okviru številnih domačih in tujih raziskovalnih projektov in od leta 2020 vodi projekt Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija in od marca letos skupni češko-slovenski projekt Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimperialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923. Njegovi nedavni pomembnejši objavi sta sintetično poglavje "Habsburg South Slavs in Peace and War, 1912-1918," objavljena v Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History (2020), in študija "Ethnic Boxes: The Unintended Consequences of Habsburg Bureaucratic Classification," ki sta jo s Tamaro Scheer leta 2018 objavila v Nationalities Papers.

Dr. Sašo Jerše (1974) je izredni professor za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka. Njegova raziskovanja se usmerjajo zlasti v politično in pravno zgodovino dežel Notranje Avstrije v zgodnjem novem veku; zgodovino reformacije in protestantizma; zgodovino političnih idej v zgodnjem novem veku; zgodovino historične misli; spominske študije. Bil je štipendist različnih domačih in tujih fundacij, med drugim Sklada Dr. Franca Munde, Knafljeve ustanove ter Nemške zveze za akademsko izmenjavo (DAAD) in Avstrijske znanstvene fundacije (OeAD). Je avtor ali urednik številnih študij, npr.: Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne - Zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije (2017); "Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav." Zgodovinski časopis 71, št. 1-2: 246-267 (2017); "Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Die 'imaginaires politiques' Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts." Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung (2013); Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ljubljana: Slovenska matica (2009).

Kontakti:

doc. dr. Jernej Kosi,

https://zgodovina.ff.uni-lj.si/zaposleni/jernej-kosi

e-mail: jernej.kosi@ff.uni-lj.si

doc. dr. Ana Cergol Paradiž,

https://zgodovina.ff.uni-lj.si/zaposleni/ana-cergol-paradiz

e-mail: ana.cergol@ff.uni-lj.si

doc. dr. Dušan Mlacović, predstojnik oddelka

https://zgodovina.ff.uni-lj.si/zaposleni/dusan-mlacovic

e-mail: dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si

tajništvo oddelka:

ga. Jasna Vanček, strokovna sodelavka

https://zgodovina.ff.uni-lj.si/zaposleni/jasna-vancek

e-mail: jasna.vancek@ff.uni-lj.si

telefon: +386 (0)1 241 11 90