O-STA

Jutri se bodo članice in člani Sveta Mestne občine Velenje sestali na redni seji

Velenje, 24. maj 2021 - Jutri, 25. maja, od 8. ure dalje bo v veliki dvorani Doma kulture Velenje potekala 18. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje
 4. Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje člana v Razvojni svet Savinjske regije
 5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5)
 6. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2020 in iz preteklih let
 7. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2020
 8. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2020
 9. Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021
 10. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2020
 11. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2021
 12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
 13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje
 14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje
 15. Osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje
 16. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2021
 17. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa-vzhod
 18. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Lipa-zahod
 19. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Selo
 20. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje
 21. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša-vzhod
 22. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas-zahod (Tehnološki park Velenje)
 23. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020
 24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2020
 25. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v MO Velenje za leto 2020

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje