O-STA

Izbran je izvajalec za prenovo ceste v Črni vasi

Ljubljana, 20. maj 2021 - Javni holding Ljubljana je po pooblastilu naročnikov v postopku javnega naročanja izbral izvajalca za projekt Komunalne in prometne ureditve Črnovaške ceste. Dela v vrednosti 29.692.520,35 EUR brez DDV bo izvajalo podjetje CGP d. d., v sodelovanju s partnerskim podjetjem PRENOVA-GRADBENIK d. o. o. V okviru projekta bodo Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana komunalno in prometno uredile dotrajano Črnovaško cesto in tako zagotovili varnejše, udobnejše in prijetnejše površine za vse udeležence v prometu. Gradbena dela se bodo predvidoma začela v juniju.

Javni holding Ljubljana je na podlagi pooblastil naročnikov Mestne občine Ljubljana, JP Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana, izvedel postopek javnega naročila za projekt Komunalne in prometne ureditve Črnovaške ceste. V skladu z Zakonom o javnem naročanju je na podlagi povabila k oddaji ponudb prejel ponudbo ponudnika CGP d. d. v skupnem nastopu s partnerjem PRENOVA-GRADBENIK d. o. o. s skupno ponudbeno vrednostjo 34.932.376,88 EUR brez DDV. Po pregledu ponudb je bil ponudnik povabljen na pogajanja, ki so potekala 19. maja 2021. Na pogajanjih je ponudnik ponudil popust v višini 5.239.856,53 EUR brez DDV. Končna skupna vrednost del na projektu tako znaša 29.692.520,35 EUR brez DDV. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila včeraj poslana izbranemu ponudniku.

V okviru projekta Komunalne in prometne ureditve ceste Črna vas bo Mestna občina Ljubljana zgradila vakuumsko fekalno kanalizacijo ter vodovod v naselju Črna vas, rekonstruirala cestišče in uredila pločnike in kolesarsko stezo. V sklopu rekonstrukcije ceste v Črni vasi med Ižansko cesto in potokom Iška JP Vodovod Kanalizacija Snaga načrtuje tudi rekonstrukcijo vodovodnega omrežja. Z rekonstrukcijo javnega vodovoda bodo obnovljeni tudi obstoječi hišni vodovodni priključki. Predvidena je rekonstrukcija primarnega vodovoda, ki poteka po severni strani ceste (nov cevovod bo umeščen v pločnik na severni strani ceste), poleg tega pa so ob južni strani ceste na posameznih odsekih predvideni sekundarni cevovodi za navezave hišnih vodovodnih priključkov, ki potekajo po tej strani. Skupna dolžina predvidenega primarnega cevovoda je 3.752 m, dolžina sekundarnih cevovodov pa 2.344 m. Energetika Ljubljana bo na območju Črnovaške ceste zgradila plinovodno omrežje, ki bo zagotavljalo oskrbo obstoječih in novo predvidenih stavb z zemeljskim plinom. Prehod na oskrbo z zemeljskim plinom je alternativa obstoječim sistemom kurišč na trda goriva in uporabi kurilnega olja tako na stroškovnem kot na nivoju vplivov na okolje.

Projekt bodo financirale Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod Kanalizacija Snaga in Energetika Ljubljana. Ker je projekt prometne ureditve Črnovaške ceste umeščen v dogovor za razvoj regij LUR, je predvideno, da bosta naložbo v tem delu sofinancirali tudi Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija v okviru PN 4.4. Gradnja regionalnih kolesarskih povezav - DRR.

Omenjeni projekt ima Mestna občina Ljubljana že več let v načrtu, saj je cesta precej dotrajana in neprijazna za udeležence v prometu. Gre za finančno obsežen in zahteven projekt tako z vidika dokumentacije kot tudi gradnje, saj bo ta potekala na težavni podlagi Ljubljanskega barja, kjer bo potrebno na določenih območjih podlago, z namenom zagotavljanja trdnosti, ustrezno pripraviti z dodatnim materialom, utrjevanjem in posedanjem.