O-STA

Svetnice in svetniki majsko sejo uspešno sklenili

Velenje, 25. maj 2021 - Danes je v Domu kulture Velenje od 8. ure dalje potekala 18. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo, na kateri je bilo 25 točk dnevnega reda, je vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Člani sveta so vse akte, kot so bili predlagani, tudi sprejeli. O vsebini posameznih aktov, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov), vas bomo še obveščali.

Svetnice in svetniki so najprej sprejeli zapisnik 17. redne seje Sveta Mestne občine Velenje.

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski center Velenje (imenovan Janko Urbanc) in Predlog Sklepa o predlogu za imenovanje člana v Razvojni svet Savinjske regije (župan Peter Dermol) je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik je predstavila Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (parceli 951 842/4 in 951 842/5).

Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je predstavil Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2020 in iz preteklih let.

Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2020 je predstavila vodja Urada za splošne zadeve in javne finance Amra Kadrić.

Svetnice in svetniki so se tudi podrobneje seznanili s področjem ravnanja z odpadki, in sicer s Poročilom o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2020 in Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2020.

Na podlagi poročil so sprejeli Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2021 in Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službeodlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2021.

Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti, je predstavil Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Predloge aktov so svetnice in svetniki podprli.

Osnutek Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade v Mestni občini Velenje, ki ga je predstavila mag. Branka Gradišnik, so svetnice in svetniki sprejeli. Na junijski seji bodo obravnavali predlog odloka.

Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Velenje Rok Gril je predstavil Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2021, s katerim se svet seznani.

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi uradna prečiščena besedila Odloka o zazidalnem načrtu Lipa-vzhod, Odloka o zazidalnem načrtu Lipa-zahod, Odloka o zazidalnem načrtu Selo, Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje, Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša-vzhod in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas-zahod (Tehnološki park Velenje) in se seznanili z letnima poročiloma Komunalnega podjetja Velenje in Mladinskega centra Velenje ter z izvedenimi aktivnostmi za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje