O-STA

Uspešno delovanje Mladinskega centra Velenje in imenovanje novega direktorja

Velenje, 25. maj 2021 - Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje prisluhnili poročilu o delovanju Mladinskega centra Velenje v lanskem letu, ki ga je predstavil Marko Pritržnik, dosedanji direktor Mladinskega centra Velenje (v nadaljevanju MC Velenje). MC Velenje je lani zaznamovala epidemija covida-19, ki je močno preoblikovala progam in njihove dejavnosti, kljub vsemu pa so izvedli velik del planiranih aktivnosti in predvsem na področju prostovoljstva dodatne akcije, s katerimi so pomagali občanom Mestne občine Velenje v času epidemioloških razmer. Včeraj je svet potrdil tudi novega direktorja - Janka Urbanca, dosedanjega direktorja Zavoda eMCe plac.

Lansko leto so s svojimi aktivnostmi izstopali predvsem prostovoljci skupine Udarnik MC Velenje, ki so v času epidemije izvajali projekt z imenom Naše ulice so prazne, naša srca ne in v sklopu tega izvajali razvoze toplih obrokov meščanom iz ranljivih skupin, nakupe v trgovinah in lekarnah za ranljive skupine, družabništvo preko telefonov, učno pomoč za učence in dijake ter pomoč humanitarnim in drugim organizacijam. V vmesnem času med razglasitvijo epidemije, pa še redne aktivnosti, kot so fizična pomoč občanom in organizacijam, izvajanje voženj v sklopu projekta Kamerat in še mnogo drugih aktivnosti. Za akcijo Naše ulice so prazne, naša srca ne so prostovoljci prejeli repliko Jabolka navdiha, ki jim jo je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na obisku v Velenju aprila 2020. Pred dnevi pa je Slovenska filantropija ta projekt razglasila za naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva.

Prostovoljci so v MC Velenje vključeni skladno z Zakonom o prostovoljstvu. Nekateri njihovi prostovoljci so skladno z zakonom upravičeni do dodatka za delovno aktivnost, ki znaša okoli 100 evrov mesečno. So pa to osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, brezposelni ... V letu 2020 so prostovoljci skupine Udarnik MC Velenje opravili preko 4.700 ur prostovoljnega dela.

Kljub razmeram je bilo lani v Mladinskem hotelu Velenje 1.168 nočitev. Izvajali so tudi program Moj klub, ki je namenjen mladim in ostalim s težavami v duševnem zdravju in se preko metod mladinskega dela vključujejo v lokalno okolje ter družbo po končanem bolnišničnem zdravljenju. Festival mladih kultur Kunigunda je bil izveden v skladu s smernicami in navodili NIJZ. So pa vso dogajanje zaradi prilagoditev preselili na Letni kino, ki je tudi po festivalu postal glavno kulturno prizorišče v Velenju.

Financiranje zavoda je bilo zagotovljeno s tržno dejavnostjo in javnimi sredstvi, ki so jih prejeli s strani ustanovitelja Mestne občine Velenje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino RS, Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda Movit, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, Uprave za probacijo, Zavoda za zaposlovanje RS. S področja tržne dejavnosti in drugih razpisnih oblik financiranja javnega zavoda so v Mladinskem centru Velenje lani, kljub izredno zaostrenim pogojem tržnega poslovanja, uspeli zagotoviti ​177.359,68 evra.

Mladinski center deluje kot središče, ki z logistiko, mentorji in prostorskimi možnostmi interesnim združenjem ali posameznikom nudi pomoč pri izvedbi njihovih projektov iz mladinskega področja. Za metode dela uporablja predvsem t. i. metode mladinskega dela, ki se dopolnjujejo z različnimi oblikami neformalnega izobraževanja. Mladinski center Velenje spodbuja dejavnosti, ki z minimalnimi denarnimi vložki rojevajo nove projekte, katerih ustvarjalci so mladi. Spodbuja angažiranje mladih brezposelnih k vključevanju v projekte ter spodbuja njihovo šolanje in razvijanje poslovnih priložnosti. Organi MC Velenje so svet zavoda in direktor, ki center upravlja, imenuje pa ga Svet zavoda s potrditvijo mestnega sveta. Center od leta 2010 deluje na treh ločenih lokacijah in sicer v objektu Rdeča dvorana Velenje, kjer ima svoje prostore programska enota kultura, programska enota Kunigunda - regionalni multimedijski center in programski enoti družba in mladinski hotel. Mladinski center Velenje upravlja še z lokacijami Letni kino ob Škalskem jezeru in t. i. Hišo bendov. Objekt Stara pekarna v Starem Velenju je v letu 2020 porušen, a se na enaki lokaciji gradi nov objekt, ki bo po planu leta 2021 prišel v upravljanje MC Velenje in bo središče mladinske vizualne umetnosti ter osrednji prostor za revitalizacijo starotrškega jedra.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje